Rinne Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn, i gcomhpháirtíocht le Foras na Gaeilge agus leis an gComhairle Ealaíon, An Bosca Leabharlainne a sheoladh, ar tionscnamh bronnta leabhar é faoina seolfar bosca de leabhair Ghaeilge chuig 1,125 bhunscoil ar fud na hÉireann.

Is bunsaothair fhicsin Ghaeilge iad na leabhair, atá roghnaithe ag Áine í féin. Ina measc tá pictiúrleabhair, filíocht agus úrscéalta. Is leabhair iad atá cumtha agus deartha ag údair agus maisitheoirí na linne seo agus a foilsíodh in Éirinn. Tá gradaim buaite ag go leor acu agus roghnaíodh gach ceann díobh as a bharrfeabhais.

Is é An Bosca Leabharlainne príomhthionscadal Áine Ní Ghlinn ina cáil mar Laureate na nÓg (2020-2023). Nuair a fógraíodh gurb í 6ú Laureate na hÉireann don Litríocht do Pháistí, dúirt Áine go ndíreodh sí mar Laureate ar infheictheacht litríocht na Gaeilge do pháistí a mhéadú agus ar léitheoireacht na Gaeilge mar chaitheamh aimsire, ní mar 'obair bhaile' amháin, a chur chun cinn. Tá sí anois ag iarraidh ar bhunscoileanna ar fud na hÉireann iarratas a dhéanamh ar an mBosca Leabharlainne. Seo an méid a bhí le rá ag Laureate na nÓg, Áine Ní Ghlinn:

Gheobhaidh na scoileanna 25 leabhar mar aon le pacáiste tacaíochta. Gheobhaidh suas le fiche scoil Scéim Chónaithe le healaíontóir nó scríbhneoir agus beidh físcheardlanna le feiceáil ar líne freisin. Mo mhíle buíochas le Foras na Gaeilge agus leis an gComhairle Ealaíon as a gcuid tacaíochta. Táimid go léir ar aon intinn faoi thábhacht na léitheoireachta do dhaoine óga agus faoin tábhacht a bhaineann le pléisiúr a bhaint as a bheith ag léamh as Gaeilge seachas a bheith ag smaoineamh air mar obair bhaile.

Áine Ní Ghlinn

Is tionscnamh uile-oileáin é An Bosca Leabharlainne atá á chur i gcrích i gcomhpháirtíocht le Foras na Gaeilge agus leis an gComhairle Ealaíon. Tá sé ar oscailt do bhunscoileanna lán-Bhéarla agus lán-Ghaeilge araon; tabharfar tús áite, áfach, do scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, chomh maith le bunscoileanna i mBailte Seirbhíse Gaeltachta agus i mbailte atá ainmnithe mar Líonraí Gaeilge. Agus é ag fógairt na comhpháirtíochta le Laureate na nÓg, agus ag deimhniú tacaíocht dar luach €300,000 don Bhosca Leabharlainne.

Laureate na nÓg Áine Ní Ghlinn in partnership with Foras na Gaeilge and The Arts Council today (1st September) launched An Bosca Leabharlainne, a book-gifting initiative that will send a box of Irish language books to 1,125 primary schools across Ireland. The books are original works of fiction in Irish that were hand-picked by Áine. They include picturebooks, poetry and novels. The books are created by contemporary authors and illustrators and published in Ireland, many are award winners and each was chosen for its excellence.

An Bosca Leabharlainne is Áine Ní Ghlinn’s main project as Laureate na nÓg (2020-2023). When she was announced as Irelands’ 6th Children’s Literature Laureate, Áine stated that her focus as Laureate would be to lift the invisibility cloak off Irish language literature for children and to promote reading for pleasure as Gaeilge, not simply for ‘homework’. She is now calling on primary schools across Ireland to apply for An Bosca Leabharlainne. Laureate na nÓg Áine Ní Ghlinn said:

Schools will get 25 books as well as a support pack. Up to 20 schools will get a residency with a writer or illustrator and video resources will also be available. My thanks to Foras na Gaeilge and the Arts Council for their support. We all recognise the importance of reading as Gaeilge for pleasure, and not simply for "obair bhaile".