Meastar gur luach €4.7 billiún ar fad a bheas i mBuiséad 2022 a fhógrófar i nDáil Éireann tráthnóna.

Tuigtear gur caiteachas nua a bheas i €1 bhilliún den mhéid sin agus gur luach leathbhilliúin euro a bheas sna ciorruithe cánach a fhógrófar.

Is cosúil go gcuirfear ardú €5 sa tseachtain ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus ar an bpinsean Stáit.

Ardú €5 a chuirfear chomh maith ar an liúntas breosla. Tiocfaidh an t-ardú sin i bhfeidhm ag meán oíche.

Leathnófar an tástáil acmhainne don Liúntas Cúramóra agus beidh na mílte daoine breise ina theideal dá bharr.

Cuirfear ardú €10 ar an Liúntas don Scoilbhliain Nua agus beidh níos mó tuismitheoirí aonair ina theideal feasta.

Mar is gnách, tabharfar íocaíocht bhreise leasa shóisialaigh do dhaoine faoi Nollaig.

Dealraíonn sé go gcuirfear cosc ar tháillí cúraim leanaí a ardú agus go gcuirfear cúram dochtúra teaghlaigh ar fáil saor in aisce do gach leanbh faoi bhun ocht mbliana d'aois.

Tá táillí iompair phoiblí do dhaoine idir 19 agus 23 bliain le laghdú faoina leath ó lár na bliana seo chugainn.

Earcófar 800 Garda breise chomh maith le 400 sibhialtach breise sa Roinn Dlí agus Cirt, agus tá Aonad Rothar Sléibhe na nGardaí le méadú 20%.

Tá an cóimheas múinteoirí le daltaí i mbunscoileanna le laghdú ó 25 go 24 dalta.

Caithfear €13 milliún le dul i ngleic le foréigean sa teaghlach agus le foréigean gnéis.

Ceaptar go mbunófar scéim phíolótach le hioncam bunúsach a chur ar fáil d'ealaíontóirí.

Laghdófar an t-uasmhéid a íocfas daoine ar chógais leighis gach mí ó €114 go €100.

Cuirfear €100 milliún breise ar fáil do sheirbhísí do dhaoine faoi mhíchumas agus earcófar thart ar 1,200 Cúntóir Riachtanas Speisialta breise.

Caithfear €40 milliún ar straitéis mhargaíochta le tuilleadh turasóirí ón iasacht a mhealladh go hÉirinn.

Is iad an tAire Airgeadais Paschal Donohoe agus an tAire Caiteachais Phoiblí Michael McGrath a fhógrós an Buiséad. Cuirfidh an tAire Airgeadais tús lena óráid sa Dáil ag 1 a chlog.