Is mian leis an stáisiún duine a cheapadh mar Eagraí Polaitíochta.

Tá tábhacht ar leith leis an gcraoladh polaitíochta ar RTÉ Raidió na Gaeltachta. Dlúthchuid den chraoladh nuachta atá ann agus de chraoltaí na seirbhíse ar mhórócáidí, mar shampla; olltoghcháin, toghcháin áitiúla agus Eorpacha, an cháinaisnéis agus eile. Oibríonn an tEagraí Polaitíochta i bpáirt le meitheal dhíograiseach foirne sa Rannóg Nuachta chun eolas tráthúil agus údarásach a choinneáil le cláracha agus feasacháin nuachta.

Beidh tuiscint domhain agus breithiúnas stuama eagarthóireachta ag an té a cheapfar ar an nuacht náisiúnta agus idirnáisiúnta trí chéile chomh maith le saineolas ar fhorais agus institiúidí polaitiúla ar an oileán seo agus san Eoraip. Beidh sár-eolas ag an Eagraí Polaitíochta ar an státchóras, idir ghnóthaí rialtais agus riar na córa. Ní mór cur amach cuimsitheach a bheith ag an té a cheapfar ar páirtithe polaitíochta, an córas rialtais áitiúil agus imeachtaí Údarás na Gaeltachta freisin.

Beidh an té a cheapfar lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus freagrach don Eagarthóir Stiúrtha Nuachta.

I measc na ndualgas a bheidh ar an Eagraí Polaitíochta, beidh:·

 • Tuairiscí agus agallaimh bheo a dhéanamh ar fheasacháin agus cláracha nuachta ar RTÉ Raidió na Gaeltachta·
 • Tuairiscí agus pacáistí réamhthaifeadta a chur ar fáil don soláthar nuachta mar aon le sainchláracha ar théamaí polaitiúla a léiriú agus a láithriú ó am go chéile·
 • Cuidiú leis an Eagarthóir Stiúrtha Nuachta maidir le mór chraoltaí polaitíochta a eagrú, mar shampla, Lá an Chomhairimh, Lá na Cáinaisnéise, Ard-fheiseanna agus srl·
 • Cur le soláthar polaitíochta na seirbhíse trí úsáid a bhaint as cur chuige ilmheáin (scéalta ar-líne, podchraoltaí, blagáil, meáin shóisialta agus srl.)·
 • Míreanna anailíse a chur ar fáil do ghnáth chraoladh agus gnáth sceideal na gclár de réir mar a theastaíonn·
 • Cláracha ginearálta agus gnéchláracha a sholáthar don sceideal nuair nach mbíonn Tithe an Oireachtais i mbun oibre

Tá muid ag lorg duine leis na tréithe seo a leanas:·

 • Gaeilge den scoth, idir scríobh agus labhairt·
 • Tuiscint faoi leith ar shaol cultúrtha na tíre, ar phobal na Gaeilge agus na Gaeltachta agus an tseirbhís a chuireann RTÉ Raidió na Gaeltachta ar fáil don phobal sin·
 • Cruthaitheacht, fiosracht agus samhlaíocht·
 • Scil agus spéis sa nua-theicneolaíocht agus in úsáid a bhaint as na meáin shóisialta chun críche nuachta, chun ábhar a sheachadadh agus cur leis an lucht éisteachta·
 • Scileanna eagrúcháin agus cumarsáide den scoth agus a bheith in ann oibriú as a stuaim féin nó mar chuid d'fhoireann léiriúcháin.

Beidh taithí shuntasach iriseoireachta agus chraolacháin ag an Eagraí Polaitíochta. Beidh solúbthacht agus uaireanta neamhrialta i gceist, an deireadh seachtaine agus laethanta saoire poiblí san áireamh. D’fhéadfadh sé go mbeadh taisteal i gceist ó am go chéile ag brath ar na dualgais oibre. Is í an Ghaeilge teanga oibre agus craoltóireachta na seirbhíse.

Conradh ar fheidhm sheasta dhá bhliain mar Chlár Reachtaire atá á thairiscint ar bhonn lán-aimseartha le scála tuarastail ó €48,717 - €65,278 sa bhliain. Ina theannta sin íocfar liúntas €4,753 sa bhliain don ról mar Eagraí Polaitíochta.

Iarrtar ar iarrthóirí litir iarratais, Curriculum Vitae agus cáipéis (750 focal) a chur chugainn. Ba chóir cur síos a dhéanamh sa cháipéis ar na cúiseanna gur mhaith leis an iarrthóir a bheith ina Eagraí Polaitíochta agus an méid gur mhaith leis/léi a bhaint amach sa ról. Ní mór an trí cháipéis a bheith i nGaeilge, agus iad a bheith mar chomhad amháin mar chuid den iarratas ar líne.

Is é Dé Máirt an 23 Bealtaine 2023 an spriocdháta d'iarratais, ag 5pm.

Tá RTÉ tiomanta don éagsúlacht ina lucht saothair agus fáiltíonn roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu. Fostóir comhionannais deise é RTÉ agus déantar iarratais cáilithe amheas gan beann ar inscne, gnéas chlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil.

Is féidir cur isteach ar an bpost anseo