Ní thiocfadh le hinnealtóir cairte a ainm a chur le cothabháil luach €100,755 a rinne Comhairle Contae Mhaigh Eo ar theach a tógadh le brící piríte i nGaeltacht Iorrais, de réir eolais atá faighte ag 7Lá.

Rinneadh an chothabháil mar chuid de scéim phíolótach a bhunaigh an Roinn Tithíochta agus a chuir an Chomhairle Contae i ngníomh.

Deirtear i dtaifid na Comhairle Contae a fuair 7Lá faoin Acht um Shaoráil Faisnéise nár réiteach éifeachtach an obair chothabhála a bhféadfadh an t-inealltóir cairte a ainm a chur leis.

Deirtear sna taifid go bhfuil toradh "neamhchinnte" ar an obair chothabhála.

Ba é cúspóir na scéime píolótaí go leagfaí agus go n-atógfaí cuasbhallaí seachtracha an tí ach go bhfágfaí na ballaí inmheánacha mar a bhí. É sin ainneoinn go raibh a fhios ag an Chomhairle go raibh pirít sna ballaí inmheánacha chomh maith. Dúirt an Chomhairle, áfach,go raibh sé i gceist go ndéanfaí monatóireacht fhadtéarmach ar an teach.

Deirtear san athbhreithniú iarthionscadail a rinne an Chomhairle ina dhiaidh sin "nach fios cén éifeachtúlacht, fad saoil ná riosca a bhaineann leis an chur chuige teicniúil" a roghnaíodh.

Tugtar le fios san athbhreithniú go bhfuil contúirt go dtarlóidh "creimeadh" agus "lagú" i mballaí inmheánacha an tí san am atá le teacht agus go bhfuil "monatóireacht leanúnach" ar bun.

Deirtear sna taifid a fuair 7Lá nach ndtagann an cur chuige teicniúil a roghnaíodh le prótacal an Údaráis um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann maidir le bricí lochtacha míoca agus piríte.

I ráiteas, dúirt an Roinn Tithíochta go raibh siad "sásta leis an réiteach teicniúil a mhol Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Innealtóir Comhairleach an údaráis áitiúil ó 1997 a bhí páirteach in obair chothabhála i dtimpeall fiche teach príobháideach ina ndearnadh cothabháil ar chuasbhallaí seachtracha."

Dúirt an Roinn as siocair go raibh an teach folamh agus faoi úinéireacht údaráis áitiúil gur tháinig deis aníos sa scéim phíolótach cur chuige cothabhála nach raibh chomh casta a iniúchadh trí mhonatóireacht agus trí chothabháil leanúnach.

I ráiteas, dúirt Comhairle Contae Mhaigh Eo nach féidir "[ceachtanna] fadtéarmacha a bhaineann leis an scéim phíolótach a dheimhniú go ceann roinnt blianta, trí mhonatóireacht leanúnach agus breathnú ar oibreacha a rinneadh ar an teach a bhfuil cónaí ann anois."

Lorg an Chomhairle léirithe spéise don scéim phíolótach i mí Lúnasa 2018.

Tháinig prótacal an Údaráis um Chaighdeáin Náisiúnta i bhfeidhm i mí na Samhna 2018. Ghlac conraitheoir le litir tairisceana d’obair na scéime i mí an Mheithimh 2019.

Tugtar le fios sna taifid go bhfuil daoine á bhogadh as tithe sóisialta a bhfuil drochdhóigh orthu i gCeathrú Thaidhg agus "nach bhfuil fonn ar thionóntaí eile cónaí i dtithe folmha atá buailte le pirít."

Tá an Roinn Tithíochta i mbun oibre ar scéim leasúcháin um thithíocht shóisialta ach níl dáta tosaigh sonraithe go fóill.