Rose of Tralee 2007

Aonad 4 / Unit 4: Ar mhaith leat dul chuig scannán? / Would you like to go to a film?

You can listen to this unit by clicking the play button below, and by using the vertical bar to move forwards and backwards.

Download MP3 for Aonad 4 (Right Click link and select Save As)

Comhrá / Conversation 4.1

Brian invites Deirdre to a film but she’s not too keen to go with him.

Brian:           Hi, a Dheirdre. An bhfuil tú go maith?
Deirdre:        Níl mé ró-olc. Conas atá cúrsaí leat féin?
Brian:           Á, maith go leor. Bhí mé gnóthach go maith le cúpla seachtain anuas ach tá rudaí níos                    ciúine an tseachtain seo.
Deirdre:        Is maith sin.
Brian:           Éist, an bhfuil tú saor san oíche amárach?
Deirdre:        Níl mé cinnte. Cén fáth?
Brian:           Tá mise ag dul chuig an scannán nua Fraincise sin. Ar mhaith leat teacht liom?
Deirdre:        Ba bhreá liom ach tá seans go mbeidh mé ag obair déanach san oíche amárach.
Brian:           An mbeidh tú saor oíche Déardaoin?
Deirdre:        Tá brón orm ach … á … beidh mo mháthair ar cuairt agam.
Brian:           Ach cheap mé go raibh do mháthair san Iodáil.
Deirdre:        Tá sí ar ais.

Aistriúchán / Translation

Brian:           Hi Deirdre. Are you well?
Deirdre:        I’m not too bad. How are things with you?
Brian:           Ah, not bad. I’ve been busy enough for the past few weeks but things are quieter this                    week.
Deirdre:        That’s good.
Brian:           Listen, are you free tomorrow night?
Deirdre:        I’m not sure. Why?
Brian:           I’m going to that new French film. Would you like to come with me?
Deirdre:        I’d love to, but there’s a chance that I’ll be working late tomorrow night.
Brian:           Will you be free on Thursday night?
Deirdre:        I’m sorry but … er … my mother will be visiting me.
Brian:           But I thought your mother was in Italy.
Deirdre:        She’s back.

Comhrá / Conversation 4.2

Colette and Regina bump into each other at a football match and arrange to have lunch together.

Colette:        Conas atá tú, a Regina?
Regina:        Go maith, go raibh maith agat. Agus tú féin?
Colette:        Go breá. Tá an lá go deas, nach bhfuil?
Regina:        Tá, tá sé go haoibhinn ar fad. Tá sé an-te le cúpla lá anuas.
Colette:        Tá. Is breá liom aimsir mar seo.
Regina:        Tá an cluiche thar barr, nach bhfuil?
Colette:        Tá, tá sé go hiontach. Tá mé ag baint an-sult as. Níor ól muid an
                   cupán caife sin le chéile fós.
Regina:        Tá an ceart agat. Céard faoi Dé Céadaoin seo chugainn? Ar mhaith
                   leat lón a bheith agat liom?
Colette:        Ba bhreá liom. Cén t-am a bhuailfimid le chéile?
Regina:        Abair, leathuair tar éis a dó dhéag.
Colette:        Agus cén áit?
Regina:        Céard faoin mbialann nua sin in aice leis an leabharlann?
Colette:        Go breá. Feicfidh mé ansin thú. Slán go fóill.
Regina:        Ádh mór, a Cholette.

Aistriúchán / Translation

Colette:        How are you, Regina?
Regina:        I’m well, thank you. And yourself?
Colette:        Fine. It’s a nice day, isn’t it?
Regina:        Yes, it’s really lovely. It’s been very hot in the past few days.
Colette:        Yes. I love weather like this.
Regina:        The match is great, isn’t it?
Colette:        Yes, it’s great. I’m really enjoying it. We haven’t had that cup of coffee together yet.
Regina:        You’re right. What about next Wednesday? Would you like to have lunch with me?
Colette:        I’d love to. What time will we meet?
Regina:        Say, half past twelve.
Colette:        And where?
Regina:        What about that new restaurant beside the library?
Colette:        Fine. I’ll see you there. Goodbye for now.
Regina:        Good luck, Colette.

Comhrá / Conversation 4.3

At coffee break in the office, Áine invites Peadar to go to a play in the Town Hall Theatre.

Áine:            A Pheadair, an mbeidh tú saor oíche Dé hAoine?
Peadar:        Beidh, sílim. Cén fáth?
Áine:            Tá mé féin agus Deirdre ag dul chuig an dráma nua sin in Amharclann na Cathrach.
                   Ar mhaith leat teacht linn? Gheobhaidh mise ticéad duit amárach.
Peadar:        Ba bhreá liom. Cén t-am a bheidh sé ag tosú?
Áine:            Ar a hocht a chlog.
Peadar:        Go breá. Rachaidh mé! Cén áit a mbuailfidh mé libh?
Áine:            An bhfuil a fhios agat an teach tábhairne sin díreach in aice leis an amharclann?
Peadar:        Tá a fhios.
Áine:            Buailfimid leat ansin ar leathuair tar éis a seacht. Ceart go leor?
Peadar:        Go breá! Tá mé ag súil go mór leis. B’fhearr domsa rith – tá cruinniú agam.
Áine:            Beidh mé ag caint leat ar ball.

Aistriúchán / Translation
Áine:            Peadar, will you be free on Friday night?
Peadar:        I will, I think. Why?
Áine:            Myself and Deirdre are going to that new play in the Town Hall Theatre. Would you
                   like to come with us? I’ll get a ticket for you tomorrow.
Peadar:        I’d love to. What time will it be starting?
Áine:            At eight o’clock.
Peadar:        Fine. I’ll go! Where will I meet you?
Áine:            Do you know that pub right beside the theatre?
Peadar:        I do.
Áine:            We’ll meet you there at half past seven. Okay?
Peadar:        Fine! I’m really looking forward to it. I’d better run – I have a meeting.
Áine:            I’ll talk to you later.

 

Gníomhaíocht / Activity 4.1

Try giving the Irish version of the following phrases:

 1. How are things with you?
 2. Listen, are you free tomorrow night?
 3. Would you like to come with me?
 4. Will you be free on Thursday night?
 5. It’s a nice day, isn’t it?
 6. The match is great, isn’t it?
 7. Would you like to have lunch with me?
 8. What time will we meet?
 9. Where will I meet you? (speaking to more than one person)
 10. I ’ll get a ticket for you tomorrow. (use mise)
 11. What time will it be starting?
 12. I ’m really looking forward to it.      

Gníomhaíocht / Activity 4.2

It’s your turn to have a conversation now. Pretend you’re Brian and that you’re talking to Deirdre.

Say:                Hi Deirdre. Are you well?
Deirdre:           Níl mé ró-olc. Conas atá cúrsaí leat féin?
Say:                A, not bad. I’ve been busy enough for the past few weeks but things are quieter this
                      week.
Deirdre:           Is maith sin.
Say:                Listen, are you free tomorrow night?
Deirdre:           Níl mé cinnte. Cén fáth?
Say:                I’m going to that new French film. Would you like to come with me?
Deirdre:           Ba bhreá liom ach tá seans go mbeidh mé ag obair déanach san oíche amárach.
Say:                Will you be free on Thursday night?
Deirdre:           Tá brón orm ach … á … beidh mo mháthair ar cuairt agam.
Say:                But I thought your mother was in Italy.
Deirdre:           Tá sí ar ais.

Gníomhaíocht / Activity 4.3

Cover up Column B and see if you can think of the Irish equivalent of each word in Column A.

Colún A                                   Colún B

 1. busy                                  gnóthach                                              
 2. a film                                 scannán
 3. late                                   déanach
 4. quieter                               níos ciúine
 5. in Italy                               san Iodáil
 6. on Thursday night               oíche Déardaoin
 7. beside the library                in aice leis an leabharlann
 8. restaurant                           bialann
 9. good luck                           ádh mór
 10. very hot                             an-te
 11. pub                                    teach tábhairne
 12. meeting                              cruinniú

Gníomhaíocht / Activity 4.4

Put the words in each sentence in the correct order and add the necessary punctuation.

 1. Listen, are you free tomorrow night?          
  saor san éist bhfuil amárach tú an oíche

 2. Would you like to come with me?
  liom leat mhaith teacht ar

 3. There’s a chance that I’ll be working late tomorrow night.
  go tá mbeidh amárach san mé obair déanach ag seans oíche

 4. I thought your mother was in Italy.
  do mé go raibh san Iodáil mháthair cheap

 5. It’s a nice day, isn’t it?
  an tá lá deas go bhfuil nach

 6. It’s been very hot in the past few days.
  le anuas sé tá cúpla an-te lá

 7. What time will we meet?
  cén le a chéile bhuailfimid t-am

 8. What about that new restaurant beside the library?
  faoin leabharlann mbialann céard leis sin nua aice an in

 9. Would you like to come with us?
  mhaith leat ar linn teacht

 10. We’ll meet you there at half past seven.
  leat ar seacht buailfimid leathuair éis tar a ansin

Answers to the activities on the recording

Gníomhaíocht / Activity 4.1

 1. Conas atá cúrsaí leat féin?
 2. Éist, an bhfuil tú saor san oíche amárach?
 3. Ar mhaith leat teacht liom?
 4. An mbeidh tú saor oíche Déardaoin?
 5. T á an lá go deas, nach bhfuil?
 6. T á an cluiche thar barr, nach bhfuil?
 7. Ar mhaith leat lón a bheith agat liom?
 8. C én t-am a bhuailfimid le chéile?
 9. C én áit a mbuailfidh mé libh? (speaking to more than one person)
 10. Gheobhaidh mise ticéad duit amárach.
 11. Cén t-am a bheidh sé ag tosú?
 12. T á mé ag súil go mór leis.

Gníomhaíocht / Activity 4.2

Brian:               Hi, a Dheirdre. An bhfuil tú go maith?
Deirdre:            Níl mé ró-olc. Conas atá cúrsaí leat féin?
Brian:               Á, maith go leor. Bhí mé gnóthach go maith le cúpla seachtain anuas ach tá rudaí níos
                       ciúine an tseachtain seo.
Deirdre:            Is maith sin.
Brian:               Éist, an bhfuil tú saor san oíche amárach?
Deirdre:            Níl mé cinnte. Cén fáth?
Brian:               Tá mise ag dul chuig an scannán nua Fraincise sin. Ar mhaith leat teacht liom?
Deirdre:            Ba bhreá liom ach tá seans go mbeidh mé ag obair déanach san oíche amárach.
Brian:               An mbeidh tú saor oíche Déardaoin?
Deirdre:            Tá brón orm ach … á … beidh mo mháthair ar cuairt agam.
Brian:               Ach cheap mé go raibh do mháthair san Iodáil.
Deirdre:            Tá sí ar ais.

Gníomhaíocht / Activity 4.4

 1. Éist, an bhfuil tú saor san oíche amárach?
 2. Ar mhaith leat teacht liom?
 3. Tá seans go mbeidh mé ag obair déanach san oíche amárach.
 4. Cheap mé go raibh do mháthair san Iodáil.
 5. Tá an lá go deas, nach bhfuil?
 6. Tá sé an-te le cúpla lá anuas.
 7. Cén t-am a bhuailfimid le chéile?
 8. Céard faoin mbialann nua sin in aice leis an leabharlann?
 9. Ar mhaith leat teacht linn?
 10. Buailfimid leat ansin ar leathuair tar éis a seacht.

 

 

Rose of Tralee 2007
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]