Dúirt an tAire Leanaí Katherine Zappone sa Dáil go bhfuil an-imní ar an nGníomhaireacht Leanaí agus Teaghlaigh Tusla faoin bhealach a gcuireann Gasóga na hÉireann a bpolasaí maidir le cosaint leanaí i bhfeidhm.

Dúirt Katherine Zappone gur scríobh Tusla chuig Gasóga na hÉireann le cúpla lá lena míshuaimhneas faoi ghnéithe éagsúla den eagraíocht a chur in iúl. Tá sé i gceist aici an litir sin a fhoilsiú.

Dúirt sí go bhfuil imní ar Tusla faoin dóigh a raibh an eagraíocht ag cur an pholasaí Tús Áite do Leanaí i bhfeidhm agus go bhfuil ocht moladh curtha faoi bhráid phríomhfheidhmeannach Ghasóga na hÉireann ag an ghníomhaireacht: 

- Go ngairmfí cruinniú práinneach le bord bainistíochta Ghasóga na hÉireann

- Go gcuirfí san áireamh gurbh fhéidir gur cuireadh an obair a rinne daoine san eagraíocht a bhí freagrach as cosaint leanaí i mbaol

- Gurb é an príomhfheidhmeannach an príomhtheagmhálaí san eagraíocht as seo amach maidir leis an pholasaí cosanta leanaí a chur i bhfeidhm

- Go mbunófaí fochoiste le ráiteas agus nós imeachta cosanta leanaí na heagraíochta a scrúdú

- Go ndéanfaí athbhreithniú práinneach ar aon imní agus eolas a nochtadh faoi chosaint leanaí

- Go scrúdófaí na modhanna maoirseoireachta leanaí san eagraíocht 

- Go gceisteofaí an féidir leis na Gasóga leanacht ar aghaidh ag tabhairt leanaí ar thurais thar oíche

- Go gcinnteofaí go bhfuil siad siúd atá i mbun na líne cabhrach atá ag na Gasóga neamhspleách ar an eagraíocht

Dúirt an tAire Zappone go bpléifidh sí moltaí Tusla le príomhoibrí sóisialta na Roinne Leanaí ach go gcaithfear gníomhú ar bhonn práinne ar mhaithe le sábháilteacht leanaí.

Léirigh iniúchadh inmheánach i nGasóga na hÉireann go bhféadfadh sé go ndearnadh ionsaithe gnéis ar 313 páiste agus go raibh suas le 237 duine i mbun na n-ionsaithe.

Idir na 1960aidí agus na 1990aidí a tharla formhór na n-ionsaithe in eagraíochtaí éagsúla gasóga a tháinig le chéile faoin scátheagraíocht Gasóga na hÉireann in 2004.