Ba Chaitlicigh iad 78.3% den daonra in Aibreán 2016, titithe ó 84.2% in 2011. Le linn na tréimhse céanna tháinig méadú 73.6% ar an líon daoine gan creideamh (aindiachaithe agus agnóisithe san áireamh) go 481,388 in 2016. Níl aon chreideamh ag 10% den daonra anois. Tá ardú tagtha chomh maith ar líon na Moslamach. Bhí 63,443 Moslamach in Éirinn i mí Aibreáin 2016.

Ó thaobh eitneachais de, is "Éireannaigh Gheala" an grúpa is mó sa tír. Bhí 3,854,226 ina gcónaí sa tír i 2016. Is ionann sin agus 82.2% den daonra. Is "Daoine Geala de Chúlra Eile" iad an tarna dream is mó (9.5% den daonra), Áisigh an triú grúpa (1.7%) agus ar deireadh "eile" (1.5%).

Is baill den Lucht Siúil iad .7% den daonra. Tá 30,987 den phobal sin ina gcónaí sa tír seo.

Tá difir mhór ann ó thaobh chúrsaí oideachais i measc an Lucht Siúil agus i measc an phobail i gcoitinne. I measc ban sa Lucht Siúil, mar shampla, ní bhfuair ach 13.3% oideachas go dtí an meánléibhéal (leibhéal na hardteiste). I measc an phobail i gcoitinne, baineann beagnach 70% de mhná an leibhéal oideachais sin amach.

I measc na bhfear ón Lucht Siúil, fuair 57.2% acu bunoideachas ar a mhéid. I measc an phobail i gcoitinne, ní bhaineann ach 13% den daonra amach bunoideachas amháin.

Bhí 167 duine den Lucht Siúil le cáilíocht tríú leibhéal ann anuraidh. Ardú 50% a bhí ann ar an líon daoine a bhí i gceist i 2011, áfach.

Tá na figiúirí seo clúdaithe i dtuarascáil de chuid na Príomhoifige Staidrimh maidir leis an Lucht Siúil, Eitneachas agus Creideamh in Éirinn. Foilsíodh an tuarascáil inniu agus baineann sí leis an daonáireamh a rinneadh anuraidh.