Ráiteas an Ghrúpa ar Athruithe i gCothromas

amhail an 31 Nollaig 2020

Tuilleamh coinnithe

Cúlchiste maidir le fálú sreabhadh airgid

Iomlán iomlán

€’000

€’000

€’000

(Nóta 19)

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020

155,308

-

155,308

Barrachas don bhliain

7,938

-

7,938

Barrachas cuimsitheach eile

34,898

-

34,898

Iomlán an chaillteanais chuimsithigh

42,836

-

42,836

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020

198,144

-

198,144

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019

95,621

(91)

95,530

Easnamh don bhliain

(7,201)

-

(7,201)

Barrachas cuimsitheach eile

66,888

91

66,979

Iomlán an chaillteanais chuimsithigh

59,687

91

59,778

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019

155,308

-

155,308