Ráiteas RTÉ faoi Shreabhadh Airgid

don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020

Nótaí

2020

2019

€’000

€’000

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

Barrachas / (easnamh) i leith na bliana tar éis cánachais

1,766

(13,900)

Coigeartaithe maidir le:

Dímheas maoine, innealra agus trealaimh

9

7,150

6,340

Amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe

10

1,264

1,119

Lagú maidir le sócmhainní doláimhsithe

10

1,870

-

Gnóthachan ar mhaoin, innealra agus trealamh a dhiúscairt

(6)

(304)

Míreanna eisceachtúla

-

(256)

Difríocht idir creidmheas pinsin agus ranníocaíochtaí airgid

903

839

Glanioncam airgeadais

(355)

(452)

Costas / (creidmheas) cháin ioncaim

277

(1,536)

12,869

(8,150)

Athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail

1,034

326

Athrú ar nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí

(8,713)

(3,119)

Athrú ar sholáthairtí agus nithe iníoctha trádála eile

(467)

24,991

Athrú ar chánachas agus leas sóisialach

1,688

1,753

Athrú ar shochair fhostaithe agus ar chostais athstruchtúraithe agus eile

7,169

(3,235)

Airgead Tirim Glan ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

13,580

12,566

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta

Fáltais ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol

6

304

Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh

(3,902)

(7,313)

Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe

(1,744)

(3,031)

Airgead Tirim Glan ionsúite ag Gníomhaíochtaí Infheistíochta

(5,640)

(10,040)

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais

Fáltais maidir le hiasachtaí

15

5,000

-

Ús a íocadh

(172)

(231)

Íocaíochtaí airgid thirim maidir le príomhchuid den dhliteanas léasa

(456)

(457)

Íocaíochtaí airgid thirim maidir leis an gcuid den dhliteanas léasa a bhaineann le hús

(19)

(25)

Ísliú / (méadú) ar infheistíochtaí leachtacha

13

19,000

(29,000)

Airgead Tirim Glan arna ghiniúint/(ionsúite) ag Gníomhaíochtaí Airgeadais

23,353

(29,713)

Méadú / (laghdú) glan ar airgead tirim agus coibhéis airgid thirim

31,293

(27,187)

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 1 Eanáir

33,194

60,381

Airgead tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim amhail an 31 Nollaig

14

64,487

33,194

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty

Cathaoirleach

Anne O’Leary

Comhalta Boird agus
Cathaoirleach an Choiste Iniúchta
agus Riosca

Dee Forbes

An Príomh-Stiúrthóir

29 Aibreán 2021