Bhí an chéad Thionól riamh de Pharlaimint na nÓg ar chúrsaí athrú aeráide ar bun i nDáil Éireann.

Rinne 157 duine óg ó 26 contae plé ar na bealaí a dtiocfadh leis an tír dul i ngleic le hathrú aeráide agus cúrsaí timpeallachta. Ceann Comhairle na Dála, Seán Ó Fearghail a bhí ina chathaoirleach ar Pharlaimint na nÓg

Seo an ráiteas agus na moltaí a chuir siad faoi bhráid an Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil, Richard Bruton.

Ráiteas

Iarraimidne, óige na hÉireann, ar ár n-ionadaithe tofa agus ar dhaoine fásta éisteacht linn. Cuirimid chun cinn ár Moltaí chun gníomhú chun stad a chur le cliseadh aeráide. NÍ saineolaithe sinn. Inár moltaí, cuirimid smaointe ar fáil ach is fiú dúinn a rá NACH againn atá na freagraí ar fad. Is ceann tosaigh é seo do dhaoine fásta agus go háirithe dóibh sin a toghadh chun ár sochaí a chosaint agus a chur chun cinn. Iarraimid oraibh éisteacht le fianaise na heolaíochta, glacadh lenár Moltaí agus oibriú thar ár gceann chun a chinntiú go mbeidh todhchaí romhainn – agus romhaibhse freisin.

Moltaí

Ó do shiopa áitiúil go dtí na hollmhargaí móra ba chóir dreasachtaí agus dualgais a chur i bhfeidhm ionas go gcuirfear doirse gloine i bhfearas ar chuisneoirí oscailte.

Ba chóir go gcuirfeadh Éire cosc ar ghás fraiceáilte a iomportáil agus infheistíocht a dhéanamh i réimsí inathnuaite amháin.

Ba chóir bearta a chur i bhfeidhm a ligfeadh d'earraí Éireannacha a bheith éicea-inbhuanaithe agus ar chostas réasúnta i margadh na hÉireann sa lá atá inniu ann.

Ba chóir cáin chisealaithe a thabhairt isteach ar astaíochtaí ó chuideachtaí móra lena n-áirítear iad sin faoi ETS. Ní mór an cháin seo a mhéadú gach bliain, fad a ísleoidh an tairseach, agus an t-ualach a bhogadh ón duine aonair go dtí na corparáidí.

Ba chóir infheistíocht a dhéanamh i saoráidí tionsclaíochta cnáibe chun úsáid talaimh inmharthana, inbhunaithe agus ailtéarnach a sholáthar d'fheirmeoirí chomh maith le fostaíocht a chur ar fáil do thuath na hÉireann.

Ba chóir córas lipéadaithe agus praghsála a thabhairt isteach a thaispeánfadh tionchar aeráide táirgí bia bunaithe ar chritéir ar nós thionchar na pacáistíochta agus an t-achar a tháinig an bia.

Ba chóir go gcuirfeadh Éire cosc dlí ar an éicea-mharú – is éard sa mhéid sin cailliúint fhorleathan agus chórasach éiceachóras, lena n-áirítear damáiste aeráide agus cultúrtha.

Ba chóir go gcosnófaí foraoisí agus ba chóir a chinntiú go ndírítear ar 10% ar a laghad den talamh iomlán atá i seilbh daoine ar mhaithe le húsáidí talmhaíochta a choinneáil don fhoraoiseacht.

Feachtas Faisnéise dírithe náisiúnta chun oideachas a chur ar an bpobal maidir leis an ngéarchéim aeráide, na cúiseanna atá léi, na himpleachtaí agus na réitigh.

Oideachas éigeantach "Inbhuanaitheachta" ón mbunleibhéal go dtí an ionad oibre lena n-áirítear ábhar nua éigeantach don Teastas Sóisearach agus don Ardteist.