STATEMENT

We, the youth of Ireland, call on our elected representatives and on adults to listen. We put forward our Recommendations for action to stop climate breakdown. We are NOT experts. In our Recommendations we offer ideas but we do NOT have all the answers. It is a starting point for adults and particularly for those elected to protect and progress our society. We call on you to listen to the science, to take on board our Recommendations and to work on our behalf to ensure that we - and you - have a future. 

RÁITEAS

Iarraimidne, óige na hÉireann, ar ár n-ionadaithe tofa agus ar dhaoine fásta éisteacht linn. Cuirimid chun cinn ár Moltaí chun gníomhú chun stad a chur le cliseadh aeráide. NÍ saineolaithe sinn. Inár moltaí, cuirimid smaointe ar fáil ach is fiú dúinn a rá NACH againn atá na freagraí ar fad. Is ceann tosaigh é seo do dhaoine fásta agus go háirithe dóibh sin a toghadh chun ár sochaí a chosaint agus a chur chun cinn. Iarraimid oraibh éisteacht le fianaise na heolaíochta, glacadh lenár Moltaí agus oibriú thar ár gceann chun a chinntiú go mbeidh todhchaí romhainn – agus romhaibhse freisin.

RECOMMENDATIONS

 1. From your corner store to your super market, we call on the house to incentivise and obligate the installation of glass doors on open refrigerators
 2. For Ireland to ban the importation of fracked gas and invest solely in renewables.
 3. Implementing measures that will allow that Irish goods be both eco- sustainable and affordable in todays' Irish Market.
 4. Implement a tiered Tax on Emissions from large companies including those under capital ETS. This tax must be increased every year while threshold decreases, shifting the burden from individuals to corporations.
 5. Investment in industrial hemp processing facilities to provide a viable, sustainable and alternative land use for farmers as well as employment in rural Ireland.
 6. A labelling and pricing system showing the climate impact of food products based on criteria such as impact of packaging and distance travelled.
 7. Ireland to outlaw acts of ecocide – being the widespread and systematic loss of ecosystems, including climate and cultural damage.
 8. Protect existing forests and make compulsory that at least 10% of all land owned for agricultural uses is dedicated to forestry.
 9. A targeted nationwide Information campaign to educate the population about the climate crisis regarding the causes, the effects and the solutions.
 10. Mandatory "Sustainability" education from primary level to the workplace including a new compulsory Junior Cycle & optional Leaving Certificate subject.

We need your consent to load this 123FormBuilder contentWe use 123FormBuilder to manage extra content that can set cookies on your device and collect data about your activity. Please review their details and accept them to load the content.Manage Preferences

MOLTAÍ

 1. Ó do shiopa áitiúil go dtí na hollmhargaí móra ba chóir dreasachtaí agus dualgais a chur i bhfeidhm ionas go gcuirfear doirse gloine i bhfearas ar chuisneoirí oscailte.
 2. Ba chóir go gcuirfeadh Éire cosc ar ghás fraiceáilte a iomportáil agus infheistíocht a dhéanamh i réimsí inathnuaite amháin.
 3. Ba chóir bearta a chur i bhfeidhm a ligfeadh d'earraí Éireannacha a bheith éicea-inbhuanaithe agus ar chostas réasúnta i margadh na hÉireann sa lá atá inniu ann.
 4. Ba chóir cáin chisealaithe a thabhairt isteach ar astaíochtaí ó chuideachtaí móra lena n-áirítear iad sin faoi ETS. Ní mór an cháin seo a mhéadú gach bliain, fad a ísleoidh an tairseach, agus an t-ualach a bhogadh ón duine aonair go dtí na corparáidí.
 5. Ba chóir infheistíocht a dhéanamh i saoráidí tionsclaíochta cnáibe chun úsáid talaimh inmharthana, inbhunaithe agus ailtéarnach a sholáthar d’fheirmeoirí chomh maith le fostaíocht a chur ar fáil do thuath na hÉireann.
 6. Ba chóir córas lipéadaithe agus praghsála a thabhairt isteach a thaispeánfadh tionchar aeráide táirgí bia bunaithe ar chritéir ar nós thionchar na pacáistíochta agus an t-achar a tháinig an bia.
 7. Ba chóir go gcuirfeadh Éire cosc dlí ar an éicea-mharú – is éard sa mhéid sin cailliúint fhorleathan agus chórasach éiceachóras, lena n-áirítear damáiste aeráide agus cultúrtha.
 8. Ba chóir go gcosnófaí foraoisí agus ba chóir a chinntiú go ndírítear ar 10% ar a laghad den talamh iomlán atá i seilbh daoine ar mhaithe le húsáidí talmhaíochta a choinneáil don fhoraoiseacht.
 9. Feachtas Faisnéise dírithe náisiúnta chun oideachas a chur ar an bpobal maidir leis an ngéarchéim aeráide, na cúiseanna atá léi, na himpleachtaí agus na réitigh.
 10. Oideachas éigeantach "Inbhuanaitheachta" ón mbunleibhéal go dtí an ionad oibre lena n-áirítear ábhar nua éigeantach don Teastas Sóisearach agus don Ardteist.

We need your consent to load this 123FormBuilder contentWe use 123FormBuilder to manage extra content that can set cookies on your device and collect data about your activity. Please review their details and accept them to load the content.Manage Preferences

ns here -->