Rose of Tralee 2007

Aonad 2 / Unit 2: An teaghlach / The family

You can listen to this unit by clicking the play button below, and by using the vertical bar to move forwards and backwards.

Download MP3 for Aonad 2 (Right Click link and select Save As)Comhrá / Conversation 2.1

Caoimhe and Diarmuid have only been dating for a short time and are getting to know each other better.

Caoimhe:          Cé mhéad deartháir agus deirfiúr atá agat?
Diarmuid:          Tá beirt deartháireacha agam agus deirfiúr amháin. Céard fút féin?
Caoimhe:          Níl deartháir ar bith agam agus níl agam ach deirfiúr amháin, Susan.
Diarmuid:          An bhfuil sí níos sine nó níos óige ná tusa?
Caoimhe:          Tá sí níos óige – tá sí sé bliana is fiche. Cén áit a dtagann tusa sa chlann?
Diarmuid:          Is mise an dara duine is sine. Tá mo dheirfiúr níos sine – tá sí bliain is tríocha.
                         Tá mo chuid deartháireacha níos óige.
Caoimhe:          Cén t-ainm atá ar do dheirfiúr?
Diarmuid:          Niamh. Tá sí ina cónaí i Londain anois le cúig bliana anuas. Ba bhreá liom bualadh
                         le Susan.
Caoimhe:          Tá sí san Astráil faoi láthair ach beidh sí sa bhaile ar feadh coicíse ag an Nollaig.

Aistriúchán / Translation
Caoimhe:          How many brothers and sisters do you have?
Diarmuid:          I have two brothers and one sister. What about you?
Caoimhe:          I have no brothers and I only have one sister, Susan.
Diarmuid:          Is she older or younger than you?
Caoimhe:          She’s younger – she’s twenty-six years old. Where do you come in the family?
Diarmuid:          I’m the second oldest. My sister is older – she’s thirty-one years old. My brothers are
                         younger.
Caoimhe:          What’s your sister’s name?
Diarmuid:          Niamh. She’s been living in London now for the past five years. I’d love to meet Susan.
Caoimhe:          She’s in Australia at the moment but she’ll be home for a fortnight at Christmas.

 

Comhrá / Conversation 2.2

Caoimhe wants to find out more about Diarmuid's family.

Caoimhe:          Cén aois atá do dheartháireacha?
Diarmuid:          Tá Cóilín cúig bliana is fiche, tá Micheál trí bliana is fiche agus níl Colm ach naoi
                         mbliana déag.
Caoimhe:          Agus cé mhéad duine acu atá pósta?
Diarmuid:          Tá Cóilín pósta agus tá Micheál geallta. Beidh sé ag pósadh ar an mbliain seo
                        chugainn. An bhfuil Susan pósta?
Caoimhe:          Phós sí agus í an-óg, naoi mbliana déag, ach tá sí scartha anois le trí bliana anuas.
Diarmuid:          Is mór an trua sin. An bhfuil sí ag siúl amach le duine ar bith anois?
Caoimhe:          Tá. Tá sí siúl amach le fear as Melbourne. Tá siad ina gcónaí le chéile le cúpla mí
                        anuas.
Diarmuid:          An bhfuil sí chomh dathúil leatsa?
Caoimhe:          Nach tú atá fiosrach!

Aistriúchán/Translation

Caoimhe:          What age are your brothers?
Diarmuid:          Cóilín is twenty-five years old, Micheál is twenty-three years old and Colm is only
                         nineteen years old.
Caoimhe:          And how many of them are married?
Diarmuid:          Cóilín is married and Micheál is engaged. He’ll be marrying next year. Is Susan
                         married?
Caoimhe:          She married when she was very young, nineteen years old, but she has been separated
                         now for the past three years.
Diarmuid:          That’s a pity. Is she going out with anyone now?
Caoimhe:          Yes. She’s going out with a man from Melbourne. They’ve been living together for the
                        past few months.
Diarmuid:          Is she as good-looking as you are?
Caoimhe:          Aren’t you very nosey!

 

Comhrá / Conversation 2.3

Breandán and Ferdia are meeting for the first time in over twenty years.

Breandán:         Cé mhéad bliain atá tú pósta anois?
Ferdia:              Le beagnach cúig bliana déag.
Breandán:         Sin tamall maith. An bhfuil clann agat?
Ferdia:              Tá, mac amháin agus beirt iníonacha. An bhfuil clann agat féin?
Breandán:         Tá cailín amháin agam, sin an méid. Tá sí dhá bhliain déag. Cén aois atá do pháistí
                         féin?
Ferdia:              Tá Stephen deich mbliana agus tá Julie dhá bhliain déag. Is í Eibhlín an duine is sine –
                         tá sise sé bliana déag.
Breandán:         Tá sí fós sa mheánscoil, mar sin. Ferdia: Tá. Tá an bheirt eile fós sa bhunscoil.
Breandán:         Tá m’iníon féin ag dul chun na meánscoile i mbliana. Ferdia: Ní bhíonn na blianta
                         i bhfad ag imeacht!

Aistriúchán / Translation
Breandán:         How many years are you married now?
Ferdia:              For nearly fifteen years.
Breandán:         That’s a long time. Do you have children?
Ferdia:              Yes, one son and two daughters. Do you have children yourself?
Breandán:         I have one girl, that’s all. She’s twelve years old. What age are your own children?
Ferdia:              Stephen is ten years old and Julie is twelve years old. Eibhlín is the eldest – she’s
                        sixteen years old.
Breandán:         She’s still in secondary school, then.
Ferdia:              Yes. The other two are still in primary school.
Breandán:         My own daughter is going to secondary school this year.
Ferdia:              The years pass quickly!

 

Gníomhaíocht / Activity 2.1


Try giving the Irish version of the following phrases:
 1. How many brothers do you have?                          
 2. How many sisters do you have?
 3. Is he older than you?
 4. Is she younger than you?
 5. I’m the second oldest.
 6. What age are your brothers?
 7. Cóilín is twenty-five years old and Micheál is twenty-three years old.
 8. She married when she was very young.
 9. They’ve been living together for the past few months.
 10. How many years are you married now?
 11. Do you have children?
 12. Eibhlín is the eldest – she’s sixteen years old.

Gníomhaíocht / Activity 2.2

It’s your turn to have a conversation now. Pretend you’re Aoife and that you’re talking to Breandán.

Say:                  How many brothers and sisters do you have?

Diarmuid:       Tá beirt deartháireacha agam agus deirfiúr amháin. Céard fút féin?

Say:                I have no brothers and I only have one sister, Susan.

Diarmuid:        An bhfuil sí níos sine nó níos óige ná tusa?

Say:               She’s younger – she’s twenty-six years old. Where do you come in the family?

Diarmuid:        Is mise an dara duine is sine. Tá mo dheirfiúr níos sine – tá sí bliain is tríocha. Tá mo                       chuid deartháireacha níos óige.

Say:               What’s your sister’s name?

Diarmuid:        Niamh. Tá sí ina cónaí i Londain anois le cúig bliana anuas. Ba bhreá liom bualadh le Susan.

Say:               She’s in Australia at the moment but she’ll be home for a fortnight at Christmas.

 

Gníomhaíocht / Activity 2.3

The box below contains the rules for counting years. Learn those rules and then try writing the age in words. Cover up the rules when you're doing the activity!

1 2 3-6 7-10
aon bhliain amháin dhá bhliain trI bliana seacht mbliana
    ceithre bliana ocht mbliana
    cúig bliana naoi mbliana
    sé bliana deich mbliana
11 12 13-16 17-19
aon bhliain déag dhá bhliain déag trí bliana déag seacht mbliana déag


1                                              2                                              3

18 years old                             6 years old                               9 years old
__________________            __________________            __________________
                               

 

4                                              5                                              6

12 years old                             15 years old                             14 years old
__________________            __________________            __________________

 

  

Gníomhaíocht / Activity 2.4

Try to match each word in Column A with its English equivalent in Column B. The first one has been done to help you.

Colún A  Colún B
1. deartháir A. married
2. deirfiúracha B. older
3. pósta  C. brother
4. scartha D. sisters
5. geallta  E. nosey
6. dathúil F. good-looking
7. fiosrach G. younger
8. níos sine H. the second eldest
9. níos óige I. the other two
10. an dara duine is sine J. the second youngest
11. an dara duine is óige K. engaged
12. an bheirt eile L. separated
   


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Answers to the activities

Gníomhaíocht / Activity 2.1

1. Cé mhéad deartháir atá agat?
2. Cé mhéad deirfiúr atá agat?
3. An bhfuil sé níos sine ná tusa?
4. An bhfuil sí níos óige ná tusa?
5. Is mise an dara duine is sine.
6. Cén aois atá do dheartháireacha?
7. Tá Cóilín cúig bliana is fiche agus tá Micheál trí bliana is fiche.
8. Phós sí agus í an-óg.
9. Tá siad ina gcónaí le chéile le cúpla mí anuas.
10. Cé mhéad bliain atá tú pósta anois?
11. An bhfuil clann agat féin?
12. Is í Eibhlín an duine is sine – tá sise sé bliana déag.

 

Gníomhaíocht / Activity 2.2

Caoimhe:          Cé mhéad deartháir agus deirfiúr atá agat?
Diarmuid:          Tá beirt deartháireacha agam agus deirfiúr amháin. Céard fút féin?
Caoimhe:          Níl deartháir ar bith agam agus níl agam ach deirfiúr amháin, Susan.
Diarmuid:          An bhfuil sí níos sine nó níos óige ná tusa?
Caoimhe:          Tá sí níos óige – tá sí sé bliana is fiche. Cén áit a dtagann tusa sa chlann?
Diarmuid:          Is mise an dara duine is sine. Tá mo dheirfiúr níos sine – tá sí bliain is tríocha.
                        Tá mo chuid deartháireacha níos óige.
Caoimhe:          Cén t-ainm atá ar do dheirfiúr?
Diarmuid:          Niamh. Tá sí ina cónaí i Londain anois le cúig bliana anuas. Ba bhreá liom bualadh le
                        Susan.
Caoimhe:          Tá sí san Astráil faoi láthair ach beidh sí sa bhaile ar feadh coicíse ag an Nollaig.

 

Gníomhaíocht / Activity 2.3

 1. ocht mbliana déag
 2. sé bliana          
 3. naoi mbliana
 4. dhá bhliain déag
 5. cúig bliana déag           
 6. ceithre bliana déag

Gníomhaíocht / Activity 2.4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

c

d

a

l

k

f

e

b

g

h

j

iRose of Tralee 2007
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]