Ráiteas an Ghrúpa faoi Shreabhadh Airgid

don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020

Nótaí

2020

2019

€’000

€’000

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

Barrachas/(easnamh) don bhliain

7,938

(7,201)

Coigeartaithe maidir le:

Dímheas maoine, innealra agus trealaimh

5

12,265

12,670

Amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe

5

1,278

1,133

Lagú maidir le sócmhainní doláimhsithe

10

1,870

-

Gnóthachan ar mhaoin, innealra agus trealamh a dhiúscairt

8

(288)

Míreanna eisceachtúla

-

(256)

Difríocht idir creidmheas pinsin agus ranníocaíochtaí airgid

903

839

Costas Glan Airgeadais

336

232

Costas / (creidmheas) cháin ioncaim

8

1,863

(1,689)

26,461

5,440

Athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail

1,062

363

Athrú ar nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí

(8,431)

(3,436)

Athrú ar nithe iníoctha trádála agus eile

(5,248)

7,215

Athrú ar chánachas agus leas sóisialach

1,491

1,786

Athrú ar shochair fhostaithe agus ar chostais athstruchtúraithe agus eile

7,225

(3,343)

Airgead Tirim Glan ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

22,560

8,025

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta

Fáltais ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol

20

305

Deontais Chaipitil

170

(41)

Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh

(6,434)

(11,256)

Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe

(1,744)

(3,031)

Airgead Tirim Glan ionsúite ag Gníomhaíochtaí Infheistíochta

(7,988)

(14,023)

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais

Fáltais ó iasachtaí

15

5,000

10,000

Ús a íocadh

(830)

(1,046)

Íocaíochtaí airgid thirim maidir le príomhchuid den dhliteanas léasa

(675)

(708)

Íocaíochtaí airgid thirim maidir leis an gcuid den dhliteanas léasa a bhaineann le hús

(51)

(60)

Ísliú / (méadú) ar infheistíochtaí leachtacha

13

19,000

(29,000)

Airgead Tirim Glan arna ghiniúint/(ionsúite) ag Gníomhaíochtaí Airgeadais

22,444

(20,814)

Méadú / (laghdú) glan ar airgead tirim agus coibhéis airgid thirim

37,016

(26,812)

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim ar an 1 Eanáir

40,149

66,961

Airgead tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim ar an 31 Nollaig

14

77,165

40,149

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty

Cathaoirleach

Anne O’Leary

Comhalta Boird agus
Cathaoirleach an Choiste Iniúchta
agus Riosca

Dee Forbes

An Príomh-Stiúrthóir

29 Aibreán 2021