Sunday sunshine

Blue skies at Ventry Beach, Dingle, Co Kerry (Pic: @niallbrowne1)
Blue skies at Ventry Beach, Dingle, Co Kerry (Pic: @niallbrowne1)
tester