Faoi scéim nua a sheol an Rialtas inniu, beidh ceart reachtúil den chéad uair riamh ag saoránaigh liúntas a fháil chun íoc as cúram leanaí. 

Is í aidhm na scéime go mbeidh fáil ag teaghlaigh ar chúram leanaí ardchaighdeáin agus go mbeidh sé d’acmhainn acu íoc as. Beidh an scéim i bhfeidhm ó mhí Dheireadh Fómhair.  

Tá sé i gceist ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige suíomh idirlín nua a bhunú i nDeireadh Fómhair a mbeidh tuismitheoirí in ann a nUimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí a uaslódáil air. Gheobhaidh siad eolas ansin faoi mhéid an liúntais a bheas ag dul dóibh. Caithfidh na feighlithe nó na naíolanna a bheith cláraithe chun an liúntas a fháil.

Beidh méid áirithe airgid ar fáil do gach duine is cuma cén t-ioncam atá acu, ach beidh an liúntas nasctha le hioncam.

Dúirt Frances Byrne, stiúrthóir na heagraíochta Luath-Óige Éireann, nach scéim nua í seo i ndáiríre.

"Cuireadh scéim eatramhach ar bun in 2017 agus dúradh linn i gcónaí go dtiocfadh an scéim bhuan sna sála air sin. Cuireann muid an-fháilte roimh an scéim bhuan anois. Ach caithfidh an Rialtas beart a dhéanamh de réir a mbriathair agus seasamh leis na gealltanais atá tugtha acu."

Dúirt Frances Byrne chomh maith go bhfuil an tír seo ar gcúl go mór ó thaobh infheistíocht a dhéanamh i gcúram leanaí. 

"Molann Ciste Éigeandála Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe do Leanaí (UNICEF) gur chóir 0.008% d’olltáirgeacht intíre a chaitheamh ar chúram leanaí. In Éirinn, ní chaitheann an Stát ach 0.002% air. Lena ais sin, sa tSualainn, 0.019% atá i gceist."