Gardaí ar dualgas
Deir Gardaí Dhún na nGall go mbeidh siad níos feiceálaí ar bhóithre na Condae an deireadh seachtaine saoire bainc seo, le breis pointí seiceála agus patróil ar bhealtaí. Beifear ag díriú ar thiomáint faoi thionchar an óil agus faoi thionchar drugaí, chomh maith le daoine a bhíonn ag sárú teorainneacha luais agus daoine nach bhfuil crios sábhála a chaitheamh acu. Tá na Gardaí ag impí ar thiománaithe a bheith cúramach ar bhóithre na Condae an deireadh seachtaine seo agus luas tiomána a laghdú le taismí bóthar a sheachaint.

Easpa Foirne
Tá easpa foirne ag cur go mór le liostaí feithimh in Otharlanna an Iar Thuaiscirt, do réir an IHCA, Cumann Dochtúirí Comhairleach Otharlanna na hÉireann. Tá níos mó ná 45,000 duine ar liostaí feithimh nó ag fanacht le coinne le Dochtúir comhairleach a fheiceáil in Otharlann Leitir Ceanainn agus Otharlann Shligigh faoi láthair, sin ardú 37% o 2015. Léirítear de réir na tuairisce go bhfuil ardú 57% ar líon na n-othar atá ag fanacht le coinne Othar Cónaitheach nó coinne lae in otharlanna an Iar Thuaiscirt le seacht mbliana anuas agus ardú suntasach tagtha ar líon na n-othar atá ag fanacht níos mó ná bliain.

Stiúrthóir Nua
Dúirt Stiúrthóir nua cheaptha Breis oideachais Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall Ciarán O Brien go bhfuil se tábhachtach caighdeán na seirbhíse a choinneáil agus tógáil ar sin. Chuaigh an Stiúrthóir úr i mbun a chuid dualgais an tseachtain seo agus dúirt sé go bhfuil sé mar sprioc aige seirbhís oideachais a chur ar fáil do oiread daoine agus is féidir sa Chondae. Dúirt Ciaran O Brien go mbeidh achan tacaíocht a thabhairt ag an Bhord dona constaicí atá ar dhaoine pilleadh ar an oideachais maidir le córas taistil phoiblí, cúram páistí agus seirbhísí teicneolaíochta. Dúirt sé go bhfuil súil aige cuairt a thabhairt ar Ionaid an Bhoird ar fud na Condae go luath.

Deoise Ráth Bhotha
Tá tuairisc foilsithe ag Deoise Ráth Bhotha ag eascairt as an phróiseas chomhairliúcháin poiblí a bhí ag an Deoise sa phobal le tamall, mar pháirt de Shionad na nEaspag. I measc na bpointí atá luaite, deirtear gur beag seans atá ag daoine sna paróistí ionchur a bheith acu I ngnóthaí na paróiste. Tá béim a chur ar an aos óg, agus an gá atá le clár oibre le daoine óga a mhealladh I dtreo na hEaglais, agus go mbeadh siad níos rannpháirtí san paróistí agus san Eaglais féin. Deirtear go gcaithfear a fhiosrú cén dóigh gur féidir le paróistí fáilte níos fearr a chur roimh dhaoine a thagann chun an cheantair.

Éileamh ar fhiosrúchán Neamspleách

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall chun iarraidh ar an Rialtas fiosrúchán neamhspleách a lorg faoi bhás an iriseora Shireen Abu Akeleh as an Phailistín, agus an t-ionsaí a rinne Israel ar a tórramh.
Glacadh d'aon ghuth le rún ón Chomhairleoir Gary Doherty, iarraidh ar an Rialtas fiosrúchán a lorg faoina bás, agus dúirt sé go gcaithfidh an tír seo úsáid a bhaint as a ról ar Chomhairle Slándála an Aontais Eorpaigh, le go ndéanfaidh an cás seo a fhiosrú. Tá gá le fiosrúchán a bheas iomlán neamhspleách faoina dúnmharú, a dúirt an Comhairleoir Gary Doherty.

Vacsaín i gcoinne Covid-19

Beidh deis ag daoine thar dhá bhliain déag d'aois vacsaín i gcoinne Covid-19 a fháil I mBun Crannacha inniu agus amárach, gan coinne a dhéanamh roimh reidh. Tá íoclann speisialta oscailte inniu ón 11.00 go dtí 5.45 tráthnóna ag An Exchange I mBun Crannacha, don chéad daileog, an dara daileog agus an teanndailoeg den vacsaín. Lena chois sin, thig le daoine atá thar 65 bliain d'aois, an dara teanndaileog a fháil ansin fosta. Beidh an íoclann oscailte ansin amárach fosta, le linn na hamannta céanna.

Aighneachtaí
Sé inniu an dáta deireanach gur féidir aighneacht a dhéanamh maidir le Plean Forbartha úr Chomhairle Contae Dhún na nGall. Clúdóidh an plean úr an tréimhse ó 2024 go 2030. Tá comhairliúchán poiblí ar siúl faoin phlean úr ón Aoine an 8ú lá de Aibreán. San áireamh sa phlean úr beidh Plean Áitiúil do Bhun Crannacha agus do Bhun Dobhráin.