Ráiteas RTÉ faoi Athrú ar Chothromas

amhail an 31 Nollaig 2020

2020

2019

€’000

€’000

Tuilleamh coinnithe

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir

47,127

(5,861)

Barrachas / (Easnamh) don bhliain

1,766

(13,900)

Barrachas cuimsitheach eile

34,898

66,888

Iomlán an chaillteanais chuimsithigh

36,664

52,988

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig

83,791

47,127