Earnáil na hIascaireachta
Caithfidh an Rialtas seasamh le earnáil iascaireachta na tíre seo nó ní mhairfidh an earnáil deich mbliana eile, a deir Breandán Ó Beirn, Príomhfheidhmeannach Chumann Próiseálaithe agus Easportalaithe Éisc na hÉireann. Is iad polasaithe an Rialtais le blianta fada is mó atá ag déanamh damáiste de earnáil na hiascaireachta sna Cealla Beaga, dar leis. Tá laghdú achan bhliain le dhá bhlian déag ar an stoc éisc atá a thabhairt I dtír ag calafoirt na tíre, agus is ábhar mór imní é sin, a deir sé.

Tithíocht

Tá ardú leanúnach ar luach na dtithe i nDún na nGall sa chéad leath de 2022, de réir tuairisce ó Institiúid na gCeantálaithe agus Luachálaithe Gairmiúla. Léirítear de réir na tuairisce go bhfuil ardú 6.36% tagtha ar luach gnáth theach cónaithe sa Chondae sa chéad leath den bhliain anois i gcomparáid leis na 6 mhí roimhe sin. Ba ar thithe leathscoite le ceithre sheomra leapa a dtáinig an mhéadú a ba mhó ar luach tithe sa Chondae sa chéad leath den bhliain, méadú 4.84% agus sé €217,000 an meán luach do theach leath scoite le ceithre sheomra leapa sa Chondae anois.

Trácht

Dúirt an Comhairleoir Condae Dónal Coyle go bhfuil fadhbanna móra tráchta i Leitir Ceanainn faoi láthair, mar go bhfuil obair fheabhsúcháin ar siúl ag Uisce Éireann in aice leis an Ard Eaglais agus i gceantar an tSeanbhaile áit a bhfuil píopaí úra a leagaint agus fosta go bhfuil Bóthar 4 lána a thógáil ó Thimpeallán an Dry Arch go Timpeallán an Polestar. Dúirt an Comhairleoir Coyle go bhfuil siúl aige go mbeidh Uisce Éireann críochnaithe lena gcuid oibre i gceann seachtaine ach go mbeidh sé Nollaig sula mbeidh an obair críochnaithe ar an Bhóthar 4 lána. Bhítear den tuairim go mbeadh an obair seo críochnaithe roimh dheireadh na míosa seo.

Bord Pleanála

Rialaigh an Bord Pleanála gur féidir dul ar aghaidh le forbairt sé theach dhá stór ar airde ag Cúirt Bhearnais i mBealach Féich, cé gur mhol cigire an Bhoird nach dtabharfaí cead don fhorbairt seo.
Thug Rannóg Pleanála Chomhairle Contae Dhún na nGall cead don fhorbairt seo i mí na Nollag anuraidh, agus sé cinn déag de choinníollacha luaite leis an chead pleanála. Ag eascairt as sin, rinneadh achomharc chuig an Bhord Pleanála agus luaite san achomharc luaigheadh nach raibh criosú déanta ar an suíomh chun tithe a thógáil ansin, le cois imní faoin tionchar a bheadh ag an fhorbairt ar chóras séarachais an bhaile.

Buirgléireacht

Tiocfaidh fear ina chuid 40aidí os comhair Cúirt Dúiche Dhún na nGall inniu cúisithe as eachtra buirgléireachta a tharla ag ionad gnó i WestEnd i mBun Dobharáin i dtrátha 1:30 inné. Bhí an fear a choinneáil ag Stáisiún Gardaí Bhéal Átha Seanaidh faoi mhír 4 den Acht Um Cheartas Coiriúil agus tiocfaidh sé os comhair na cúirte ar maidin inniu.

Coillte

Beidh cruinniú a eagrú ag Coillte i mBealach Féich inniu le heolas a thabhairt ar a bpleananna do réigiún an iar thuaiscirt agus fosta chun tuairimí an phobail a lorg faoina bpleananna. Beidh comhairliúchán poiblí a reachtáil acu in Ostán Jackson i mBealach Féich inniu idir a 2.00 agus a 6.00. Tá barúlacha agus tuairimí an phobail a lorg ag Coillte anois maidir le fís straitéiseach na heagraíochta go ceann roinnt blianta.