Tá an Stát ag loiceadh ar leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu agus nach féidir leo áit a fháil i scoileanna a fhreastalaíonn ar na riachtanais sin, de réir tuarascála ó Ombudsman na Leanaí.

Is leatrom follasach é seo, a deir an tOmbudsman an Dr Niall Muldoon.

Tugtar le fios sa tuarascáil go bhfuil ag teip ar an Stát áiteanna i mbunscoileanna agus i scoileanna dara leibhéal a chur ar fáil do leanaí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu, go háirithe i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh.

É seo, a deirtear, ainneoin oibleagáid a bheith ar an Stát oideachas a chur ar fáil do gach aon leanbh.

Moltar sa tuarascáil plean a chur i dtoll a chéile agus a fhoilsiú gan mhoill le dul i ngleic leis an leatrom sula dtéann leanaí ar ais ar scoil i ndeireadh an tsamhraidh.

Moltar don Roinn Oideachais cead a thabhairt do scoileanna foirgnimh a athchóiriú nó foirgnimh nua a thógáil le freastal ar na leanaí.

Tá sé tábhachtach freisin, dar leis an Ombudsman, áiteanna a chur ar fáil do na leanaí seo i scoileanna áitiúla seachas i scoileanna i bhfad ó bhaile.

Faoi láthair, caithfidh thart ar 15,500 leanbh dul ar scoil taobh amuigh dá gceantar cónaithe féin.

Deirtear sa tuarascáil chomh maith nach bhfuil sé sásúil go bhfuil 1,455 leanbh á dteagasc sa bhaile agus go bhfuil 270 leanbh a bhfuil uathachas ag dul dóibh fós ag fanacht le háit i scoil speisialta san fhómhar.

Beart sealadach éigeandála is ea teagasc baile agus níor cheart feidhm a bhaint as ach ar feadh tamaill ghairid, a deir Niall Muldoon.

Áirítear go bhfuil riachtanais speisialta oideachais ag thart ar 25% de dhaltaí scoile sa Stát.

I ráiteas a foilsíodh sa tuarascáil, deir an Roinn Oideachais agus an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta go bhfuil riachtanais na ndaltaí seo ar cheann dá dtosaíochtaí.

Deir siad chomh maith go bhfuil an líon ranganna speisialta sa Stát méadaithe faoi chúig le deich mbliana.