Ag obair le RTÉ

Ag obair le RTÉ

Tá sé mar aidhm le RTÉ slí bheatha dhúshlánach agus lena mbaineann luaíocht a chur ar fáil do bhaill foirne atá ann agus a bheidh ann amach anseo.

In RTÉ, tugtar aitheantas agus luach saothair don méid a chuireann gach ball foirne leis. Nuair is féidir, cuirimid róil agus deiseanna comhlíontacha ar fáil do bhaill foirne chun dul chun cinn agus a bpoitéinseal a bhaint amach agus oibrímid go leanúnach chun timpeallacht a chruthú ina mbíonn baill foirne tiomanta agus ábalta sásamh a bhaint as a bpost agus iad ag seachadadh spriocanna gnó.

Tá sé mar aidhm ag RTÉ a bheith cóir agus tacúil mar fhostóir trí phacáiste cuimsitheach sochar a chur ar fáil atá leagtha amach chun leibhéal cosanta réasúnta ard a thabhairt do bhaill foirne i rith a saol oibre le RTÉ agus chun cuidiú leo na héilimh a bhaineann le hobair agus a saol pearsanta a chothromú.

Áirítear ar na Sochair

 • Saoráidí cúram leanaí gairmiúla ar an láthair Grúpscéimeanna cosanta saoil agus tuarastail
 • Scéim Phinsin Ranníocaíochtaí Sainithe\Scéim Chuntas Coigiltis Scoir Pearsanta
 • Comhar Creidmheasa RTÉ ar an láthair Ballraíocht ar fáil i gClub Spóirt & Sóisialta RTÉ, lena n-áirítear giomnáisiam, cúirt scuaise agus ranganna corpacmhainne ar an láthair
 • Scéim Tacaíochta Oideachais
 • Sochar saoire bliantúil feabhsaithe
 • Seirbhísí tacaíochta foirne
 • Scéim Sábhála Cánacha Bus/Iarnróid

Oiliúint agus Forbairt
Aithnímid go bhfuil oiliúint agus forbairt riachtanach dár bhfoireann go léir - chun tacú leo ina ról, chun spriocanna foirne a chomhlíonadh agus chun cuspóirí RTÉ a bhaint amach.
Tacaímid go hiomlán le hoiliúint agus forbairt ár bhfoirne trí:

 • Acmhainní a chur ar fáil, i dtéarmaí airgeadais, ama agus deiseanna lena chinntiú go mbeidh an t-eolas agus na scileanna riachtanacha ag an bhfoireann go léir le dul i mbun a gcuid oibre agus lena chinntiú go ndéanfar é sin ar bhonn a bheidh cothrom le haghaidh cách.
 • Gach bainisteoir agus maoirseoir a spreagadh go gníomhach le teagmháil a dhéanamh le baill foirne chun riachtanais oiliúna a aithint agus a chinntiú go mbeidh na scileanna ag bainisteoirí agus maoirseoirí chun réitigh oiliúna cuí a mheas agus a chur i bhfeidhm san áit oibre.
 • Baill foirne a spreagadh agus tacú leo chun ról gníomhach a ghlacadh ina bhforbairt féin agus ina scileanna agus eolas a fheabhsú de bhreis ar a ról.

Éagsúlacht agus Comhdheiseanna
Is fostóir comhdheiseanna é RTÉ. Déanaimid iarracht gach caidreamh le baill foirne agus le baill foirne a d’fhéadfadh a bheith ann a láimhseáil go tuisceanach, le cúirtéis, agus sinn ag tabhairt aitheantais d’indibhidiúlacht agus do dhínit gach duine.
Braitheann chomh maith is a éiríonn linn ar dhaoine. Tuigimid gur pobal daoine sinn le cúlraí agus prionsabail éagsúla. Tugann gach duine a oibríonn in RTÉ a dtaithí, scileanna agus buanna ar leith féin chun na hEagraíochta. Tá meas againn ar uathúlacht dhaoine agus glacaimid lena dtaithí agus lena ndearcthaí éagsúla agus tuigimid gurb é sin an rud a chuireann leis an tslí a ndéanaimid gnó.
Déanaimid iarracht timpeallacht a chruthú ina léirítear cultúir agus grúpaí éagsúla agus ina bhfreagraítear dóibh, áit a bhfuil deis chothrom ag gach uile dhuine a bpoitéinseal iomlán a bhaint amach.
Mar fhostóir agus craoltóir araon, cuirimid comhionannas chun cinn agus meas á léiriú againn ar an méid a chuireann gach duine leis an Eagraíocht. Mar fhostóir, aithnímid go bhfuil sé riachtanach ar mhaithe le héifeachtúlacht agus éifeachtacht ár gcuid oibre agus ar mhaithe le dea-chaidreamh i measc na mball foirne go spreagfaí éagsúlacht agus go gcuirfí comhionannas deiseanna chun cinn. Tuigimid gur chóir go léireodh ár bhfórsa saothair éagsúlacht na sochaí.
Agus sinn ag cur clár éagsúlachta i bhfeidhm, bímid ag obair chun sárchleachtas sa chothromaíocht oibre/saoil phearsanta a chinntiú. Aithnímid an chásmhaireacht shóisialta atá ag baill foirne agus atá ag dul i méid maidir le cothromaíocht a bhaint amach idir obair íoctha agus na héilimh ina saol pearsanta. Cuirimid raon cleachtas i bhfeidhm trína gcuidítear le daoine a saol oibre, a bhfreagrachtaí agus na nithe is díol spéise dóibh lasmuigh den obair a chomhcheangal agus a bhainistiúL

Luachanna RTÉ
Múnlaíonn Luachanna RTÉ an tslí a ndéanaimid gnó, rud a chuireann le chomh maith is a éiríonn linn agus rud a mbíonn tionchar aige ar ár roghanna agus ár ngníomhartha.
Fostaíonn RTÉ raon leathan de dhaoine gairmiúla ardoilte – mar shampla, fostaímid an líon is mó ceoltóirí, iriseoirí agus léiritheoirí in Éirinn. Leis an meascán de bhaill foirne cruthaitheacha agus tiomanta intí i ngach gné d’aschur agus earnáil léiriúcháin neamhspleách atá faoi bhláth, tá seasamh láidir ag RTÉ le dul i ngleic leis an iliomad dúshlán a bhaineann le saol na meán atá ag athrú go síoraí. Tacaíonn foireann saineolaithe chomh tiomanta céanna i gcúrsaí Riaracháin, Cumarsáide, Seirbhísí Dlí, Airgeadais, Maoine & Seirbhísí, Acmhainní Daonna agus Teicneolaíochta leis an bhfócas cruthaitheach sin.
Socraíonn ár Luachanna na tréithe is mian linn dár mbaill foirne go léir agus dár nEagraíocht. Cuidíonn siad linn ár gcultúr a mhúnlú agus sinn a dhéanamh uathúil mar Eagraíocht. Leis na Luachanna, tugtar tuairisc shoiléir ar an méid is féidir agus ar an méid a chaithfidh gach duine againn a dhéanamh. Ba chóir go mbeadh tionchar ag na Luachanna ar ár roghanna agus ár ngníomhartha. Is iad na Luachanna:

 • Oibriú ar mhaithe le leas an phobail, nuacht agus cúrsaí reatha a sholáthar atá cothrom agus neamhchlaonta, cruinn agus dúshlánach
 • Nasc a bheith idir sinn agus ár lucht féachana/éisteachta trína gcuid riachtanais a thuiscint agus a shásamh
 • Seirbhís ar luach ar airgead a chur ar fáil
 • A bheith cruthaitheach i ndáil le gach a dhéanaimid
 • A bheith ionraic agus trédhearcach inár ngníomhaíochtaí go léir
 • Freagracht phearsanta a ghlacadh as coinneáil le haidhmeanna na hEagraíochta
 • A bheith freagrach dár bhfoireann agus gach duine a mheas mar dhuine aonair
 • Feidhmíocht gach duine, roinne, rannáin agus na hEagraíochta a uasmhéadú trí oibriú le chéile
 • Meas a léiriú dá chéile agus dár n-éagsúlacht
 • A bheith bródúil as gach a dhéanfaimid, gach atá ionainn agus gach a chruthóimid.

Creidimid go dtacaíonn na Luachanna sin lenár stair agus ár n-oidhreacht agus idirdhealaíonn siad sinn ónár n-iomaitheoirí agus cuireann siad lenár scileanna uathúla.

www.rte.ie/about/ie