Tán Bille Leasaithe na dTeangacha Oifigiúla 2019 foilsithe inniu.

Cuireann an Bille roimhe a chinntiú go mbeidh Gaeilge ag 20% de na daoine a earcófar chuig an tSeirbhís Phoiblí agus go mbeidh sé de chumas gach oifig phoiblí sa Ghaeltacht seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge.

Bunófar Coiste Coimhairleach na Seirbhísí Gaeilge chun tacaíocht a thabhairt don sprioc seo, agus tá feidhmeanna an choiste seo leagtha amach sa Bhillle. Beid ar an gCoiste, Plean Náisiúnta chun na seirbhísí atá ar fáil don phobal trí Ghaeilge, a fhoilsiú.

Cuirfidh an Bille seo deireadh leis an riachtanas atá ar fhorais phoiblí faoi láthair scéim teanga a ullmhú agus a fhoilsiú. Ina áít sin beidh córas caighdeán ann do na forais phoiblí, áit a mbeidh riachtanais éagsúla teanga ann, ag brath ar nithe éagsúla, inad meas an méid idirghabhála a bhíonn ag an bhforas leis an bpobal.

Beidh ar gach foras poiblí aimneacha agus sloinnte agus síneadh fada iontu a éascú.  Beidh ar gach foras freisin freisin teideal agus lógó dhátheangach bheith ann.

Tugann an Bille tacaíocht freisin d'Acht na Gaeltachta 2012 maidir leis na pleananna teanga atá riachtanach anois i ngach Limistéar Pleanála Teanga.

Tháinig Acht na dTeangacha Oifigiúla i bhfeidhm i 2003, tráth ar bunaíodh oifig an Choimisinéara Teanga le forálacha an Achta a fhaire.

Tosaíodh ar an bpróiséas chun an tAcht a leasú i 2011, agus foilsíodh cinn billí an Bille Leasaithe seo i 2017.