RTÉ: Obair na Bliana 2020

Ilchineálacht Bhreise, Uileghabh-álaíocht Bhreise

Tá RTÉ tugtha do cheannródaíocht a spreagadh maidir le cúrsaí ilchineálachta agus uileghabhálachta.

Inscne

Líon Nollaig 2020

%

Mná

897

48

Fir

969

52

Iomlán

1,866

100

1. Oiliúint agus Feabhsú

D'oibrigh RTÉ i gcomhar le Screen Producers Ireland i rith na bliana chun ceardlann ar líne a eagrú faoin leatrom neamhfhiosach, an toradh a bhíonn claontacht a scrúdú chomh maith le modhanna oibre chun aon tionchar chun dochair i measc mheithle léiriúcháin a mhaolú. D'eagraigh RTÉ ceardlanna eile freisin dírithe ar ghnáis earcaíochta den uileghabhálaíocht. Cuireadh oiliúint feasachta faoi mhíchumas ar fáil chomh maith d'fhonn oideachas a chur ar na rannpháirtithe faoi conas na príomhreimsí a aithint is conas caitheamh i gceart leo.

2. DiversiTea

Fiontar fóirne chun idirphlé fhónta a chothú idir dhaoine ó chineálacha éagsula dúchais is ea DiversiTea. Idir mí Dheireadh Fómhair agus mí na Samhna, bhí aíonna i láthair a tháinig chun cónaithe inár measc ón Liotuáin, an tSiombáib, an India, Hong Cong, an Mhacadóin Thuaidh, Gána, an Bhrasaíl, an Éigipt, an Rómáin, an Nigéir, an Bhealarúis, an Pholainn, an Ghearmáin, an Afganastáin agus as an Libia. Pléadh ilchineálacht agus uileghabhálaíocht i rith chomhrá na seisiún le Graham Clifford ón tionscnamh Together Ireland Community Integration a bhí ina fhear an tí.

3. Herstory

D'oibrigh RTÉ i bpáirt leis an Údarás Craolacháin, le Herstory, le EPIC Iarsmalann Imirce na hÉireann, agus le Underground Films chun scéalta roinnt de na banlaochra atá ligthe i ndearmad a chur i láthair. Cuirtear i láthair in HERSTORY: Ireland’s EPIC Women scéalta roinnt de na mná a bhí ina gceannródaithe i réimsí na tráchtála, na polaitíochta, na heolaíochta, na healaíne, na heitleoireachta agus na teicneolaíochta.

4. Blazing a Trail

Ar Lá Idirnáisiúnta na mBan, d'eagraigh RTÉ an taispeántas Blazing a Trail: Lives and Legacies of Irish Diaspora Women a rinne inniúchadh ar 21 ban den uile chineál a rinne a mbealach sa tsaol mar chuid de diaspora sa 19ú is sa 20ú céad. Rinne RTÉ ceiliúradh ar Lá Idirnáisiúnta na mBan freisin le feachtais, ábhar agus imeachtaí éagsúla, ina measc ócáid speisialta don lucht foirne i Stiúideo 5 le Claire Byrne ina láithreoir le painéal de mhná cáiliúla.

5. Ábhar Mórtais

Rinne RTÉ ceiliúradh ar an gcomhar páirtnéireachta le Mórtas Digiteach Bhaile Átha Cliath agus #virtualprideparade 2020 trí dheireadh seachtaine speisialta a eagrú ar an aer agus ar líne, lenar bhain dhá lá de cheol, d'agallaimh agus d'ábhar siamsa ar RTÉ 2fm, agus ceolchoirm speisialta de chuid Cheolfhoireann Choirme RTÉ. Go hinmheánach, d'eagraigh RTÉ réimse imeachtaí foirne, ina measc ceardlann Empowered Allies, inar scrúdaíodh modhanna inar féidir dúshlán ár réamhthuiscintí a thabhairt agus inar féidir an t-ionad oibre a neartú le ceiliúradh ar an éagsúlacht. Tháinig an t-ábhar ceiliúrtha faoi anáil obair ShoutOut leis na mílte daoine óga, ionas gur cuireadh dearcadh beo bríomhar ar fáil don uile dhuine ar riachtanais dhaoine LADTA+ sa lá atá inniu ann. Labhair Evgeny Shtorn – fear feachtais, eagraíochta agus taighde LADT as an Rúis – faoi dhaoine LADT a mhaireann faoin gcóras Soláthar Díreach.

6. Black and Irish

Ar an tsraith podchraolta Black and Irish, arna chur i láthair ag Femi Bankole, Leon Diop, Amanda Ade agus Boni Odoemene, scrúdaíodh an saol a bhíonn ag daoine ag éirí aníos mar chuid de dhream mionlaigh, ag déileáil le ceisteanna ciníochais in Éirinn. Pléadh conas cúrsaí a athrú agus a chur i gcrích. Is leathnú an podchraoladh ar an ábhar a bhíonn ar an gcuntas Instagram @black_andIrish, a bhfuil beagnach 45,000 duine de lucht leanúna aimsithe aige ó seoladh é.

7. Dualgas Comhlachtaí Poiblí

Ag teacht le príomhluachanna na heagraíochta, tá RTÉ dúthrachtach maidir leis an dualgas faoin Acht fá Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014. Leagtar de dhualgas faoi Alt 42 an Achta ar chomhlachtaí poiblí an comhionannas a chur chun cinn, idirdhealú a chosc agus cearta daonna an uile dhuine lena mbíonn caidreamh – an lucht foirne, lucht úsáide seirbhísí agus páirtithe leasmhara – a chosaint. I rith na bliana 2020, cuireadh meitheal oibre idir-rannach ar bun in RTÉ chun bearta forfheidhmiúcháin maidir leis an Dualgas Earnála Poiblí seo a thabhairt chun cinn. Ag eascairt uaidh sin, agus mar dhlúthchuid den phróiseas oibre maidir le pleanáil straitéiseach, tá dréacht de Thuairisc Measúnóireachta maidir le Dualgas Comhlachtaí Poiblí agus de Phlean Gníomhaíochta á leagan amach agus tabharfar tuairisc ina leith sin sa Tuarascáil Bhliantúil as seo amach.