Is i nDún na nGall is measa a bhuailfidh cinneadh Bhanc na hÉireann pobail Gaeltachta. Dúnfar na brainsí ar an gClochán Liath agus i nGaoth Dobhair. Dúnfar brainsí eile a fhreastlaíonn ar phobail Gaeltachta - na Gleannta, arís i gContae Dhún na nGall, Baile Átha Buí i gContae na Mí agus Uachtar Ard i gContae na Gaillimhe. 

Liosta na mbrainsí Banc na hÉireann atá le dúnadh:

Baile Átha Cliath - Sráid San Séamas, An Leabharlann Dlí, Baile Phib, Baile Cúlann, Cill Easra, Bóthar Mhuirfean, Ráth Maoinis, Baile Fearmaid

An Cabháin - Ármhach, Muinchille, Dún an RíCeatharlach - An Bhuiríos, An Tulach

An Clár - Cill Chaoi, Sráid na Cathrach, An Tulach

Ciarraí - Oileán Chiarraí, Cill Orglan, Ollscoil Theicneolaíochta na Mumnan - Trá Lí

Cill Chainnigh - Calainn, Gráig na Manach, Baile Mhic Andáin, Áth na nUrlainn

Cill Dara - Cill Droichid, Cill Chuillinn, Léim an Bhradáin, HP/Intel, Mainistir Eimhín

Cill Mhantáin - Carn an Bhua, Ráth Droma

Corcaigh - Gleann Maghair, Beanntraí, An Cóbh, Dún Mánmhaí, Ceann Toirc, Sráid an Mhuilinn, baile Mhistéala, Eochail, Ollscoil Theicneolaíochta na Mumhan - Corcaigh

Dún na nGall - Gaoth Dobhair, Bun Dobhráin, An Clochán Liath, Na Gleannta, Bun an Phobail

Gaillimh - Béal Átha Ghártha, An Dún Mór, Uachtar Ard 

An Iarmhí - IT Átha Luain, Baile na gCros, Cionn Átha Gad, An Móta

Laoise - Darú, Maighean Rátha, Ráth Domhnaigh

Liatroim - Droim Seanbhó, Cluainín

Luimneach - Mainistir na Féile, Eas Géitine, An Brú, Cathair Dháibhín, Ráth Caola, Baile an Róistigh, Ollscoil Luimní

Loch Garman - Ros Láir, Teach Munna

An Longfort - Gránard

An Lú - Dún Léire

Maigh Eo - Béal Átha hAmhnais, Baile Chathail, Coillte Mach

An Mhí - Baile Átha Buí, An Bóthar Buí, Ráth Tó

Muineacháin - Baile na Lorgan, Cluain Eois

Port Láirge - Ard Caoin, Coill Mhic Thomáisín, An Lios Mór

Ros Comáin - Ail finn, Béal na mBuillí

Sligeach - Baile an Mhóta, Tobar an Choire

Tiobraid Árann - Cathair, Caiseal, An Teampall Mór

Uíbh Fháilí - Beannchar, Clóirtheach, Éadan Doire

Tuaisceart Éireann: 

Aontroim - An Baile Meánach, Bóthar Lios na gCearrbhach, Bóthar Ormeau, Bóthar na hOllscoile, Lios na gCearrbhach

Ard Mhaca - Crois Mhic Lionnáin, An Céide, Port an Dúnáin

Doire - Bóthar na Trá,Léim an Mhadaidh

An Dúin - Droichead na Banna, Dún Pádraig

Fear Manach - Lios na Scéithe

Tír Eoghain - Dún Geanainn, An Srath Bán