Deir Ráiteas Deireadh Bliana 2020 Údarás na Gaeltachta go raibh 7,363 post lánaimseartha i gcliantchomhlachtaí ag deireadh na bliana agus gur cruthaíodh 427 post nua in 2020.

Bhí glanlaghdú de 6% (481) i bpoist lánaimseartha in 2020. Dúirt an tÚdarás go raibh dúshláin mhóra roimh earnáil na turasóireachta agus gnóthaí gaolmhara de bharr COVID-19.

Fógraíodh go bhfuil 258 post nua ceadaithe i dtograí ina mbeidh infheistíocht de €13m.

Cuireadh tacaíocht ar fáil do 263 comhlacht Gaeltachta le cur le trádáil ar líne, tugadh €7.4m i dtacaíochtaí COVID-19 do chomhlachtaí Gaeltachta.

Ceadaíodh €20.3m i soláthar caipitil d'fhorbairt infreastruchtúr gnó na Gaeltachta agus cuireadh sraith tacaíochtaí ar fáil do chomhlachtaí Gaeltachta i gcomhthéacs an Bhreatimeachta.

Tá 21 Plean Teanga ceadaithe agus buiséad €2.28m ceadaithe lena n-aghaidh.

I ndeireadh 2020 bhí 16 ionad gTeic, Gréasán Digiteach na Gaeltachta, oscailte, agus táthar ag forbairt 13 eile.

I measc na n-earnálacha a d'fhás in 2020, bhí an earnáil Feistí Leighis; tháinig méadú 4% ar an bhfostaíocht agus tá níos mó ná  700 duine fostaithe san earnáil sa nGaeltacht anois.

Deir an tÚdarás go ndearnadh an-dul chun cinn sa bpróiseas pleanála teanga sa nGaeltacht in 2020 agus oifigigh phleanála teanga ag cur chun cinn na Gaeilge trí imeachtaí fíorúla a eagrú ar líne de bharr srianta COVID-19. I rith 2020, bhí pleananna teanga á bhfeidhmiú in 18 den 26 Limistéar Pleanála Teanga (LPT) Gaeltachta. Bhí 18 Oifigeach Pleanála Teanga agus ceathrar Oifigigh Cúnta Pleanála Teanga fostaithe chun na pleananna sin a chur i bhfeidhm ina limistéir chuí. 

Tá 7 bplean teanga eile le cur faoi bhráid na Roinne Gaeltachta go luath agus táthar le díriú ar stádas mar Bhaile Seirbhíse Gaeltachta a bhaint amach do Bhéal a 'Mhuirthead i gCo Mhaigh Eo.

I measc na spriocanna eile atá ag an Údarás do 2021, tá forbairt ar Chalafort Domhainmhara Ros a'Mhíl, Páirc na Mara i gCill Chiaráin agus forbairt ar Choláiste Lurgan i gCo na Gaillimhe. Deir úinéirí Choláiste Lurgan go bhfuil bliain caite ó bhí an cruinniú deireannach acu leis an Údarás a bhfuil sé beartaithe go mbeidh siad ina bpríomhúinéirí ar an fhorbairt nua don choláiste.

Deir an tÚdarás gur tionscal na turasóireachta, an bhia agus na dí a ba mhó a bhí thíos leis an phaindéim ó Mhárta 2020.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Mícheál Ó hÉanaigh: "Bliain anróiteach a bhí inti ar go leor bealaí cinnte ach táimid an-sásta leis an leibhéal gníomhaíochta agus tacaíochta ar éirigh le hÚdarás na Gaeltachta a chur ar fáil i gcúinsí nach raibh aon choinne leo.  Rinneadh infheistíocht mhór in infreastruchtúr gnó na Gaeltachta, agus tá an infheistíocht atá á déanamh i gcúrsaí teanga sna pobail ag leibhéal nár facthas roimhe seo."