Ráiteas an Ghrúpa ar Ioncam Cuimsitheach

don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020

Nótaí

2020

2019

€’000

€’000

Barrachas / (Easnamh) don Bhliain

7,938

(7,201)

Ioncam Cuimsitheach Eile

Nithe nach ndéanfar a athrangú chuig brabús nó caillteanas riamh

Gnóthachan atomhais ar an scéim pinsin shochair shainithe

21

39,077

60,296

Gnóthachan atomhais ar an scéim pinsin ‘50/50’ riosca i bpáirt

21

872

397

Cáin iarchurtha ghaolmhar maidir le sócmhainní pinsin

22

(5,051)

(7,606)

34,898

53,087

Nithe a dhéantar nó a d’fhéadfaí a athrangú chuig brabús nó caillteanas

Fálú ar an sreabhadh airgid - athrangaithe go dtí an Ráiteas Ioncaim

4

-

104

Gnóthachan ar luach cóir maidir le fálú sreabhadh airgid

19

-

104

Cánachas iarchurtha maidir leis an bhfálú ar an sreabhadh airgid

22

-

(13)

Cáin iarchurtha ar chaillteanais

22

-

13,801

-

13,892

Iomlán an bharrachais chuimsithigh eile i leith na bliana

34,898

66,979

Iomlán an bharrachais chuimsithigh i leith na bliana

42,836

59,778