Ardú ar phraghsanna tí

Tá ardú leanúnach ar luach na dtithe i nDún na nGall o thús na bliana, de réir na tuairisce is deireanaí ó Daft.ie. De réir na tuairisce a foilsíodh inniu léirítear go bhfuil ardú 14.8% ar luach na dtithe sa chontae i gcomparáid leis an tréimhse chéanna anuraidh. Sé €166,592 an meánluach ar theach i nDún na nGall i láthair na huaire de réir na tuairisce. Dhearbhaigh an tAire Tithíochta, Pleanála agus Rialtas Áitiúil, Darraigh O'Brien gur dearnadh cigireacht ar 847 teach cónaithe atá príobháideach atá a ligean ar cíos i nDún na nGall ó 2018 go dáta. Dúirt an tAire gur chuir géarchéim Covid-19 isteach ar an chigireacht a dhéantar ar thithe cónaithe atá a ligean ar cíos agus nár dearnadh an oiread céanna cigireachta ar thithe i 2020 dá bharr sin.

Bealach an N56

Níl aon bhuntáiste maidir le cúrsaí pleanála de ar bhealach an N56 coinníoll de chuid Bhonneagair Iompair Éireann gur féidir cead pleanála a thabhairt áit a bhfuil dlús íseal tráchta, dar le Feidhmeannaigh Pleanála Chomhairle Contae Dhún na nGall. Dúirt an t-oifigeach sinsearach pleanála, Eunan Quinn, bunaithe ar chuntais tráchta ar an N56, go bhfuil níos mó tráchta ag taisteal ar an bhealach, le go bhféadfaí eisceacht a dhéanamh. Diúltaíodh do aon iarratas go dtí seo agus an coinníoll faoi leith sin luaite, a dúirt sé. Lorg an Comhairleoir Nóirín Nic Gairbheith soiléiriú faoin choinníoll seo ag cruinniú de chuid na Comhairle Contae le gairid.

Tiomáint faoi thionchar an óil

Tá sé curtha i n-iúl ag Gardaí Dhún na nGall gur ghabh Aonad Tráchta an Gharda Síochána i Leitir Ceanainn ceathrar tráthnóna inné dá bharr iad a bheith ag tiomáint faoi thionchar an óil nó faoi thionchar drugaí. Gabhadh tiománaí amháin as a bheith ag tiomáint faoi thionchar drugaí agus gabhadh triúr eile as a bheith ag tiomáint faoi thionchar an óil. Gearradh fíneáil ar roinnt tiománaithe eile fosta ag Aonaid seiceála na nGardaí tráthnóna inné as a bheith ag sárú rialacha eile tiomána chomh maith.

Feirm ghaoithe

Cuirfear tús inniu le próiseas chomhairliúcháin ar líne fá fheirm ghaoithe atá beartaithe a fhorbairt idir an Dúchoraidh agus na Gleanntaí. Tá feirm ghaoithe Chlochair Chorr mar chomhfhiontar idir na comhlachtaí Orsted, Brookfield Renewable agus Coillte , agus 23 tuirbín 200 méadar ar airde atá beartaithe.

Seirbhís Aeir

Sé tráthnóna inniu an spriocdháta atá leagtha síos ag an Roinn Iompair do aerlínte le tairiscintí a lorg do chonradh PSO le seirbhís aeir a sholáthar idir Aerfort Dhún na nGall agus Aerfort Bhaile Átha Cliath. Lorg an Roinn Iompair tairiscintí ó aerlínte a léirigh suim sa tseirbhís, ar an Luan s'chuaigh thart agus tá go dtí inniu acu tairiscint a dhéanamh leis an tseirbhís sin a sholáthar.