Rose of Tralee 2007

Aonad 3 / Unit 3: Ith do dhinnéar! / Eat your dinner!

You can listen to this unit by clicking the play button below, and by using the vertical bar to move forwards and backwards.

Download MP3 for Aonad 3 (Right Click link and select Save As)Comhrá / Conversation 3.1

It’s Friday evening and Póilín’s son Séamas has no interest in talking about his day at school!

Póilín:               Conas mar a bhí an scoil inniu?
Séamas:           Maith go leor.
Póilín:               An raibh an obair bhaile a rinne tú don rang Mata ceart go leor?
Séamas:           Bhí.
Póilín:               Agus an ndeachaigh sibh go dtí an linn snámha san iarnóin?
Séamas:           Chuaigh.
Póilín:               An raibh Manus ar ais ar scoil inniu?
Séamas:           Ní raibh.
Póilín:               In ainm Dé, a Shéamais, labhair liom! Tá tú chomh tostach!
Séamas:           Ach tá mé tuirseach agus bréan den scoil.
Póilín:               Maith go leor, mar sin. Ní chuirfidh mé níos mó ceisteanna ort.
Séamas:           Go raibh maith agat.

Aistriúchán/Translation

Póilín:               How were things at school today?
Séamas:           Okay.
Póilín:               Was the work you did for the Maths class alright?
Séamas:           Yes.
Póilín:               And did you go to the swimming pool in the afternoon?
Séamas:           Yes.
Póilín:               Was Manus back at school today?
Séamas:           No.
Póilín:               For God’s sake, Séamas, talk to me! You’re so silent!
Séamas:           But I’m tired and sick of school.
Póilín:               Okay, then. I won’t ask you any more questions.
Séamas:           Thank you.

Comhrá / Conversation 3.2


Aodán is trying to get his children to eat their dinner but he’s fighting a losing battle!

Aodán:         Ith do dhinnéar, a Chaoimhín.
Caoimhín:     Ach níl ocras ar bith orm.
Aodán:         Agus ith thusa do chuid glasraí, a Shorcha.
Sorcha:        Ní maith liom glasraí – is fuath liom iad. B’fhearr liom sceallóga.
Aodán:         A Chaoimhín, tabhair dom an t-im, le do thoil.
                   (Caoimhín hands him the butter.)
                   Go raibh maith agat.
                   Agus an bainne.
                   (Caoimhín hands him the milk.)
                   Maith an buachaill.
Sorcha:        An féidir liomsa gloine oráiste a bheith agam?
Aodán:         Is féidir – má itheann tú do ghlasraí i dtosach.
Sorcha:        Ach ní maith liom brocailí ná cairéid. Tá drochbhlas orthu.
Aodán:         Tá siad an-mhaith agat. Ith suas iad agus ansin is féidir leat gloine
                   dheas oráiste a bheith agat.
Sorcha:        Níl sin féaráilte!

Aistriúchán / Translation

Aodán:         Eat your dinner, Caoimhín.
Caoimhín:     But I’m not hungry at all.
Aodán:         And you eat your vegetables, Sorcha.
Sorcha:        I don’t like vegetables – I hate them. I’d rather have chips.
Aodán:         Caoimhín, pass me the butter, please.
                   (Caoimhín hands him the butter.)
                   Thank you.
                   And the milk.
                   (Caoimhín hands him the milk.)
                   Good boy.
Sorcha:        Can I have a glass or orange?
Caoimhín:    You can – if you eat your vegetables first.
Sorcha:        But I don’t like broccoli or carrots. They taste bad.
Caoimhín:    They’re very good for you. Eat them up and then you can have a nice
                   glass of orange.
Sorcha:        That’s not fair!

Comhrá / Conversation 3.3


Dónall has one young son, who can be very bold at times, and Martina has
three rather lively children as well. Listen to them giving their children various
orders around the house and see how many of them you can understand. Martina uses plural forms in all cases as she is talking to more than one person.

Dónall:          Suigh síos, a Chathail, agus críochnaigh d’obair bhaile.
Martina:        Suígí síos, a pháistí, agus críochnaígí bhur n-obair bhaile.
Dónall:          Bí ciúin!
Martina:        Bígí ciúin!
Dónall:          Téigh a chodladh. Tá sé a deich a chlog.
Martina:        Téigí a chodladh. Tá sé beagnach a naoi a chlog.
Dónall:          Éirigh, a Chathail, tá sé a hocht a chlog! Beidh tú déanach don scoil.
Martina:        Éirígí, a pháistí, tá sé leathuair tar éis a hocht! Beidh sibh an-déanach.
Dónall:          Cuir ort do chuid éadaí! Déan deifir!
Martina:        Cuirigí oraibh bhur gcuid éadaí! Déanaigí deifir!
Dónall:          Dún an fhuinneog sin, le do thoil.
Martina:        Dúnaigí na fuinneoga sin, le bhur dtoil.
Dónall:          Ná bí dána.
Martina:        Ná bígí dána.
Dónall:          Nigh na gréithe agus ansin déan d’obair bhaile.
Martina:        Nígí na gréithe agus ansin déanaigí bhur n-obair bhaile.

Aistriúchán / Translation

Dónall:          Sit down, Cathal, and finish your homework.
Martina:        Sit down, children, and finish your homework.
Dónall:          Be quiet!
Martina:        Be quiet!
Dónall:          Go to sleep. It’s ten o’clock.
Martina:        Go to sleep. It’s nearly nine o’clock.
Dónall:          Get up, Cathal, it’s eight o’clock! You’ll be late for school.
Martina:        Get up, children, it’s half past eight! You’ll be very late.
Dónall:          Put on your clothes! Hurry up!
Martina:        Put on your clothes! Hurry up!
Dónall:          Close that window, please.
Martina:        Close those windows, please.
Dónall:          Don’t be bold.
Martina:        Don’t be bold.
Dónall:          Wash the dishes and then do your homework.
Martina:        Wash the dishes and then do your homework.

Gníomhaíocht / Activity 3.1


Try giving the Irish version of the following phrases:

 1. How was school today?
 2. Did you go to the swimming pool in the afternoon?
 3. Was Manus back at school today?
 4. I’m tired and sick of school.
 5. I won’t ask you any more questions.
 6. I’m not hungry at all.
 7. And you eat your vegetables, Sorcha.
 8. I don’t like vegetables – I hate them.
 9. Get up, children, it’s half past eight!
 10. Cathal, close that window, please.
 11. Put on your clothes! Hurry up! (speaking to one person)
 12. Put on your clothes! Hurry up! (speaking to more than one person)

Gníomhaíocht / Activity 3.2


It’s your turn to have a conversation now. Pretend you’re Aodán and that you’re talking to your two children at dinner.

Say:              Eat your dinner, Caoimhín.
Caoimhín:      Ach níl ocras ar bith orm.
Say:              And you eat your vegetables, Sorcha.
Sorcha:         Ní maith liom glasraí – is fuath liom iad. B’fhearr liom sceallóga.
Say:              Caoimhín, pass me the butter, please.
Say:              Thank you. And the milk.
Say:              Good boy.
Sorcha:          An féidir liomsa gloine oráiste a bheith agam?
Say:              You can – if you eat your vegetables first.
Sorcha:          Ach ní maith liom brocailí ná cairéid. Tá drochbhlas orthu.
Say:              They’re very good for you. Eat them up and then you can have a nice glass of orange.
Sorcha:          Níl sin féaráilte!
Sorcha:          Níl sin féaráilte!


Gníomhaíocht / Activity 3.3


Write the appropriate order in each gap.

 1. ________ ort do chuid éadaí. (speaking to one person) 
 2. ________ oraibh bhur gcuid éadaí. (speaking to more than one person) 
 3. ________ ciúin! (speaking to one person) 
 4. ________ ciúin! (speaking to more than one person) 
 5. ________ a chodladh. Tá sé a deich a chlog. (speaking to one person)
 6. ________ a chodladh. Tá sé beagnach a naoi a chlog. (speaking to more than one person) 
 7. ________ síos, a Chathail, agus críochnaigh d’obair bhaile. (speaking to one person) 
 8. ________ síos, a pháistí, agus críochnaígí bhur n-obair bhaile. (speaking to more than one person) 
 9. ________ deifir! (speaking to one person) 
 10. ________ deifir! (speaking to more than one person) 

Gníomhaíocht / Activity 3.4


What order would be appropriate in each of these situations?

 1. Your children are being very noisy. 
 2. Your daughter won’t go to sleep.
 3. Your son Caoimhín won’t eat his vegetables.
 4. You’d like your kids to do the dishes.
 5. It’s nearly eight thirty and your son hasn’t put on his clothes yet. 
 6. The school bus is coming in twenty minutes and your two sons are still in bed.
 7. You’d like your children to finish their homework. 
 8. You want your daughter Sorcha to pass you the butter. 
 9. You’d like your children to sit down and be quiet.  
 10. You want your daughter to close a window.  

Answers to the activities on the recording

Gníomhaíocht / Activity 3.1

 1. Conas mar a bhí an scoil inniu?
 2. An ndeachaigh sibh go dtí an linn snámha san iarnóin?
 3. An raibh Manus ar ais ar scoil inniu?
 4. Tá mé tuirseach agus bréan den scoil.
 5. Ní chuirfidh mé níos mó ceisteanna ort.
 6. Níl ocras ar bith orm.
 7. Agus ith thusa do chuid glasraí, a Shorcha.
 8. Ní maith liom glasraí – is fuath liom iad.
 9. Éirígí, a pháistí, tá sé leathuair tar éis a hocht!
 10. A Chathail, dún an fhuinneog sin, le do thoil.
 11. Cuir ort do chuid éadaí! Déan deifir!
 12. Cuirigí oraibh bhur gcuid éadaí! Déanaigí deifir!

Gníomhaíocht / Activity 3.2

Aodán:         Ith do dhinnéar, a Chaoimhín.
Caoimhín:     Ach níl ocras ar bith orm.
Aodán:         Agus ith thusa do chuid glasraí, a Shorcha.
Sorcha:        Ní maith liom glasraí – is fuath liom iad. B’fhearr liom sceallóga.
Aodán:         A Chaoimhín, tabhair dom an t-im, le do thoil.
                   Go raibh maith agat.
                   Agus an bainne.
                   Maith an buachaill.
Sorcha:        An féidir liomsa gloine oráiste a bheith agam?
Aodán:         Is féidir – má itheann tú do ghlasraí i dtosach.
Sorcha:        Ach ní maith liom brocailí ná cairéid. Tá drochbhlas orthu.
Aodán:         Tá siad an-mhaith agat. Ith suas iad agus ansin is féidir leat gloine
                   dheas oráiste a bheith agat.
Sorcha:        Níl sin féaráilte!

 

Rose of Tralee 2007
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]