Ráiteas RTÉ ar an Staid Airgeadais

amhail an 31 Nollaig 2020

Nótaí

2020

2019

€’000

€’000

SÓCMHAINNÍ

Sócmhainní Neamhreatha

Maoin, innealra agus trealamh

9

16,049

20,311

Sócmhainní doláimhsithe

10

4,772

6,298

Infheistíochtaí i bhfochuideachtaí

20

65,827

65,827

Sócmhainn phinsin

21

150,816

110,404

Sócmhainn cánach iarchurtha

22

-

1,090

Iomlán na Sócmhainní Neamhreatha

237,464

203,930

Sócmhainní Reatha

Fardail

11

26,589

27,580

Nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí

12

62,372

53,767

Infheistíochtaí leachtacha

13

10,000

29,000

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim

14

64,487

33,194

Ionstraimí airgeadais díorthaigh

23

3

326

Iomlán na Sócmhainní Reatha

163,451

143,867

Sócmhainní Iomlána

400,915

347,797

COTHROMAS

Tuilleamh coinnithe

83,791

47,127

DLITEANAIS

Dliteanais Neamhreatha

Sochair fhostaithe

18

8,679

11,413

Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús

15

10,000

5,000

Suimeanna iníoctha trádála agus eile

16

4,560

2,533

Dliteanas cánach iarchurtha

22

4,006

-

Dliteanas Léasa

27

657

1,146

Ionstraimí airgeadais díorthaigh

23

79

10

Iomlán na nDliteanas Neamhreatha

27,981

20,102

Dliteanais Reatha

Suimeanna iníoctha trádála agus eile

16

257,695

261,200

Dliteanas Léasa

27

241

214

Cánachas agus leas sóisialach

17

10,462

8,541

Sochair fhostaithe

18

20,404

10,613

Ionstraimí airgeadais díorthaigh

341

-

Iomlán na nDliteanas Reatha

289,143

280,568

Dliteanais Iomlána

317,124

300,670

Iomlán Cothromais agus Dliteanais

400,915

347,797

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty

Cathaoirleach

Anne O’Leary

Comhalta Boird agus
Cathaoirleach an Choiste Iniúchta
agus Riosca

Dee Forbes

An Príomh-Stiúrthóir

29 Aibreán 2021