Ag obair le RTÉ

Áiseanna Stiúideo Raidió RTÉ

Fiosrúcháin Ríomhphoist: ppcradio@rte.ie Teil: +353 1 208 3372

Cliceáil anseo le haghaidh mionsonraí i ndáil le hÁiseanna Stiúideo Raidió RTÉ

Téarmaí agus Coinníollacha maidir le hÁiseanna Léiriúcháin a Fhruiliú
Ba chóir na Téarmaí agus Coinníollacha a leagtar amach thíos a léamh in éineacht leis an Litir Luachain ó RTÉ chugatsa mar an Fruilitheoir agus le chéile déanann siad an Comhaontú idir RTÉ agus an Fruilitheoir le haghaidh acmhainní léiriúcháin a fhruiliú agus a úsáid le linn na tréimhse fruilithe (arna mionsonrú sa Litir Luachain). Glacann agus comhaontaíonn an Fruilitheoir gur léigh sé na téarmaí agus coinníollacha arna leagan amach anseo sular chomhshínigh sé an Litir Luachain.
1. Ní cheadófar aon athruithe ar na leibhéil foirne chomhaontaithe, na huaire oibre, trealamh ná ar aon sholáthar eile arna leagan amach sa Litir Luachain ach amháin ar chomhaontú i scríbhinn ag an bhFruilitheoir agus RTÉ.
Gearrfar aon chostais bhreise a d’fhéadfadh a bheith infheidhme mar thoradh ar aon athruithe nó dialltaí den sórt sin ar an bhFruilitheoir dá réir sin mura ndéanfar a mhalairt a chomhaontú.
2. Glacann an Fruilitheoir go sonrófar an praghas agus na téarmaí íocaíochta i ndáil leis na hacmhainní arna gcur ar fáil don Fhruilitheoir ag RTÉ sa Litir Luachain. Comhaontaíonn an Fruilitheoir an t-airgead arna leagan amach sa Litir Luachain, lena n-áirítear CBL ag an ráta cuí nuair is infheidhme, a íoc le RTÉ.
3. Comhaontaíonn an Fruilitheoir go n-íocfaidh sé an chéad tráthchuid den mhéid sonraithe ar nó roimh an chéad lá fruilithe agus beidh an tráthchuid deiridh dlithe laistigh de 28 lá de dheireadh na tréimhse fruilithe ábhartha. Tá ceart ar cosaint ag RTÉ an Comhaontú a fhoirceannadh sa chás go mainneoidh an Fruilitheoir íocaíocht a dhéanamh de réir na dtéarmaí sin. Sa chás nach ndéanfar an íocaíocht deiridh faoi dheireadh na tréimhse ábhartha (arna sonrú sa Litir Luachain), gearrfaidh RTÉ ús ar na suimeanna ábhartha gan íoc ag an ráta bliantúil de 2% de bhreis ar DIBOR.
4. Comhaontaíonn an Fruilitheoir go gcuirfidh sé in iúl do RTÉ go pras é más rud é go mbeidh aon údar imní air nó aon cheist aige maidir leis na seirbhísí agus/nó áiseanna arna gcur ar fáil ag RTÉ leis seo thíos agus déanfaidh RTÉ iarracht réasúnta aghaidh a thabhairt ar údair imní den sórt sin.
5. Glacann an Fruilitheoir sa chás go gcuirtear fostaithe de chuid RTÉ ar fáil dó, go gcaithfear leis na fostaithe le dínit agus le meas agus go gcinnteoidh an Fruilitheoir go gcloífidh sé le téarmaí agus coinníollacha a bhaineann lena bhfostaíocht laistigh de RTÉ, lena n-áirítear (ach ní teoranta do) teidlíocht do sosanna béilí.
6. Déanfaidh RTÉ gach iarracht réasúnta daoine aonair ainmnithe a chur ar fáil don Fhruilitheoir ar choimisiún. Sa chás nach mbeidh daoine aonair ainmnithe den sórt sin ar fáil, tá ceart ar cosaint ag RTÉ daoine den sórt sin a athsholáthar le pearsanra eile atá cáilithe go cuí.
7. Cinnteoidh an Fruilitheoir go gcloífidh sé le Treoirlínte Sláinte agus Sábháilteachta RTÉ (tá cóip de ar fáil ó RTE ach é a iarraidh). Áireofar air sin, nuair is cuí, dearadh agus tógáil seite agus teorainneacha maidir le ceochán a úsáid laistigh den ionad stiúideo.
8. Cinnteoidh an Fruilitheoir go gcloífidh sé le nósanna imeachta slándála RTÉ a chuirfidh RTÉ in iúl don Fhruilitheoir roimh ré. Sa chás go dteastóidh pasanna Slándála RTÉ ón bhFruilitheoir nó a chuid fostaithe, comhaontaíonn an Fruilitheoir go dtabharfar ar ais iad go pras nuair a rachaidh an tréimhse fruilithe ábhartha in éag.
9. Cinnteoidh an Fruilitheoir go gcuirfear an t-eolas airgeadais cuí ar fáil do RTÉ, m.sh. teistiméireachtaí trádála agus/nó sainorduithe dochair dhírigh, nuair a bheifear ag déanamh iarratais ar théarmaí creidmheasa.
10. Sa chás gur mian leis an bhFruilitheoir nithe sonracha a cheannach ó RTÉ le linn tréimhse an chomhaontaithe seo, comhaontaítear gurb é RTÉ úinéir earraí den sórt sin agus gur le RTÉ a dteideal nó go bhfaighfear an íocaíocht deiridh.
11. Beidh an Fruilitheoir freagrach as árachas dliteanais phoiblí i ndáil lena chuid fostaithe féin agus cinnteoidh an Fruilitheoir, nuair is cuí, go mbeidh a fhostaithe cúramach agus go mbainfear úsáid oilte as trealamh agus áiseanna RTÉ a chuirfear ar fáil don Fhruilitheoir leis seo thíos.
12. Ní rachaidh dliteanas iomlán RTÉ i ndáil le haon damáiste ná caillteanas arb é feidhmiú mícheart nó neamhfheidhmiú RTÉ faoina dhualgais faoin gComhaontú is cúis leis go díreach seo thar méid comhionann leis an méid arna leagan amach sa Litir Luachain. Ní bheidh RTÉ, in aon chás, faoi dhliteanas, ar aon tslí, i gconradh, tort (lena n-áirítear faillí nó sárú ar dhualgas reachtúil) nó eile le haghaidh (i) aon ardú i gcostais ná speansais, (ii) aon chaillteanas brabúis, gnó, conarthaí, ioncaim, nó coigiltis ionchais, ná (iii) aon damáiste speisialta, indíreach nó iarmhartach ná aon chaillteannas d'aon chineál, cibé ní is cúis leo sin, a eascraíonn as an gComhaontú seo.
13. Ní dhéanfaidh an Fruilitheoir aon tagairt do RTÉ in aon ábhar fograíochta, bolscaireachta ná foilsithe gan cead a fháil ó RTÉ roimh ré.
14. Cinnteoidh an Fruilitheoir go gcloífidh a ghníomhaire(í) leis na téarmaí agus coinníollacha seo.
15. Ní bheidh ceachtar páirtí faoi dhliteanas i ndáil le haon mhoill maidir le dualgais a chomhlíonadh ná mainneachtain dualgais a chomhlíonadh más de dheasca eachtraí nó imthosca nach raibh neart réasúnta acu orthu an mhoill nó an mhainneachtain. Chun amhras a sheachaint, folaíonn na heachtraí nó imthosca sin loiceadh soláthraithe nó fochonraitheoirí, díosóidí trádála agus rialacháin rialtais.
16. Féadfaidh ceachtar páirtí an Comhaontú seo a fhoirceannadh láithreach trí fhógra a thabhairt i scríbhinn sa chás (a) go bhfuil an Comhaontú seo á shárú ag an bpáirtí eile agus nach féidir sárú den sórt sin a réiteach nó (b) go bhfuil an conradh á shárú ag an bpáirtí eile ach nach réitíonn an páirtí é laistigh de 14 lá d'fhógra loicthe a fháil i scríbhinn nó (c) go bhfuil ceachtar páirtí dócmhainneach nó nach bhfuil ceachtar páirtí in ann a fhiacha a íoc de réir mar a bhíonn siad dlite. Ní dhéanfaidh an clásál sin aon dochar do cheart ceachtar páirtí caingean dlí a thionscnamh i gcás neamhíocaíochta nó neamhchomhlíonadh dualgas.
17. Rialaíonn dlíthe na hÉireann an Comhaontú seo agus géilleann na páirtithe leis seo do dhlínse chúirteanna na hÉireann.

RTÉ Radio Studio Facilities

Enquiries

E-mail : ppcradio@rte.ie

Tel: + 353 1 208 3372

Hire of Production Facilities Terms & Conditions

The Terms and Conditions that are set out below should be read in conjunction with the Quotation Letter from RTÉ to you as the ...

Tuilleadh »

www.rte.ie/about/ie