Tá Buiséad 2020 fógartha ag an Aire Airgeadais agus Caiteachais Phoiblí Paschal Donohoe sa Dáil. Chuir sé tús lena óráid inar leag sé amach sonraí an Bhuiséid go gairid tar éis 1 a chlog.

Dúirt sé go raibh sé mar aidhm ag an mBuiséad bainistíocht a dhéanamh ar an riosca a bhaineann le himeacht na Breataine as an Aontas Eorpach agus ag an am céanna dul chun cinn a dhéanamh.

Ag labhairt dó ar theilifís RTÉ, tráthnóna, dúirt an tAire Donohoe cé nach bhfuil sé dosheachanta go bhfágfadh an Bhreatain an tAontas gan aon mhargadh a bheith déanta gurb é an rud is dóchúla é anois.

Tá an méid seo a leanas bunaithe ar an óráid an Aire sa Dáil níos túisce inniu:

-14:15: Chuir an tAire Donohoe deireadh lena óráid á rá cé gur dúshlán mór é imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach go dtiocfaidh fás ar an tír agus forbairt ar an ngeilleagar. 

- 14:14: Íocfar an bónas Nollag ina iomláine le daoine a fhaigheann íocaíochtaí leasa shóisialaigh. Beidh ardú €2 ar an liúntas breosla. 

-14:12: Ní dhéanfar aon chiorruithe ar cháin phearsanta. Beidh €100 breise sa chreidmheas do chúramóirí baile, €150 breise sa chreidmheas d'ioncam tuillte agus tá an ráta laghdaithe MSU do lucht cárta leighis sínte go ceann bliana eile. Ní dhéanfar aon athrú ar cháin chorparáideach. 

- 14:11: Cuirfear €81m breise ar fáil don Gharda Síochána.

- 14:09: Beidh €54m breise ar fáil don luathoideachas agus do chúram leanaí.

- 14:07: Earcófar 150 múinteoir nua i ngnáthscoileanna agus déanfar infheistíocht €1.9bn in oideachas speisialta - 400 post nua san áireamh. Earcófar 11,000 Cuntóir Riachtanais Speisialta breise.

- 14:05: Beidh ardú 50c ar scór toitíní agus ar tháirgí eile tobac dá réir. 

- 14:03: Tá cúram dochtúra teaghlaigh le cur ar fáil saor in aisce feasta do leanaí faoi bhun ocht mbliana d'aois agus cúram fiaclóireachta saor in aisce do leanaí faoi bhun sé bliana.

- 14:00: Beidh laghdú 50c ar tháillí oidis do gach duine. 

- 13:59: Tiocfaidh laghdú €10 ar an tairseach mhíosúil don Scéim Íocaíochta Drugaí. 

- 13:57: Ardófar an tairseach do dhaoine os cionn 70 bliain atá i dteideal cárta leighis go dtí €50 i gcás duine singil agus €150 do lánúin in aghaidh na seachtaine.

- 13:54: Tá airgead breise le cur ar fáil chun 11,000 teach sóisialta nua a thógáíl in 2020. Tá an scéim Cúnamh don Cheannaitheoir le síneadh go dtí deireadh 2021.

- 13:52: Beidh €20m breise ar fáil do sheirbhísí do dhaoine gan dídean. €166m a bheas i gceist san iomlán.

- 13:49: Tá tuilleadh infheistíochta le déanamh i gceantair Ghaeltachta, a deir sé. Níl aon sonraí tugtha aige fós.

- 13:47: Cuirfear €3m breise ar fáil le pointí luchtála do charranna leictreacha a fheistiú.

- 13:46: Tá €2.7bn le cur ar fáil don Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt an bhliain seo chugainn le hais €384m i mbliana. 

- 13:38: Tá scéimeanna tacaíochta ar fiú suas le €600m ar fáil do ghnóthais bheaga agus mheánacha, a deir sé.

- 13:33: Cuirfear cuid den ioncam ó cháin charbóin ar fáil do phobail i lár tíre a bhfuil a slí mhaireachtála ag brath ar Bhord na Móna faoi láthair.

- 13:29: Athrú aeráide is ea dúshlán mór ár linne, a deir an tAire. Ardófar praghas peitril agus díosail ó mheánoíche. Ní thiocfaidh aon ardú ar bhreoslaí eile go dtí go mbeidh an geimhreadh caite.

- 13:22: €2.9bn a chuirfear ar fáil don earnáil sláinte an bhliain seo chugainn.

13:20: Tuartar fás 0.7% ar an ngeilleagar an bhliain seo chugainn, a deir an tAire Donohoe.

- 13:14: Sa chás sin, tabharfar €100m don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara. Dáilfear €85m de ar fheirmeoirí mairteola agus €14m ar lucht iascaigh.

- 13:12: Beidh €220m de ar fáil má imíonn an Bhreatain gan aon mhargadh a bheith déanta. 

- 13:11: Cuirfear €650m den airgead seo ar fáil do na hearnálacha talmhaíochta, fiontair agus turasóireachta

-13:09: Tá ciste €1.2bn - diomaite de mhaoiniú ón Aontas Eorpach - le cur ar fáil chun dul i ngleic le dealú na Breataine. Beidh €200m den chiste sin ar fáil an bhliain seo chugainn. 

-13:05: Tá sé mar aidhm ag an mBuiséad bainistíocht a dhéanamh ar an riosca a bhaineann le himeacht na Breataine as an Aontas agus ag an am céanna dul chun cinn a dhéanamh, a deir sé. 

-13:04: Ní raibh a leithéid de Bhuiséad ann riamh, a deir an tAire Donohoe. Ní raibh laethanta mar seo ann riamh ach oiread, a deir sé, a bhuíochas sin ar imeacht na Breataine as an Aontas Eorpach.