Más mian leat a bheith páirteach san imeacht tábhachtach seo, líon amach an fhoirm iarratais.

Tá ceannródaíocht léirithe ag aos óg na hÉireann i dtaobh chúrsaí aeráide agus iad ag éileamh ar pholaiteoirí gníomhú ar an gceist.

Idir léirsithe agus stailceanna, tá cúrsaí aeráide go mór i  mbéal an phobail agus ina ábhar plé sa tír. Tá deis á thabhairt anois don aos óg an plé sin a thabhairt go hallaí na cumhachta.

Dé hAoine an 15 Samhain tionólfaidh RTÉ agus Tithe an Oireachtais an chéad Tionól na nÓg ar Chúrsaí Aeráide i nDáil Éireann. Is deis a bheidh ann do dhaoine óga plé a dhéanamh ar an méid a chaithfidh Éire a dhéanamh le dul i ngleic le fadhbanna aeráide.

Tá sé 100 bliain i mbliana ó bunaíodh an Chéad Dáil agus sa chomhthéacs sin roghnófar 157 duine óg chun páirt a ghlacadh i dTionól na nÓg chun na céimeanna a chaithfidh Éire a ghlacadh ar bhonn práinne a shocrú- agus d'fhéadfadh tusa a bheith ar dhuine díobh.

Roghnófar an líon céanna toscairí is a bhfuil de Theachtaí Dála i nDáil Éireann i láthair na huaire. An Ceann Comhairle Seán Ó Fearghaíl a dhéanfaidh cathaoirleacht ar imeachtaí an lae.

Tiocfaidh siadsan a roghnófar le chéile i ngrúpaí, in éineacht le héascaitheoir, chun a gcuid moltaí i dtaobh chúrsaí aeráide a shocrú. Gheobhaidh siad deis ansin a gcuid tuairimí a chur faoi bhráid oifigigh thofa.

Déanfar an seisiún deiridh, i Seomra stairiúil na Dála, a chraoladh ar RTÉ News Now agus ar Oireachtas TV.

Dúirt Príomh-Stiúrthóir RTÉ, Dee Forbes: "Tá sé léirithe ag aos óg na hÉireann go bhfuil an-suim acu i gcúrsaí aeráide agus go bhfuil siad dáiríre i dtaobh réiteach a fháil ar an ngéarchéim.  Táimidne ag tabhairt airde orthu.

Táimid ag iarraidh go mbeidh siad in ann labhairt amach níos airde fós trí theacht níos fearr a bheith acu ar a n-eagraíocht seirbhíse poiblí agus trí dul i bpáirt le Tithe an Oireachtais chun Tionól na nÓg ar leith a thionóil ar ábhar atá chomh tábhacht dúinn ar fad.

Dúirt Seán Ó Fearghaíl, an Ceann Comhairle: "Agus sinn ag leanúint den cheiliúradh ar Chomóradh an Chéid maidir leis an gCéad Dáil, is ábhar ríméid agam go bhfuil Tithe an Oireachtais, i gcomhar le RTÉ, ag cothú caidrimh le haos óg na hÉireann.

Tá tugtha chun aire againn an tábhacht mhór atá acu le cosaint na timpeallachta agus leis an ábhar buartha maidir le cúrsaí aeráide a chur in iúl.

Is ceart agus is cóir go dtiocfadh an ghlúin atá le teacht isteach i dTeach Laighean agus go dtabharfaí cluas dá gcuid cainte i Seomra na Dála agus táim ag tnúth go mór le fáilte a chur rompu agus lena gcuid tuairimí a chloisteáil ar an láthair seo."

Má tá spéis agat i saincheisteanna aeráide agus más mian leat a bheith páirteach san imeacht tábhachtach seo, líon amch an fhoirm iarratais agus déan cur síos ar na cúiseanna gur mian leatsa do chuid a rá.

Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine óga atá idir 10 mbliana agus 17 mbliana d’aois ar an 15 Samhain 2019 agus a bhfuil gnáthchónaí orthu de réir dlí i bPoblacht na hÉireann

Chun bheith incháilithe le páirt a ghlacadh i dTionól na nÓg ar Chúrsaí Aeráide:

1. Ní mór toiliú do thuismitheoirí/chaomhnóirí a fháil chun iarratas a dhéanamh.

2. Ní mór duit a bheith idir 10 mbliana agus 17 mbliana d’aois roimh ar an 15 Samhain 2019 agus gnáthchónaí de réir dlí a bheith ort i bPoblacht na hÉireann.

3. A bheith ar fáil chun freastal ar Thionól na nÓg ar Chúrsaí Aeráide an 15 Samhain 2019

Ní ceadmhach do dhaoine muinteartha de bhaill foirne RTÉ iarratas a dhéanamh.

Tá na Téarmaí & Coinníollacha ar fad agus an fhoirm iarratais le fáil  www.rte.ie/youthassembly

Conas iarratas a dhéanamh?

Tabharfaidh an nasc 'Iarratas’ ar a leathanach seo chuig an láithreán gréasáin iarratais tú.

Cuimhnigh nach féidir an t-iarratas a líonadh ach amháin le toiliú ó do thuismitheoirí/chaomhnóirí.

Mar chuid den iarratas, iarrfar:

- Mionsonraí fút féin

- Sonraí teagmhála do thuismitheoirí/chaomhnóirí

- Eolas faoi thionscadail chomhshaoil nó aeráide a raibh tú bainteach leo. 

-Cur i láthair aon nóiméad amháin i bhfoirm físeáin:

Iarrfar ort físeán nóiméad ar fhad a chur ar aghaidh ina ndéantar cur síos ar an suim atá agat i saincheisteanna aeráide agus an chúis gur mian leat a bheith páirteach i dTionól na nÓg ar Athrú Aeráide.

Féadfaidh tú an físeán a thaifeadadh ar d’fhón agus é a uaslódáil nó é a thaifeadadh díreach isteach ar an láithreán iarratais (má tá ceamara agat ar do ríomhaire). Cinntigh gur seat simplí ó do ghuaillí aníos atá i gceist agus go bhfuil an fhuaim soiléir. Beidh deis ann an físeán a ataifeadadh mura mbeidh tú sásta leis!

-Cur i láthair scríofa:

Iarrfar ort cur i láthair gearr (250 focal ar a mhéid) a scríobh ina ndéantar cur síos ar an ngné den ghéarchéim aeráide is tábhachtaí dar leatsa.

Cliceáil anseo chun iarratas a dhéanamh

Tá Tionól na nÓg ar an gcéad cheann de thionscnaimh éagsúla atá fógartha ag RTÉ maidir leis an aeráid lena mbeidh béim á leagan, san ábhar don teilifís, don raidió agus don idirlíon, ar Ghéarchéim na hAeráide.