Ní mór don Rialtas dul i ngleic i ndáiríre le dífhostaíocht i measc an lucht siúil, a deirtear i dtuarascáil nua.

Deirtear sa tuarascáil taighde a cuireadh i dtoll a chéile thar ceann Iontaobhas Fhaiche Stiabhna nach bhfuil aon obair ag 80% de dhaoine ón lucht siúil faoi láthair.

Rinneadh agallaimh le daoine ón lucht siúil, fostóirí, ceardchumainn agus lucht polasaí mar chuid den taighde.

Polasaithe nua atá dírithe go sonrach ar an bhfadhb atá de dhíth, a deirtear sa tuarscáil a thabhairt iseach.

Moltar clár nua taithí oibre agus intéirneachtaí do dhaoine ón lucht siúil sa tseirbhís phoiblí.

Ní mór oifigigh a fhostú sa Roinn Coimirce Sóisialaí a mbeadh sé mar dhualgas orthu caidreamh a chothú idir an lucht siúil agus an dream a d'fhéadfadh iad a fhostú, a deirtear.

Ba cheart freisin comhpháirtíocht áitiúil idir chomhlachtaí príobháideacha agus eagraíochtaí an lucht siúil a bhunú faoi choimirice Chónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann, dar leis na taighdeoirí.

Deirtear go bhfuil gá chomh maith le feachtas feasachta a tharraingeodh aird ar na deacrachtaí atá ag an lucht siúil poist a fháil agus ar na beartais atá ag teastáil le dul i ngleic leis seo.

Iarrtar chomh maith ar cheardchumainn tosaíocht a thabhairt do dhaoine ón lucht siúil a earcú agus breis tacaíochta a thabhairt dóibh.