Stair Airgeadais

 

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

IFRS

 

2020

2019

2018

2017

2016

 

 €’000

 €’000

 €’000

 €’000

 €’000

 

 

 

 

 

 

RÁITEAS IONCAIM

 

 

 

 

 

Ioncam ó cheadúnais teilifíse

196,623

196,248

189,055

186,068

179,081

Ioncam tráchtála

134,519

145,837

150,050

151,508

158,237

Ioncam iomlán

331,142

342,085

339,105

337,576

337,318

Costais Oibriúcháin (roimh dhímheas agus amúchadh agus mhíreanna eisceachtúla)

(307,691)

(337,773)

(339,803)

(334,520)

(343,448)

 

 

 

 

 

 

EBITDA roimh mhíreanna eisceachtúla

23,451

4,312

(698)

3,056

(6,130)

Dímheas agus amúchadh

(13,543)

(13,803)

(12,417)

(12,330)

(13,562)

(Caillteanas) / gnóthachtáil shócmhainní a dhiúscairt

(8)

288

5

5,004

119

Míreanna eisceachtúla 1

-

256

(548)

69,896

-

 

 

 

 

 

 

Brabús/(caillteanas) ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin tar éis míreanna eisceachtúla

9,900

(8,947)

(13,658)

65,626

(19,573)

Glan (chostas)/ioncam airgeadais

(99)

57

520

(2,115)

217

Cáin

(1,863)

1,689

135

(21,418)

(297)

Barrachas/(easnamh) don bhliain

7,938

(7,201)

(13,003)

42,093

(19,653)

 

 

 

 

 

 

CLÁR COMHARDAITHE

 

 

 

 

 

Sócmhainní reatha agus neamhreatha

 

 

 

 

 

Maoin, innealra agus trealamh

60,982

71,028

67,846

66,114

70,137

Sócmhainní doláimhsithe

4,772

6,311

5,695

3,212

2,020

Sócmhainn phinsin

150,816

110,404

49,556

50,910

29,064

Fardail

26,669

27,689

31,245

34,871

35,427

Infheistíochtaí airgid agus leachtacha

87,165

69,149

66,961

107,119

17,698

Sócmhainní eile

71,509

63,511

60,246

59,706

53,706

Iomlán sócmhainní

401,913

348,092

281,549

321,932

208,052

 

 

 

 

 

 

Dliteanais reatha agus neamhreatha

 

 

 

 

 

Sochair d’fhostaithe - costas athstruchtúrtha

13,411

14,332

16,675

23,055

12,895

Dliteanais eile

190,358

178,452

169,344

189,765

154,902

Iomlán dliteanas

203,769

192,784

186,019

212,820

167,797

Cothromas

198,144

155,308

95,530

109,112

40,255

Iomlán cothromais agus dliteanas

401,913

348,092

281,549

321,932

208,052

 

 

 

 

 

 

SREABHADH AIRGID

 

 

 

 

 

Airgead tirim glan ginte/(insúite) ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

22,560

8,025

(21,156)

(7,448)

(5,402)

Sreabhadh airgid glan maidir le héadáil ar mhaoin, innealra, trealamh agus sócmhainní doláimhsithe

(8,178)

(14,287)

(18,205)

(11,386)

(8,538)

Glanfháltais ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol

20

305

17

109,963

127

 

 

 

 

 

 

FOSTAITHE

 

 

 

 

 

Líon iomlán na bhfostaithe amhail an 31 Nollaig

1,866

1,831

1,822

1,924

1,984

FTE iomlán amhail an 31 Nollaig

1,758

1,714

1,691

1,746

1,834

1. Tugtar san áireamh le míreanna eisceachtúla, an gnóthachan ó thalamh a dhiúscairt, costas tionscadail ionas go bhféadfaí an díolachán a dhéanamh,
athstruchtúrú agus muirir eile