5. Barrachas/(Easnamh) roimh Cháin Ioncaim

(a) Áirítear na suimeanna seo a leanas sa bharrachas/(easnamh) roimh Cháin Ioncaim:

2020

2019

€’000

€’000

Ioncam ón gCeadúnas Teilifíse

- Deontas i gcabhair ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán

196,623

196,248

Glandímheas agus amúchadh

- Dímheas maidir le maoin, innealra agus trealamh

12,230

11,971

- Dímheas maidir le sócmhainní a bhfuil ceart ar úsáid faighte ina leith

333

764

- Amúchadh sócmhainní deontas-i-gcabhair agus soláthair maoine

(298)

(65)

- Amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe

1,278

1,133

13,543

13,803

Costais Oibriúcháin

- Gnóthachan ar mhalairt eachtrach

(216)

(1,028)

- Ioncam deontais eile a fuarthas (nóta 25)

(1,893)

(815)

- Caillteanas/(gnóthachan) ar mhaoin, innealra, trealamh agus sócmhainní doláimhsithe a dhiúscairt

8

(288)

(b) Luach Saothair na nIniúchóirí:

2020

2019

€’000

€’000

Grúpa

Iniúchadh ar na ráitis airgeadais (lena n-áirítear costais)

120

120

Seirbhísí dearbhúcháin eile

70

70

190

190

2020

2019

€’000

€’000

RTÉ

Iniúchadh ar na ráitis airgeadais (lena n-áirítear costais)

95

95

Seirbhísí dearbhúcháin eile

40

40

135

135

(c) Luach Saothair na Stiúrthóirí:

2020

2019

€’000

€’000

Táillí1

-

139

Luach saothair eile, ranníocaíochtaí sochar scoir san áireamh

306

338

306

477

1 Chomh maith leis na táillí Boird, rinneadh Robert Shortt a íoc ina fhostaí de chuid RTÉ.

Ní áirítear sna suimeanna a léirítear mar luach saothair na stiúrthóirí thuas ach na suimeanna a íocadh le comhaltaí an Bhoird le linn dóibh a gcuid dualgas mar chomhaltaí den Bhord a chomhlíonadh agus tuarastal an Phríomh-Stiúrthóra. Ní áirítear iontu tuarastal an fhostaí ar comhalta Boird é.

D’fhógair an Bord i mí na Samhna 2019, go raibh sé i gceist acu a gcuid táillí a tharscaoileadh, le feidhm ón 1 Eanáir 2020, Dá thoradh sin, níor fabhraíodh táillí chun comhaltaí in 2020. Is féidir tuilleadh mionsonraí ar tháillí Boird a fháil sa chuid ar Rialachas Corparáideach.