Inniu, amárach, le chéile

Is é RTÉ eagraíocht náisiúnta meán cumarsáide seirbhíse poiblí na hÉireann – ar an teilifís, ar an raidió, ar líne agus ar ghléasraí soghluaiste.

An 60ú Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais an Ghrúpa don mbliain dar críoch an 31 Nollaig 2020 arna gcur faoi bhráid an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán de réir alt 109 agus alt 110 den Acht Craolacháin 2009.

Is féidir leagan Béarla den Tuarascáil a íoslódáil ó www.rte.ie/annualreport

Súil Siar an Phríomh-Stiúrthóra

Leagtar cúraimí faoi leith ar RTÉ ina ról mar mheáin chumarsáide náisiúnta seirbhíse poiblí. I gcroílár na gcúraimí sin, tá an dualgas chun seirbhís chuimsitheach neamhchlaonta nuachta a chur ar fáil do mhuintir na hÉireann, chomh maith le siamsaíocht, eolas agus oideachas a chur ar fáil. Ní raibh na dualgais sin chomh riachtanach ná chomh soiléir riamh agus a bhí i rith na bliana 2020.

Nuair a bhí an tír ar fad i gcruachás, chas gach aoisghrúpa den lucht éisteachta agus féachana ar an gcraoltóir náisiúnta chun eolas, comhairle, siamsaíocht, comhluadar, caitheamh aimsire agus caidreamh chultúir a sholáthar. Tráth a bhfuil míthreoir agus mí-eolas á scaipeadh, chuaigh na milliúin de shaoránaigh na hÉireann i muinín na meán cumarsáide seirbhíse poiblí níos mó ná riamh. Is léir ó thorthaí taighde a rinneadh go neamhspleách gur chuig Nuacht RTÉ a chuaigh 90% de na daoine chun teacht ar eolas ríthábhachtach i rith na bliana 2020; dhearbhaigh taighde B&A go ndúirt ceathrar as gach cúigear a cuireadh faoi shuirbhé go raibh seirbhísí teilifíse nó raidió RTÉ á n-úsáid acu chun eolas a fháil. Thug 76% le fios gur mó iontaoibh a bheadh acu as na foinsí sin ná as aon fhoinse eile.

Agus muid ag breathnú siar anois air, is ábhar iontais gur éirigh le RTÉ sceidil iomlána a choinneáil ar an aer do na seirbhísí ar fad i rith na bliana 2020, agus gur cuireadh leis an gcraoladh nuair a bhí gá leis le cláracha beo sa bhreis agus le cláracha nua freisin. Cé gurbh éigean an obair léiriúcháin ar chláracha áirithe a chur ar athlá nó a laghdú mar gheall ar shrianta sláinte poiblí, rinneadh coimisiúnú ar chláracha ábhartha eile le sprioc amanna fíor-dhochta. Ní raibh sé éasca beag ná mór seasmhacht agus toradh saothair ar an leibhéal sin a thabhairt i gcrích nuair a bhí oiread de dhúshlán i gceist. Is ábhar mór mórtais agam an díograis agus an dúthracht a chaith an lucht foirne agus ár bpáirtnéirí in earnáil na léiritheoirí neamhspleácha le teacht ar sheifteanna agus ar mhodhanna oibre nua chun a chinntiú gur cuireadh seirbhísí ar fáil do mhuintir na hÉireann le teann cruthaitheachta, samhlaíochta agus díocais.

Léigh tuilleadh...


RTÉ: Ábhar na bliana 2020