Tá glactha ag Coimisinéir an Gharda Síochána Drew Harris le cinneadh Choimisiún Ombudsman an Gharda Síochána gur theip ar na Gardaí líomhaintí faoi dhrochúsáid ghnéasach a fhiosrú mar ba chóir.

Ba iad póilíní Mhanchain i Sasana a tharraing aird na nGardaí ar na líomhaintí faoin drochúsáid ghnéasach a dúradh a tharla in Éirinn.

Go deimhin, chuir póilíní Mhanchain tuairisc chuimsitheach faoi na líomhaintí chuig na Gardaí.

Dar le Coimisiún Ombudsman an Gharda Síochána, áfach, gur fíorbheagán a rinne na Gardaí faoi na líomhaintí agus gur fhág sé sin go raibh páistí fós i mbaol.

D'admhaigh Drew Harris inniu gur theip ar na Gardaí sa mhéid seo agus gheall sé nach dtarlódh a leithéid arís.

Dearbhaíodh gur cuireadh pionós ar chomhalta amháin den Gharda Síochána faoi fhaillí a dhéanamh ina d(h)ualgais agus faoi rialacháin smachta a shárú.

Dúradh nár fhiosraigh an Garda a bhí i gceist, nár fhiosraigh sé nó sí na líomhaintí mar ba chóir, agus gur theip air nó uirthi teagmháil a dhéanamh leis an té a rinne na líomhaintí lena rá leis nó léi cé mar a bhí ag éirí leis an bhfiosrúchán.

Tugtar cuntas ar an gcás i dtuarascáil bhliantúil Choimisiún Ombudsman an Gharda Síochána a foilsíodh inniu.

Deirtear sa tuarascáil freisin go raibh ardú 12% ar an líon gearán a rinneadh faoi na Gardaí le bliain.

Dúirt an tAire Dlí agus Cirt Helen Mc Entee nach raibh ró-imní uirthi faoin ardú seo, ar léiriú é, dar léi, ar an ardú ar an líon Gardaí sa tír le bliain.

Mhaígh sí freisin gur bhain an t-ardú ar líon na ngearán le tuiscint níos fearr a bheith ag an bpobal ar obair an Choimisiúin.