Tá sé ráite ag Cathaoirleach Bhord Fhoras na Gaeilge, Pól Ó Gallchóir nach bhfuil aon bhunús le líomhaintí atá déanta ag ball foirne de chuid na heagraíochta - faoin reachtaíocht um nochtadh cosanta.  

Baineann na líomhaintí leis an bpróiseas a bhain le theacht ar chóiríocht nua oifige don Fhoras i mBaile Átha Cliath. 

Tugadh an reachtaíocht um nochtadh cosanta isteach le cosaint agus tacaíocht a thabhairt do bhaill foirne a bheadh ag déanamh líomhaintí faoi éagóir san ionad oibre. 

Ba í seo an chéad uair ar bhain aon bhall foirne in eagraíocht Gaeilge leas as an reachtaíocht seo.

Tá nochtadh cosanta déanta ag ball d'Fhoras na Gaeilge faoin bproiséas atá ar bun ag an eagraíocht bogadh as an oifig ina bhfuil sé i gCearnóg Mhuirfean i lár Chathair Bhaile Átha Cliath, go suíomh eile sa gcathair.  

Tuigtear go bhfuil baill den Fhoras míshsásta faoin aistriú.

De réir miontuairiscí ó chruinniú a bhí ag Bord an Fhorais, fuair an Cathaoirleach Pól Ó Gallchóir comhfhreagras faoin bpróiseas ar an 9 Eanáir.

Chuir an Cathaoirleach in iúl don bhord ag deireadh na míosa sin go raibh cruinniú cúirtéise aige leis an té a bhí ag nochtadh an eolais agus go raibh an Príomhfheidhmeannach agus Rúnaí an Bhoird i láthair ag an gcruinniú sin freisin.

Chuir an Cathaoirleach in iúl gur iarr sé féin tuairisc ón bPríomhfheidhmeannach agus ón Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha maidir leis an scéal agus ar an tuairisc sin a fháil go raibh sé féin sásta nach raibh aon bhunús leis na líomhaintí.

Tuigtear do Nuacht Tg4 go bhfuil an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ag fiosrú na líomhaintí a rinne an sceithire faoi chosaint na reachtaíochta. 

Tá sé i gceist ag an bhForas bogadh go ceanncheathrú nua ar Shráid Amiens i dtuaisceart na cathrach mar go mbeidhl deireadh leis an léas atá acu ar 7 Chearnóg Mhuirfean, in Aibreán na bliana seo chugainn.