Tá sé tugtha le fios ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste gur íoc an tÚdarás um Chosaint Iascaigh Mhara barraíocht airgid le foireann an Údaráis i gcaitheamh trí bliana.

€861,000 an méid iomlán a bhí i gceist, a dúirt an tArd-Reachtaire Séamus McCarthy ag éisteacht den Choiste um Chuntas Poiblí.

Dúirt sé freisin go bhfuil an t-airgead seo díscríofa anois.

Thug Séamus McCarthy le tuiscint gur íocadh an t-airgead seo mar gheall ar an míbhrí a bhain an tÚdarás as comhairle a fuarthas maidir le liúntais na foirne ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Dealraíonn sé gur leanadh ag íoc na liúntas leis an bhfoireann nuair nach raibh siad ina dteideal.

Dúirt an tArd-Reachtaire go ndearnadh iarracht an t-airgead a fháil ar ais ón bhfoireann ach nach raibh aon rath ar an bpróiseas.