Ráiteas an Ghrúpa ar an Staid Airgeadais

amhail an 31 Nollaig 2020

Nótaí

2020

2019

€’000

€’000

SÓCMHAINNÍ

Sócmhainní Neamhreatha

Maoin, innealra agus trealamh

9

60,982

71,028

Sócmhainní doláimhsithe

10

4,772

6,311

Sócmhainní Airgeadais

20

582

346

Sócmhainn phinsin

21

150,816

110,404

Iomlán na Sócmhainní Neamhreatha

217,152

188,089

Sócmhainní Reatha

Fardail

11

26,669

27,689

Nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí

12

70,924

62,839

Infheistíochtaí leachtacha

13

10,000

29,000

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim

14

77,165

40,149

Ionstraimí airgeadais díorthaigh

23

3

326

Iomlán na Sócmhainní Reatha

184,761

160,003

Sócmhainní Iomlána

401,913

348,092

COTHROMAS

Tuilleamh coinnithe

198,144

155,308

DLITEANAIS

Dliteanais Neamhreatha

Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús

15

65,000

60,000

Sochair fhostaithe

18

8,852

11,557

Suimeanna iníoctha trádála agus eile

16

4,560

2,533

Dliteanais chánach iarchurtha

22

7,114

2,230

Deontais chaipitil

25

4,408

4,518

Dliteanas Léasa

27

1,972

2,688

Ionstraimí airgeadais díorthaigh

23

79

10

Iomlán na nDliteanas Neamhreatha

91,985

83,536

Dliteanais Reatha

Suimeanna iníoctha trádála agus eile

16

77,038

85,230

Cánachas agus leas sóisialach

17

13,062

9,541

Deontais chaipitil

25

403

3,386

Dliteanas Léasa

27

467

436

Sochair fhostaithe

18

20,473

10,655

Ionstraimí airgeadais díorthaigh

23

341

-

Iomlán na nDliteanas Reatha

111,784

109,248

Dliteanais Iomlána

203,769

192,784

Iomlán Cothromais agus Dliteanais

401,913

348,092

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty

Cathaoirleach

Anne O’Leary

Comhalta Boird agus
Cathaoirleach an Choiste Iniúchta
agus Riosca

Dee Forbes

An Príomh-Stiúrthóir

29 Aibreán 2021