Christmas Message 2013

May I offer my warmest wishes for Christmas and the New Year to everyone in Ireland, in a special way to our emigrants abroad, and to the members of the extended Irish family wherever they may be.

Christmas is a season of homecoming. It is a time when we rekindle those embers of friendship and kinship that bring meaning, warmth and joy to our lives - lives lived within communities.

As so many of us at this time come together in fellowship, we should be mindful of those who are in distress, alone, or separated from a loved one. 

May I, as Uachtarán na hÉireann, thank each and every one of you who are caring for our communities throughout the holiday season and indeed during the rest of the year - including An Garda Síochána, the Prison Service, all of the staff in our hospitals and emergency services, and members of the Defence Forces who are building or supporting peace abroad.

In this year of the Gathering, we extended a warm welcome to the Irish Diaspora. 

Christmas, however, reminds us that true hospitality endures and reaches beyond kin and one's own community; it extends to the stranger, the newcomer, the outsider. 

Christmas is a time to reflect on what binds us together, as members of the same family, as neighbours, as fellow-citizens and as human beings. 

The message of Christmas, shared by many faiths, invites us to care for one another and to be - in an ethical sense - one another's keeper. 

Faoi scáth a chéile a mhaireann na daoine, our own ancient language tells us.

At my inauguration two years ago I expressed my wish to engage with a number of themes that affect the welfare and future of our people. 

I am pleased that the first of these initiatives, 'Being Young and Irish', has borne fruit. Ireland has young people of great ability who deserve to have confidence in their future and pride in their country.

During 2014 I will be encouraging the widest possible discussion of ethics in every aspect of our lives, nationally and globally. 

This will, I hope, make a contribution towards moving beyond a version of our society and economy that has brought so much hardship, required so much sacrifice.

As a New Year beckons, I am confident that Irish people will draw on the character and resilience they have so often shown to craft a vision of our shared Irishness that is defined by the values of care, solidarity, trust and responsibility.  

In the year ahead, I will continue to dedicate my abilities to the service of the Irish people at home and abroad, and I greatly look forward to the State Visit to our nearest neighbours and friends in the United Kingdom in April. 

May the joys of giving and receiving extend well beyond these precious few days spent in the company of those we love. 

Sabina and I wish you all a very happy Christmas.

**********************************************************

Teachtaireacht na Nollag 2013

Ba mhaith liom gach dea-ghuí don Nollaig agus don Athbhliain a sheoladh chuig muintir na hÉireann uilig, agus go h-áirithe ar shlí speisialta d'ár n-imircigh thar lear, agus iomlán chlanna Gael, pé áit ar domhan iad.

Is tráth den bhliain é an Nollaig ina bhfilleann daoine ar a mbailte. Is tráth den bhliain é ina ndúisíonn muid an athuair na ceangail sheanchairdis agus gaoil sin a thugann brí agus teochroí isteach inár saol - saol a chaithimid i measc an phobail atá thart orainn. 

Agus an oiread sin againn ag teacht le chéile mar chairde, ní mór dúinn cuimhniú ar dhaoine a bhfuil faoi stros, daoine atá in a n-aonair, nó daoine atá scartha uathu siúd is ansa leo. 

Mar Uachtarán na hÉireann, ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil libhse uilig atá ag tabhairt aire dár muintir i gcaitheamh na saoire agus tríd an gcuid eile den bhliain freisin go deimhin - 

áirim orthu san An Garda Síochána, an tSeirbhís Príosún, iomlán na bhfoirne inár 
n-ospidéil agus inar seirbhísí éigeandála, agus comhaltaí na bhFórsaí Cosanta atá ag cruthu nó ag tacú leis an tsíocháin thar lear.  

I mbliain seo An Tionóil, d'fhear muid fíor-chaoin fáilte roimh Diaspora na nGael. Cuireann an Nollaig i gcuimhne duinn áfach, gur rud buanseasmhach í an fháilte dáiríre agus go síneann sé níos faide amach ná daoine muinteartha na ár bpobail féin amháin 

agus go sroicheann sé go chomh fada leis an stróinséar, leis an duine nua san phobail agus leis an duine atá scoite amach.  

Ócaid is ea an Nollaig nuair is ceart dúinn macnamh a dhéanamh air na rudaí sin a thugann agus a choinníonn le chéile muid mar dhaoine muinteartha, mar chomharsana, mar chomhshaoránaigh agus mar dhaoine daonna. 

Tugann teachtaireacht na Nollag, is teachtaireacht a dtacaíonn go leor leor creideamh éagsúla léi, cuireadh dúinn chun aire a thabhairt dá chéile agus a bheith - i gciall ne heiticiúlachta - mar chúramóirí a chéile.  

Faoi scáth a chéile a mhaireann na daoine adeir ár dteanga ársa féin linn. 

Ar ócaid m'oirnithe, tá sé dhá bhliain ó shin anois, chuireas in iúl go mba mhian liom dul i ngleic l'oiread áirithe téamaí a bhaineann le leas mhuintir na hÉireann uilig agus lena a bhfuil i ndán dóibh. 

Tá mé sásta go bhfuil toradh maith tagtha ar an gcéad cheann de na tionscnaimh 
sin - 'An Óige agus an tÉireannachas'. 

Tá ógra na hÉireann fíor-acmhainneach agus tá sé tuillte acu a bheith in ann a bheith muiníneach as a bhfuil amach rompu agus a bheith bródúil as a dtír féin.  

I gcaitheamh na bliana 2014 beidh an plé is leithne agus is féidir á spreagadh agam ar chúrsaí eitice i ngach gné den saol seo 'gainne, i gcomhthéacs náisiúnta agus 
i gcomhthéacs domhanda araon. 

Cuideoidh sé seo, tá súil agam, leis an tsochaí agus an geilleagar seo 'gainne a bhogadh ar aghaidh ón leagan amach a thug an oiread sin anró orainn agus a bhrúigh an oiread sin íobartha orainn.
  
Agus an bhliain nua buailte linn, tá mé sásta go dtarraingeoidh muintir na hÉireann ar an gcarachtar agus ar an teacht aniar sin atá léirithe chomh minic sin acu cheana chun léargas nua ar an gcomh-ghaelachas sin againne a mhúnlú, a shaineofar trí luachanna an chúraim, na dlúthpháirtíochta, na hiontaoibhe agus na freagrachta. 

Sa bhliain atá amach romhainn, leanfaidh mé le mo lán dhícheall a dhéanamh 
ar son leas agus fónaimh mhuintir na hÉireann, abhus anseo sa mbaile, agus i gcéin, agus tá mé ag súil go mór leis an gCuairt Stáit ar na comharsana agus na cairde is giorra dúinn sa Ríocht Aontaithe i mí Aibreáin. 

Go maire torthaí na mbeannachtaí ón mbronnadh agus ón bhfáil i bhfad thairis an cúpla lá luachmhar seo in éindí leo síud is ansa linn.

Guíonn Saibhín agus mé féin Nollaig Shona oraibh go léir.