Language Resources

Irish Resources

Useful Phrases – Frásaí Úsáideacha

Birthdays  
Happy birthday. Breithlá sona duit.
Happy birthday. Lá breithe sona duit.
Happy (number) birthday. Lá breithe sona, ar do (uimhir)ú bliain.
   
Festivals  
Happy St Patrick’s Day. Beannachtaí na Féile Pádraig.
Happy Christmas. Nollaig shona duit.
A happy and prosperous Christmas. Nollaig faoi shéan is faoi mhaise duit.
Happy New Year. Athbhliain faoi mhaise duit.
Happy St Valentine’s Day. Lá San Vailintín sona duit.
Happy mothers’ day. Lá na máithreacha sona duit.
Happy fathers’ day. Lá na n-aithreacha sona duit.
The same to yourself. Gurab amhlaidh duit.
   
Weddings  
May you enjoy your new life. Go maire sibh bhur saol nua.
May your marriage prosper. Go raibh sliocht sleachta ar shliocht bhur sleachta.
I wish you a happy marriage. Guím saol an phósta sona suairc oraibh.
   
Sickness  
Get well soon. Go raibh biseach ort gan mhoill.
I hope you feel better soon. Tá súil agam go dtiocfaidh biseach ort gan mhoill.
I hope you feel better soon. Tá súil agam go dtiocfaidh tú chugat féin gan mhoill.
   
Retirement  
Success and prosperity to you in your new life, and may you live to 100! Rath agus bláth ort i do shaol nua agus go maire tú an céad!
Good health and happiness for the future. Togha na sláinte agus sonas chugat san am atá le teacht.
   
Death  
God rest him/her. Ar dheis Dé go raibh sé/sí.
God rest his/her soul. Ar dheis Dé go raibh a anam/hanam.
I’m sorry for your troubles. Tá me buartha faoi do thrioblóid.
Deepest sympathies. Comhbhrón ó chroí leat.
   
Luck  
Good luck. Go n-éirí leat.
Good luck. Go n-éirí an t-ádh leat.
Best of luck. Ádh mór ort.
   
Pleasantries  
Excuse me. Gabh mo leithscéal.
Please. Más é do thoil é.
Please. Le do thoil.
Thank you. Go raibh maith agat.
You’re welcome. Tá fáilte romhat.
You’re welcome. Go ndéana a mhaith duit.
Don’t mention it. Ná habair é.
Enjoy! Bain sult / taitneamh as.
God bless you (sneeze). Dia leat / linn.
Okay. Maith go leor.
Grand. Togha.
Aren’t you lucky! Nach méanar duit.
I wouldn’t blame you! Ní thógfainn ort é!
   
Greetings  
Hi. Haigh.
Hello (formal greeting). Dia duit.
Hello (formal – in response). Dia is Muire duit.
How are you (informal greeting)? Conas atá tú?
How are you (informal greeting)? Cén chaoi a bhfuil tú?
How are you (informal greeting)? Cad é mar atá tú?
Fine, thanks. And yourself? Go breá, go raibh maith agat. Agus tú féin?
Fine. Go maith.
   
Partings  
Bye. Slán.
Bye (said to the person staying). Slán agat.
Bye (said to the person leaving). Slán leat.
Bye for now. Slán go fóill.
Take it easy. Tóg go bog é.
Have a nice day. Bíodh lá deas agat.
Have a nice evening. Bíodh tráthnóna deas agat.
Have a nice weekend. Bíodh deireadh seachtaine deas agat.
Have a nice holiday. Bíodh saoire dheas agat.

Useful Phrases for Parents – Frásaí Úsáideacha do Thuismitheoirí

Morning To one child To more than one child
Get up! Éirigh! Éirígí.
Hurry up – you’ll be late. Déan deifir – beidh tú déanach. Déanaigí deifir – beidh sibh déanach.
Eat your breakfast. Ith do bhricfeasta. Ithigí bhur mbricfeasta.
Give me the milk. Tabhair dom an bainne. Tugaigí dom an bainne.
Wash your hands. Nigh do lámha. Nígí bhur lámha.
Here’s your lunch. Seo duit do lón. Seo daoibh bhur lónta.
Where is your bag? Cá bhfuil do mhála? Cá bhfuil bhur málaí?
Put on your coat. Cuir ort do chóta. Cuirigí oraibh bhur gcótaí.
     
Getting dressed To one child To more than one child
Get dressed. Cuir ort do chuid éadaí. Cuirigí oraibh bhur gcuid éadaí.
That jumper is dirty. Put on the other one. / Those jumpers are dirty. Put on the other ones. Tá an geansaí sin salach. Cuir ort an ceann eile. Tá na geansaithe sin salach. Cuirigí oraibh na cinn eile.
Where are your shoes? Cá bhfuil do bhróga? Cá bhfuil bhur mbróga?
Hurry! Brostaigh! Brostaígí!
     
In the car / on the bus To one child To more than one child
Put on your safety belt(s). Cuir ort do chrios sábhála. Cuirigí oraibh bhur gcriosanna sábhála.
Stop messing. Stop den phleidhcíocht. Stopaigí den phleidhcíocht.
Read your book and be quiet. Léigh do leabhar agus bí ciúin. Léigí bhur leabhair agus bígí ciúin.
Stop teasing your sister / brother. Ná bí ag spochadh as do dheirfiúr / do dheartháir. Ná bígí ag spochadh as bhur ndeirfiúr / bhur ndeartháir.
Don’t bother me – I’m driving. Ná cuir isteach orm – tá mé ag tiomáint. Ná cuirigí isteach orm – tá mé ag tiomáint.
We’re nearly there. Táimid beagnach ann. Táimid beagnach ann.
Here we are. Seo muid. Seo muid.
     
After school To one child To more than one child
Did you have a nice day? An raibh lá deas agat? An raibh lá deas agaibh?
Are you hungry? An bhfuil ocras ort? An bhfuil ocras oraibh?
Do you have much homework? An bhfuil mórán obair bhaile agat? An bhfuil mórán obair bhaile agaibh?
Where is your pencil / pen? Cá bhfuil do pheann luaidhe / do pheann? Cá bhfuil bhur bpinn luaidhe / bhur bpinn?
Give me the eraser. Tabhair dom an scriosán. Tugaigí dom an scriosán.
Well done. Maith thú. Maith sibh.
Excellent. Ar fheabhas. Ar fheabhas.
Try it again. Bain triail as arís. Bainigí triail as arís.
You’re right. Tá an ceart agat. Tá an ceart agaibh.
You’re wrong. Tá tú mícheart. Tá sibh mícheart.
Do your homework first, and then you can watch the television. Déan d’obair bhaile ar dtús, agus ansin is féidir leat féachaint ar an teilifís. Déanaigí bhur n-obair bhaile ar dtús, agus ansin is féidir libh féachaint ar an teilifís.
Have you done your homework? An bhfuil d’obair bhaile déanta agat? An bhfuil bhur n-obair bhaile déanta agaibh?
I’ll help you. Cabhróidh mise leat. Cabhróidh mise libh.
Tidy your room. Cuir slacht ar do sheomra. Cuirigí slacht ar bhur seomraí.
     
Meal times To one child To more than one child
Eat your dinner. Ith do dhinnéar. Ithigí bhur ndinnéar.
Vegetables are very good for you. Tá glasraí an-mhaith agat. Tá glasraí an-mhaith agaibh.
If you eat your dinner, you can go out playing. Má itheann tú do dhinnéar, is féidir leat dul amach ag súgradh. Má itheann sibh bhur ndinnéar, is féidir libh dul amach ag súgradh.
Pass me the salt and the pepper, please. Tabhair dom an salann agus an piobar, le do thoil. Tugaigí dom an salann agus an piobar, le bhur dtoil.
Good boy(s). Maith an buachaill. Maith sibh, a bhuachaillí.
Good girl(s). Maith an cailín. Maith sibh, a chailíní.
That was very tasty. Bhí sé sin an-bhlasta. Bhí sé sin an-bhlasta.
     
Hobbies To one child To more than one child
Go out and play. Téigh amach agus bí ag súgradh. Téigí amach agus bígí ag súgradh.
Where are you going? Cá bhfuil tú ag dul? Cá bhfuil sibh ag dul?
What time will you be back? Cén t-am a bheidh tú ar ais? Cén t-am a bheidh sibh ar ais?
What time is the match on at Saturday? Cén t-am a bheidh an cluiche ar siúl Dé Sathairn? Cén t-am a bheidh an cluiche ar siúl Dé Sathairn?
What time is your dancing class? Cén t-am a bheidh do rang damhsa ar siúl? Cén t-am a bheidh bhur rang damhsa ar siúl?
Be careful. Bí cúramach. Bígí cúramach.
Be polite. Bí béasach / múinte. Bígí béasach / múinte.
Do you have your football boots with you? An bhfuil do bhróga peile leat? An bhfuil bhur mbróga peile libh?
Do you have your swimsuit with you? An bhfuil do chulaith snámha leat? An bhfuil bhur cultacha snámha libh?
     
Weather To one child To more than one child
The weather is bad. Tá drochaimsir ann. Tá drochaimsir ann.
Bring your umbrella with you. Tabhair leat do scáth fearthainne. Tugaigí libh bhur scáthanna fearthainne.
Put on your boots. Cuir ort do bhuataisí. Cuirigí oraibh bhur mbuataisí.
Mind the ice! Seachain an t-oighear! Seachnaígí an t-oighear!
The weather is lovely. Tá an aimsir go hálainn. Tá an aimsir go hálainn.
Put on your T-shirt(s). Cuir ort do T-léine. Cuirigí oraibh bhur T-léinte.
Be polite. Bí béasach / múinte. Bígí béasach / múinte.
Bring a jumper with you – it might be cold. Tabhair leat geansaí – seans go mbeidh sé fuar. Tugaigí libh geansaithe – seans go mbeidh sé fuar.
     
Showering / bathing To one child To more than one child
You’re very dirty. Have a shower. Tá tú an-salach. Bíodh cithfholcadh agat. Tá sibh an-salach. Bíodh cithfholcadh agaibh.
Put on these clean clothes. Cuir ort na héadaí glana seo. Cuirigí oraibh na héadaí glana seo.
Here’s the shampoo and the conditioner. Seo duit an seampú agus an feabhsaitheoir. Seo daoibh an seampú agus an feabhsaitheoir.
Did you wash your teeth? Ar scuab tú do chuid fiacla? Ar scuab sibh bhur gcuid fiacla?
Is the water too hot / too cold? An bhfuil an t-uisce róthe / rófhuar? An bhfuil an t-uisce róthe / rófhuar?
     
Bedtime To one child To more than one child
It’s bedtime. Tá sé in am duit dul a chodladh. Tá sé in am daoibh dul a chodladh.
Put on your pyjamas. Cuir ort do phitseámaí. Cuirigí oraibh bhur bpitseámaí.
You can read for ten minutes. Is féidir leat a bheith ag léamh ar feadh deich nóiméad. Is féidir libh a bheith ag léamh ar feadh deich nóiméad.
You can listen to music for a quarter of an hour. Is féidir leat a bheith ag éisteacht le ceol ar feadh ceathrú uaire. Is féidir libh a bheith ag éisteacht le ceol ar feadh ceathrú uaire.
Turn off the light(s). Múch an solas. Múchaigí na soilse.
Stop talking. Ná bí ag caint. Ná bígí ag caint.
Go to sleep. Téigh a chodladh. Téigí a chodladh.
Good night. Oíche mhaith. Oíche mhaith.
Sleep sound. Codladh sámh. Codladh sámh.
My darling(s). A mhuirnín. A mhuirníní.
My little treasure. A thaisce bheag. A thaiscí beaga.
I love you. Is breá liom tú. Is breá liom sibh.

various

 • Foras na Gaeilge
  1850 325 325
  Visit site

 • Comhluadar
  A group to support parents who wish to speak Irish to their children
  Visit site

 • Gaillimh le Gaeilge
  Aids the promotion of the Irish language in Galway. A useful tool for business.
  Visit site

 • Abairleat
  A fun and interactive website for young people
  Visit site

 • Beo.ie
  Online monthly magazine with fun and informative articles, for speakers and learners.
  Visit site

 • Foinse
  Weekly newspaper, available in the Irish Independent every Wednesday.
  Visit site

 • Raidio Fáilte
  Belfast-based radio station
  Visit site

 • Raidió na Life
  Dublin-based radio station
  Visit site

 • RnaG
  Irish based radio station
  Visit site

Events and places to use Irish

Helpful Irish Apps

 • Cúla4

  Cúla4
  An app for children to aid learning in a fun way.
  Download

 • Gaelic Study Buddy

  Gaelic Study Buddy
  A learning tool
  Download

 • Irish Word of the Day

  Irish Word of the Day
  An app to build vocabulary
  Download

 • Enjoy Irish

  Enjoy Irish
  An app by Maiththu to aid the adult learner
  Download

 • Greann Gaeilge

  Greann Gaeilge
  Helpful in conjugating verbs etc
  Download

 • The Irish Week

  The Irish Week
  Irish language calender
  Download

 • Raidío RíRá

  Raidío RíRá
  Irish language radio. Available on the go as an app
  Download

 • Frása an Lae

  Frása an Lae
  An Irish phrase everyday
  Download