Deirtear i dtuarascáil athbhreithnithe ar fheidhmiú Fhoras na Gaeilge go bhfuil an eagraíocht dírithe den chuid is mó ar dheontais agus ar dháileadh maoine, agus gur cheart don Fhoras athnuachan agus fócas nua a thabhairt do chur chun cinn na Gaeilge.

I measc na moltaí eile atá sa tuarascáil a rinne na comhairleoirí Baker Tilly, agus atá feicthe ag Nuacht RTE/TG4, moltar athruithe corporáideacha, go háirithe bunú oifige nua do phríomhfheidhmeannach an Fhorais le ceannas a ghlacadh ar ghnóthaí polasaí agus poiblí.

Chuir an Baker Tilly an tuarascáil athbhreithnithe ar fáil d'Fhoras na Gaeilge i mí Feabhra.

De réir na dtéarmaí tagatha a bhí acu, d'fhiosraigh lucht na tuarascála cé chomh héifeachtach agus atá múnla soláthar seirbhísí an Fhorais le tacú lena phleananna stráitéise agus corporáideacha agus cé chomh fóirsteanach agus atá an struchtúr foirne d'aidhmeanna na heagraíochta.

Rinneadh measúnú ar dheacrachtaí an Fhorais agus tugtar le fios go bhfuil easpa soiléireachta faoi róil san eagraíocht, go bhfuil sé de nós fadhbhanna a réiteach go sealadach ar bhonn laethúil agus go bhfuil deacrachtaí i gcomhoibriú iarrachtaí foirne.

Aithníonn an tuarascáil deacrachtaí maidir le heaspa úsáide agus ró-úsáid acmhainní chomh maith le fadhbanna maidir le próiseas agus sreabhadh oibre.

Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge, Seán Ó Coinn

Cé gur soilsíodh láidreachtaí maidir le tiomantas agus aschur na meánbhainistíochta agus na gceannairí foirne le hacmhainní teoranta, tugadh le fios go bhfuil laigeachtaí i bhfís straitéiseach an Fhorais, chomh maith le laigeachtaí i gcumarsáid, ról agus fócas, agus go bhfuil cultúr easpa aontachta ann. Deirtear sa tuarascáil gur cosúil an Foras le bailiúchán d'eagrais bheaga.

Dúradh gur laigeacht sa dearadh eagraíochtúil an Foras a bheith dírithe ar phróiseáil agus ar dháileadh deontas agus moltar díriú níos mó ar ról an Fhorais i gcur chun cinn na Gaeilge

Tuigtear do Nuacht RTÉ/TG4 gur cuireadh in iúl don fhoireann san Fhoras ar an 4 Márta go mbeadh an réimse cumarsáide, margaíochta, agus feasachta le haistriú ón stiúrthóireacht seirbhísí forbartha chuig an stiúrthóireacht seirbhísí corporáideacha ón 1 Márta, agus gur seo an chéad chéim de phróiseas oiriúnaithe, agus ceann de na moltaí is soiléire a rinne Baker Tilly ina dtuarascáil.

Tuigtear go raibh míshásamh i measc na foirne faoi oibrithe a bhogadh idir rannóga gan dul i gcomhairle leis na ceardchumainn SIPTU agus FÓRSA agus go bhfuil iarrtha ag na ceardchumainn sin ar an bhainistíocht an scéal a phlé leo.

I ríomhphost ón phríomhfheidhmeannach Seán Ó Coinn chuig an fhoireann ar an 9 Aibreán, gheall sé go ndéanfaí plé leis na ceardchumainn sula ndéanfaí aon athruithe eagraíochtúla agus go scaipfí cáipéis chomhairliúcháin i measc na foirne mar chuid den phlé sin.

Ina dhiaidh sin, dúirt sé go bhféadfaí gnáthchinntí foirne a dhéanamh maidir le folúntais agus nithe eile nach féidir moill a dhéanamh maidir leo, agus go mbeadh na cinntí seo ag teacht le moltaí Baker Tilly.

Is i mBéarla a chuir Baker Tilly an tuarsacáil ar fáil d'Fhoras na Gaeilge.