Ráiteas Ioncaim an Ghrúpa

don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020

Nótaí

2020

2019

€’000

€’000

Oibríochtaí Leanúnacha

Ioncam

2

331,142

342,085

Costais oibriúcháin (roimh dhímheas, amúchadh agus gnóthachtáil ar shócmhainní a dhiúscairt agus míreanna eisceachtúla)

3

(307,691)

(337,773)

EBITDA1 roimh ghnóthachtáil ar shócmhainní a dhiúscairt agus míreanna eisceachtúla

23,451

4,312

Glandímheas agus amúchadh

5

(13,543)

(13,803)

(Caillteanas) / Gnóthachtáil ar shócmhainní a dhiúscairt

5

(8)

288

Míreanna eisceachtúla2

6

-

256

Gnóthachtáil /(Caillteanas) ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

9,900

(8,947)

Ioncam airgeadais

4

1,603

1,283

Costas airgeadais

4

(1,702)

(1,226)

Barrachas / (Easnamh) roimh Cháin Ioncaim

5

9,801

(8,890)

(Costais) / creidmheas ó cháin ioncaim

8

(1,863)

1,689

Barrachas / (Easnamh) don Bhliain

7,938

(7,201)

1 EBITDA: Tuilleamh (brabús oibriúcháin) roimh ús, cháin, dímheas agus amúchadh

2 Míreanna eisceachtúla: Costas tionscadail ionas go bhféadfaí an díolachán a dhéanamh maidir le talamh a dhiúscairt, athstruchtúrú agus muirir eile