Ag obair le RTÉ

Téarmaí agus Coinníollacha Díolacháin Am Craolta RTÉ

Tearmaí agus Coinníolacha Mínithe

1 Ciallaíonn “RTÉ” Raidió Telefís Éireann, comhlacht corpraithe bunaithe faoi na hAchtanna um Údarás Craolacháin, 1960 – 2001 agus folóidh a léiriú comharbaí i dteideal agus sannaithe an chomhlachta.
1.2 Ciallaíonn “Fógróir” an duine, an gnólacht nó cuideachta a dhéanfaidh áirithint, lena n-ionchorpraítear na téarmaí agus coinníollacha ginearálta seo.
1.3 Ciallaíonn “Gníomhaireacht” gníomhaire nó gníomhaireacht fógraíochta, ar duine, gnólacht nó cuideachta é a roghnóidh nó a chuirfidh spás fógraíochta in áirithe thar ceann an Fhógróra.
1.4 Ciallaíonn “Cóip Fógraíochta” aon ábhar fógraíochta atá beartaithe le tarchur ag RTÉ. Measfar Cóip Fógraíochta a bheith seachadta nuair a chomhlíonfar riachtanais theicniúla RTÉ agus nuair a thabharfar na treoracha tarchuir cuí.
1.5 Ciallaíonn "Lá Oibre” aon lá den tseachtain ó Luan go hAoine agus iad sin san áireamh, ach amháin aon Lá Saoire Bainc nó Poiblí in Éirinn.
1.6 Ciallaíonn “Réamhsprioc-am Áirithinte” an dáta cuí as liosta dátaí arna n-eisiúint ag RTÉ ó am go ham. I gcás teilifíse, tá ceart ar cosaint ag RTÉ, dá lánrogha féin, aon áirithint a dhéanfar i ndiaidh an Réamhsprioc-ama Áirithe a dhiúltú nó formhuirear do cheadú mall a ghearradh arb ionann é agus méid a fhéadfaidh RTÉ a chinneadh dá rogha féin a bheith cuí.
1.7 Ciallaíonn “Codanna Lae” na bandaí ama arna gcomhaontú chun críche am craolta fógraíochta a chur in áirithe agus monatóireacht a dhéanamh air.
 

2. Gníomhaireachtaí Fógraíochta agus Coimisiúnuithe

2.1 Sa chás go mbeidh RTÉ ag déileáil le Gníomhaireacht, measfar gurb é an Ghníomhaireacht an príomhaí aonair, agus déanfar aon pháirtí nó duine eile a eisiamh, agus is faoi RTÉ agus an Ghníomhaireacht agus iad sin amháin a bheidh cearta agus freagrachtaí ar conradh. Beidh an Ghníomhaireacht agus sin amháin freagrach as cuntais a aisíoc agus measfar údarás iomlán a bheith aige i ngach ábhar a bhainfidh le háirithintí a dhéanamh agus le leauithe ar chóip a cheadú.
2.2 Beidh coimisiún Gníomhaireachta de 15% de gach áirithint iníoctha le gach Gníomhaireacht aitheanta agus déanfar coimisiún den sórt sin a ríomh ar bhonn na rátaí nó méideanna is infheidhme lúide na lascainí ceadaithe
 

3. Glacadh leis na Téarmaí agus Coinníollacha

3.1 Má dhéanann Gníomhaireacht nó Fógróir áirithint le RTÉ, measfar leis sin go nglacann sé leis na téarmaí agus coinníollacha seo.
3.2 Measfar conradh a bheith ann idir RTÉ agus an Fógróir nó an Ghníomhaireacht nuair a éiseoidh RTÉ fógra maidir leis an áirithint don Fhógróir nó don Ghníomhaireacht. Féadfar fógra den sórt sin a eisiúint trí facs, ríomhphost, go leictreonach nó i bhformáid chlóite.
3.3 Ní bheidh aon téarmaí ná coinníollacha seachas iad sin a leagtar síos anseo, ná aon diall orthu de bhun Clásal 9 thíos ina gceangal ar RTÉ, ar an bhFógróir ná ar Ghníomhaireacht de réir mar a bheidh, mura ndéanfar sin i scríbhinn agus arna síniú ag RTÉ agus ag an bhFógróir nó Gníomhaireacht nó thar a gceann araon.


4. Glacadh le Fógraí
4.1 Beidh gach fógra faoi réir ag ceadú ó RTÉ lena chinntiú go mbeifear ag cloí le gach reachtaíocht chuí, lena n-áirítear Cóid Fógraíochta inmheánach RTÉ (agus a dhéanfar a leasú ó am go ham) chomh maith le cloí le forálácha na nAchtanna um Údarás Craolacháin 1960 – 2001, Cód na gCaighdeán d’Fhógraíocht Craolacháin, agus Cód na gCaighdeán Fógraíochta in Éirinn arna gcothabháil ag Údarás Caighdeáin Fógraíochta na hÉireann.
4.2 Ba chóir scripteanna agus/nó cláir scéalta le haghaidh na bhfógraí go léir a dhéanfar a scannánú, a taifeadadh nó a bheidh beo, a chur isteach roimh ré le ceadú sealadach a fháil ó RTÉ nó a ghníomhaire ainmnithe. I gcás fógraí a dhéanfar a scannánú nó a thaifeadadh, ní mór don Fhógróir nó Gníomhaireacht scripteanna agus/nó cláir scéalta a chur isteach in am le go mbreithneoidh RTÉ iad, agus iad a athrú más gá sula gcuirfear tús le scannánú nó taifeadadh sula ndéanfar iad a tharchur.
4.3 Ní dhéanfaidh ceadú scripte agus/nó clár scéalta nó fógraí scannánaithe, taifeadta nó beo dochar do cheart RTÉ Cóip Fógraíochta a dhiúltú mar a fhoráiltear thíos.
4.4 Ní mór Cóip Fógraíochta i ndáil le teilifís, agus an liosta mionsonraí cuí den ábhar cóipchirt/ceadúnais uile, lena n-áirítear sonraí ceoil iomlána, más cumtha go speisialta atá sé nó nach ea, go háirithe an fad díreach, cumadóir, cóiritheoir, foilsitheoir agus má thógtar ó cheirnín é, an lipéad ceoil agus uimhir gach píosa ceoil, a sheachadadh chuig RTÉ i mBaile Átha Cliath ag tráth nach déanaí ná 10 (deich) Lá Oibre roimh an dáta a bhfuil sé beartaithe é a tharchur. Déanfaidh RTÉ iarracht glacadh le Cóip Fógraíochta a sheachadfar ag tráth níos lú ná an fráma ama sin i gcásanna eisceachtúla. Ach, i gcásanna den sórt sin, ní bheidh aon dualgas ar RTÉ é a chur in iúl don Fhógróir ná an Ghníomhaireacht má mheasfar an Chóip Fógraíochta a bheith mí-oiriúnach agus dlifear ar an bhFógróir nó ar an nGníomhaireacht íoc go hiomlán as an am fógraíochta (má dhéanfar fógra den sórt sin a tharchur nó mura ndéanfar). Ní ghlacfar le haon athrú (athruithe) ar Chóip Fógraíochta nó ar threoracha tarchuir a dhéanfar tráth níos lú na 5 (cúig) Lá Oibre roimh an dáta tarchuir beartaithe ach amháin de lánrogha RTÉ agus beidh sé faoi réir ag formhuirear de 10% den ráta comhlán is infheidhme.
4.5 Sa chás go measfaidh RTÉ an Chóip Fógraíochta a bheith mí-oiriúnach, cuirfidh RTÉ in iúl sin don Ghníomhaireacht nó don Fhógróir a chaithfidh a bheith ullamh cóip eile a chur ar fáil ag tráth nach déanaí ná 5 (cúig) Lá Oibre roimh an tarchur beartaithe. Beidh an chóip eile, má ghlactar leis ar fhógra níos giorra, faoi réir ag formhuirear de 10% de ráta áirithinte comhlán. Mura nglacfaidh RTÉ leis an gcóip eile, beidh RTÉ i dteideal ansin cóip roimhe sin a athchraoladh nó ábhar oiriúnach eile a tharchur. Beidh RTÉ i dteideal an ráta iomlán a íoc leo do gach tarchur.
4.6 Beidh feidhm le forálacha Chlásalacha 4.4 agus 4.5 thuas gach dochar d’aon socruithe speisialta a dhéanfar d’áirithintí a dhéanfar ar fhógra níos giorra.
4.7 Tá ceart ar cosaint ag RTÉ, dá lánrogha agus gan aon dliteanas a thabhú, diúltú d'aon fhógraíocht a tharchur gan aon chúis a thabhairt, ach i gcás mar sin ní dhlifear ar an bhFógróir ná ar an nGníomhaireacht íoc as aon fhógraíocht a dhiúltóidh RTÉ tarchur ar an tslí sin.
4.8 Tá ceart ar cosaint ag RTÉ dá lánrogha aon ghníomh nó aon ní a dhéanamh i ndáil le tarchur aon fhógraíochta ná haon chuid de (lena n-áirítear céimniú, eagarthóireacht nó gearradh ina leith) a mheasfar Cóip Fógraíochta mhí-oiriúnach a bheith ann. Ní thabhóidh RTÉ aon dliteanas don Fhógróir ná don Ghníomhaireacht nach mbeidh aon éileamh aige ar dhamáistí nó eile i ndáil le haon athrú (nó neamh-tharchur) ar aon fhógraíocht den sórt sin nó aon chuid de. Beidh an Fógróir nó Gníomhaireacht faoi dhliteanas do RTÉ i ndáil le haon mhuirir iníoctha leis seo thíos d’aon fhógraíocht.
4.9 Tá ceart ar cosaint ag RTÉ fógraíocht ina mbeidh fógraíocht á déanamh i leith níos mó ná táirge, seirbhís nó gníomhaíocht amháin, a dhiúltú nó formhuirear a ghearradh ina leith. Más é tuairim RTÉ gurb é toradh na heagarthóireachta ar dhá phíosa fógraíochta nó níos mó go bhfuilfear ag déanamh fógraíochta ar níos mó ná táirge, seirbhís nó gníomhaíochta amháin, atá leagtha amach chun leas a bhaint as rátaí laghdaithe, tá ceart ar cosaint ag RTÉ, dá lánrogha, ráta a ghearradh ar fhógraíocht den sórt sin comhionann le ráta a ghearrfadh RTÉ dá gcuirfí píosa fógraíochta isteach ar leithligh do gach táirge, seirbhís nó gníomhaíocht. Tá ceart ar cosaint ag RTÉ srian a chur ar aon tarchur in athuair ar an bhfógraíocht chéanna.
4.10 Faoi réir ag forálacha Chlásal 9, glacfar le gach áirithint leis an tuiscint go n-íocfar astu ar na rátaí a bheidh i bhfeidhm ag dáta an tarchuir nó ar leibhéal caiteachais arna chomhaontú leis an bhFógróir, nó leis an nGníomhaireacht.


5. Dátaí/Amanna Tarchuir
5.1 Ní thabharfaidh RTÉ ráthaíocht go gcloífear leis na hamanna agus/nó dátaí tarchuir, ach, más rud é ar aon chúis nach ndéanfar aon phíosa fógraíochta a tharchur ar an lá agus sa mhír chomhaontaithe, déanfaidh RTÉ iarracht tarchur a thairiscint ag am eile agus ag dáta a fhéadfaidh an Fógróir nó Gníomhaireacht glacadh leis, ar choinníoll mura nglacfar le tairiscint de tharchur mar sin (nó mura ndéanfar tairiscint) cuirfear na háirithintí bunaidh ar ceal agus ní bheidh aon éileamh ag an bhFógróir ná ag an nGníomhaireacht i leith RTÉ i ndáil le neamh-tharchur nó aon chostas nó damáiste d’aon sórt a thabhófar mar thoradh air sin. Ní ghearrfaidh RTÉ aon mhuirear ar an bhFógróir ná ar an Ghníomhaireacht d’aon áirithint den sórt sin ach beidh RTÉ i dteideal íocaíocht a fháil ón bhFógróir nó ón nGníomhaireacht d’aon táillí comhaontaithe. Íocfar aon chostais le RTÉ a thabhóidh RTÉ i ndáil le haon áiseannna a shocrófar nó a sholáthrófar.
5.2 Ní thabhóidh RTÉ aon dliteanas d’aon loiceadh aon fhógraíocht uile nó aon pháirt d’aon fhógraíocht a tharchur mar thoradh ar aon chliseadh tarchuir, ach amháin más de thoradh ar aon locht ar RTÉ cliseadh iomlán tarchuir, ní ghearrfar muirear ar an bhFógróir ná ar an nGníomhaireacht don fhógraíocht. I gcás go mbeadh cliseadh páirteach tarchuir thar líonra an iomlán, féadfaidh RTÉ, dá rogha féin, lacáiste a cheadú, agus is RTÉ a chinnfidh méid an lacáiste.
5.3 De ghnáth, féachfar ar fhógraí a bheidh laistigh de chúig nóiméad den mhír a chuirfear in áirithe mar fhógraí sa mhír. Bíonn an comhuainiú a úsáideann RTÉ agus áirithintí á nglacadh do bhristeacha fógraí garbh agus ní sheasann siad ach don seicheamh nó áit bheartaithe agus sin amháin.
5.4 I gcás go mbeidh gníomhaíochtaí tarchuir RTÉ srianta, ciorraithe nó cosctha ag aon dlí nó ag aon ghníomh eile nach mbeidh aon neart ag RTÉ air, féadfaidh RTÉ ag aon am, d’ainneoin aon ní anseo roimhe seo, aon socrú arna dhéanamh leis seo thíos a fhoirceannadh gan dochar do cheart RTÉ aon airgead a bheidh dlite ón bhFógróir nó ón nGníomhaireacht ag tráth cinniúna den sórt sin a fháil ón bhFógróir nó ón nGníomhaireacht.
5.5 Glacfaidh an Fógróir nó an Ghníomhaireacht le sonraí maidir le hamanna tarchuir agus caillteanais tarchuir arna leagan amach i logaí stáisiúin RTÉ.
 

6. Dliteanas Ábhar agus Maoine
6.1 Glacfar gach cúram i ndáil le físeanna, caiséid, taifeadtaí, earraí nó trealamh fógraíochta, ach ní bheidh RTÉ faoi dhliteanas má chailltear iad, má dhéantar damáiste dóibh nó má chuirtear moill ar a seachadadh, cibé sa stiúideo nó faoi bhealach agus más é RTÉ a sholáthróidh scannáin, taifeadtaí, earraí nó trealamh den sórt sin nó nach é.


7. Téarmaí Íocaíochta
7.1
Gheobhaidh RTÉ íocaíochtaí ag tráth nach déanaí ná cúig Lá Oibre roimh an dáta sceidealaithe an píosa fógraíochta a tharchur agus má mhainníonn an Fógróir nó Gníomhaireacht íoc, beidh RTÉ i dteideal (gan dochar dá réitigh eile sa dlí) diúltú don phíosa fógraíochta a tharchur.
7.2 Íocfar cuntais iníoctha ag Gníomhaireacht, arna haithint ag RTÉ agus dá ndeonófar liostú creidmheasa, ag tráth nach déanaí ná an Lá Oibre deiridh den mhí a leanfaidh an mhí a ndéanfar an píosa fógraíochta a tharchur.
7.3 I gcás go loicfidh Gníomhaireacht forálacha Chlásal 7.2 a chomhlíonadh, tá ceart ar cosaint ag RTÉ íocaíocht a éileamh ar an dáta dlite trí chóras dochair dhírigh bainc.
7.4 I gcás go n-íocfaidh Gníomhaireacht dá dtagraítear i gClásal 7.2 thuas a cuntas laistigh de 10 (deich) Lá Oibre ó bhí íocaíocht dlite, tá ceart ar cosaint ag RTÉ áirithintí eile ón nGníomhaireacht a dhiúltú.
7.5 I gcás go loicfidh Gníomhaireacht dá dtagraítear i gClásal 7.2 thuas a cuntas laistigh de 17 (seacht déag) Lá Oibre den dáta a mbeadh íocaíocht den sórt sin dlite, tá ceart ar cosaint ag RTÉ gan dochar dá chearta eile uile: a. Aitheantas Gníomhaireachta a aistarraingt agus an Ghníomhaireacht a thógáil de Chlár Gníomhaireachtaí Ceadaithe RTÉ agus b. Deireadh a chur le tarchur áirithintí uile na Gníomhaireachta c. Formhuirear láithreach de 2% de mhéid sin a ghearradh agus gearrfar formhuirear breise de 1% i ndáil le haon chuid den méid bunaidh a bheidh fós le híoc an deichiú lá den mhí dar gcionn.
7.6 Cuirfear gach ceist maidir le sonrasc arna eisiúint ag RTÉ in iúl i scríbhinn laistigh de 5 (cúig) Lá Oibre de dháta an tsonraisc. Ní bheidh tionchar ag díospóid ábhair i gcuntas ach ar dháta dlite íocaíochta an ábhair sin. I gcás go ndéanfar díospóid ábhair a réiteach i bhfabhar RTÉ, beidh an t-ábhar sin faoi réir ag an ráta formhuirir iomlán arna sonrú ag c. thuas.


8. Barántais
Tabharfaidh an Fógróir agus an Ghníomhaireacht barántas agus gealltanas:
8.1 Go mbeidh sé freagrach as na himréitigh agus toilithe riachtanacha uile d’aon ábhar tríú páirtí sa phíosa fógraíochta a tharchur, agus/nó gach cead i ndáil le haon duine a bheidh le feiceáil in aon phíosa fógraíochta a fháil.
8.2 Ní sháróidh an Chóip Fógraíochta aon chearta tríú páirtí in aon chor (lena n-áirítear gan teorainn cóipcheart) ná ní bheidh sé clúmhillteach ar aon tríú pháirtí in aon bhealach.
8.3 Sásófar RTÉ, nuair is gá, go mbeidh aon chead riachtanach faighte agus na cearta riachtanacha uile imréitithe le húinéirí aon chearta, lena n-áirítear cearta i ndáil le ceol, cearta taibhiúcháin agus na cearta meicniúla in aon ábhar a bheidh beartaithe le húsáid i bhfógraíocht. Beidh an ceart ag RTÉ diúltú d’aon fhógraíocht a chraoladh nó go mbeidh sé sásta go bhfuil aghaidh tugtha ar stádas na gcearta.
 

9. Slánaíocht
Comhaontaíonn an Fógróir nó an Ghníomhaireacht:
9.1 Go slánóidh sé agus go gcoinneoidh sé RTÉ slánaithe in aghaidh gach gníomh, imeacht, costas, damáiste, speansas, pionós/éileamh, éileamh agus dliteanas a eascróidh as aon sárú ar na barántais thuas nó ar aon bhealach mar thoradh ar aon Chóip Fógraíochta a úsáid, a thaifeadadh nó a chraoladh nó aon ábhar arna sholáthar aige le tarchur ag RTÉ. Comhaontóidh an Fógróir nó Gníomhaireacht nach gcuirfidh an tslánaíocht sin bac ar RTÉ óna chosaint féin a stiúradh in aon imeachtaí dlí arna dtionscnamh ina choinne agus tabharfaidh an Fógróir nó Gníomhaireacht barántas nó gealltanas go slánóidh sé RTÉ in aghaidh na gcostas dlí a thabhóidh RTÉ i gCosaint den sórt sin a stiúradh.


10. Athrú ar Rátaí agus Coinníollacha
10.1
Cé go dtabharfar a mhéad fógra agus is féidir maidir le gach athrú, tá ceart ar cosaint ag RTÉ an ráta fógraíochta agus aon cheann de na téarmaí agus coinníollacha a athrú le fógra SÉ SEACHTAINE agus i gcás athrú den sórt sin, is iad na rátaí agus na téarmaí agus coinníollacha i bhfeidhm ag tráth tarchuir na rátaí iníoctha agus na téarmaí agus coinníollacha is infheidhme. Beidh an Fógróir nó Gníomhaireacht lena mbaineann (trí fógra i scríbhinn a thabhairt do RTÉ laistigh de 10 (deich) Lá Oibre ó fhógra a fháil i ndáil le hathrú den sórt sin) i dteideal aon áirithint fógraíochta a chur ar ceal a mbeidh na rátaí nó téarmaí agus coinníollacha athraithe infheidhme ina leith.


11. Rátaí Speisialta
11.1 Féadfar muirir agus coinníollacha speisialta a fhógairt i ndáil le cláir áirithe ó am go ham.

11.2 thuas a chur in áirithe in athuair ag tráth in iarchurtha go dtí tráth nach mó ná trí mhí fhéilire i ndiaidh dáta tosaigh an fheachtais a bheidh á iarchur agus roimh dheireadh na bliana féilire céanna nó bliain airgeadais RTÉ in aon chás, cibé acu is túisce.


12. Cealuithe
12.1
Féadfaidh ceachtar páirtí aon áirithint a chealú nó a chur siar ach fógra a thabhairt i scríbhinn don pháirtí eile ar choinníoll go bhfaighidh RTÉ fógra den sórt sin i scríbhinn ó Fhógróir nó Gníomhaireacht roimh an Réamhsprioc-am Áirithinte don mhí don tarchur beartaithe ar Teilifís. Glacfar le cealú áirithintí ar Raidió suas le 10 (deich) Lá Oibre sula ndéanfar tarchur. Tá ceart ar cosaint ag RTÉ muirear a ghearradh ar aon chealuithe níos gaire do tharchur.
12.2 Cuirfidh Fógróir nó Gníomhaireacht ar mian leo áirithint a chur siar i ndiaidh an Réamhsprioc-ama Áirithinte don mhí ina ndéanfar an áirithint iarratas i scríbhinn isteach chuig RTÉ chun é sin a dhéanamh. Is de lánrogha RTÉ a bheidh sé glacadh le hiarratas den sórt sin agus beidh suim bhreise le híoc don áirithint mar gheall ar an iarchur agus/nó laghdú in aon lascaine a shocrófar don áirithint bhunaidh nó trí lacáiste a bheith iníoctha.
12.3 Caithfear aon iarchur a dhéanfar faoi Chlásalacha 11.1 nó


13. Taifid Iniúchta
13.1 Sa chás go gcomhaontóidh an Fógróir nó Gníomhaireacht le RTÉ íocaíochtaí a dhéanamh le haghaidh Am Craolta Fógraíochta bunaithe ar an gcion de chaiteachas fógraíochta teilifíse an Fhógróra nó na Gníomhaireachta a chomhaontóidh sé a chur i dtreo am craolta arna dhíol ag RTÉ a cheannach, ansin cuirfidh an Fógróir nó Gníomhaireacht tuairisc ar fáil do RTÉ laistigh de 30 (tríocha) Lá Oibre ó dheireadh gach mí ina mionsonrófar an t-eolas is gá chun na híocaíochtaí a bheidh dlite do RTÉ bunaithe ar chaiteachas teilifíse iarbhír an Fhógróra nó na Gníomhaireachta.
13.2 Beidh an ceart ag RTÉ taifid an Fhógróra nó na Gníomhaireachta a iniúchadh ar a chostas féin ag aon tráth le fógra réasúnta roimh ré i scríbhinn lena chinntiú go ndéanfar íocaíochtaí de réir aon chomhaonaithe lena mbainfidh Clásal 12.1 thuas. Má léirítear le hiniúchadh den sórt sin go ndearna an Fógróir nó an Ghníomhaireacht RTÉ a ghearríoc níos mó ná 3% de na suimeanna cearta dlite, ansin íocfaidh an Fógróir nó an Ghníomhaireacht le RTÉ gan mhoill costas an iniúchta chomh maith leis an ngannchion agus an t-ús air a bheidh ag fabhrú ag an ráta bliantúil atá 3% de bhreis ar bhonnráta iasachta an Bhainc Cheannais ón dáta a bhí na suimeanna dlite nó go n-íocfar iad. Sa chás go léireofar aon ghannchion a bheidh níos lú ná 3% de na suimeanna cearta dlite do RTÉ, íocfaidh an Fógróir nó an Ghníomhaireacht le RTÉ gan mhoill an gannchion chomh maith leis an ús ag an ráta réamhráite.


14. Rátaí Réigiúnacha
14.1 Gearrfar rátaí réigiúnacha le haghaidh píosaí fógraíochta dírithe ar limistéar sonrach agus sin amháin arna chlúdach ar cheann de tharchuradóirí teilifíse RTÉ. Tá Cathair agus Contae Bhaile Átha Cliath eisiata ón scéim sin. Tá ceart ar cosaint ag RTÉ tarchur aon phíosa fógraíochta a chuirfear in áirithe faoin scéim a theorannú don tharchuradóir cuí.


15. Foirceannadh
15.1
Má éiríonn Fógróir nó Gníomhaireacht dócmhainneach nó má théann siad faoi leachtú nó má cheaptar Glacadóir d’aon chuid dá gcuid maoine, nó mura bhfuil an Fógróir nó an Ghníomhaireacht ag comhlíonadh nó ag cloí leis nó ag coinneáil na gcoinníollacha atá le comhlíonadh nó le cloí leo nó le coinneáil, féadfaidh RTÉ (d’ainneoin an tarscaoilte i ndáil le haon sárú roimhe seo) a chonradh leis an bhFógróir nó Gníomhaireacht a fhoirceannadh ag aon tráth ina dhiaidh sin trí fhógra a thabhairt i scríbhinn á rá sin, gan dochar a dhéanamh do cheart RTÉ aon tsuim is iníoctha dó a aisghabháil.
 

16. Dlí Rialaithe
16.1
Forléireofar na téarmaí agus coinníollacha seo de réir Dhlíthe na hÉireann agus géillfear aon díospóid a eascróidh leis seo thíos faoi do dhlínse eisiach Chúirteanna na hÉireann.
 

Airtime Sales Terms & Conditions

1. Definitions


1.1 “RTÉ” means Raidió Telefís Éireann, a body corporate established by the Broadcasting Authority Acts, 1960 – 2001 which expression shall include the successors in title and assigns of the body.

1.2 “Advertiser” means the person ...

Tuilleadh »

www.rte.ie/about/ie