Tá baill an Choiste Chomhairligh um Sheirbhísí Gaeilge ainmnithe ag Aire na Gaeltachta Catherine Martin agus ag an Aire Stáit Jack Chambers.

Is é is aidhm don Choiste Comhairleach "soláthar seirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge a mhéadú" de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2021.

Tá an coiste le plean náisiúnta a chur i dtoll a chéile a mbeidh sé mar chuspóir aige "gur cainteoirí Gaeilge a bheidh in 20% de na hearcaigh nua chuig an tseirbhís phoiblí tráth nach déanaí ná an 31 Nollaig 2030."

Is iad seo a leanas baill an choiste:

- An Dr. Aodhán Mac Cormaic, an Roinn Turasóireachta Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán;

- John Howlin, an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe;

- John Keegan, an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí;

- Eithne Fox, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte;

- An Ceannfort Sean Glynn, an Garda Síochána;

- Eoin Ó Seaghdha, an Roinn Coimirce Sóisialaí;

- Ciara Molloy, an Roinn Oideachais;

- Breandán Mac Craith, Foras na Gaeilge;

- John Breen, an Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil;

- John Prendergast, Pobail Teanga Gaeltachta;

- Máiréad Ní Ghabháin, Pobail Teanga lasmuigh den Ghaeltacht.

Tá an Dr Mac Cormaic, Stiúrthóir na Gaeilge i Roinn na Gaeltachta, le bheith ina chathaoirleach eatramhach ar an gcoiste.

Dúirt an tAire Martin inniu go "[m][b]eidh ról lárnach ag an gcoiste seo i dtaobh bealaí a aithint trína dtabharfar faoi mhéadú a chur ar sholáthar seirbhísí trí mheán na Gaeilge."

Thug an tAire Stáit Chambers le fios go "[dtabharfar] aghaidh anois ar an taighde ábhartha atá de dhíth chun a chinntiú go ndéanfar an Plean Náisiúnta maidir le méadú a chur ar sholáthar seirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge a fhoilsiú ... laistigh de dhá bhliain ó bhunú an choiste."