Freastal ar ár Lucht Féachana/Éisteachta

Téarmaí agus Coinníollacha chomórtais

Téarmaí agus Coinníollacha chomórtais, vótáil agus líne tuairimí téacs RTÉ

Gnáth-Théarmaí agus Coinníollacha comórtas RTÉ

Is é cinneadh RTÉ maidir le buaiteoir(í) duaise a roghnú an cinneadh deiridh agus ní dhéanfar aon chomhfhreagras ina leith.Sa chás go dtarlódh díospóid maidir le rialacha, iompar nó torthaí comórtais is é cinneadh RTÉ an cinneadh deiridh.

Níl sé ceadaithe d’fhoireann RTÉ (cé acu fostaithe nó conraitheoirí), dá muintir ná do chuideachtaí gaolmhara lena n-áirítear (ach gan sin amháin) comhpháirtí/comhpháirtithe fógraíochta an chomórtais agus na soláthróir(í) seirbhíse SMS/IVR cuir isteach ar chomórtais RTÉ. Chun na críche sin is iad na daoine atá i gceist le "muintir" ná céile, páirtí, leanbh, leasleanbh, garleanbh, deartháir, leasdeartháir, deirfiúir, leasdeirfiúir, tuismitheoir, leastuismitheoir nó caomhnóir dlíthiúil.

Mura bhfuil a mhalairt luaite, ní mór d’iontrálaithe ar chomórtas bheith os cionn ocht mbliana déag d’aois agus bheith ina gcónaí ar oileán na hÉireann chun bheith cáilithe do dhuais a bhuachan. Tá an ceart ar cosaint ag RTÉ cruthúnas i scríbhinn a iarraidh maidir le haois duine ar bith a bhuann comórtas

Tá duaiseanna neamhinaistrithe; ní bhronnfar iad ach ar an mbuaiteoir amháin.

Mura bhfuil a mhalairt luaite, i gcás ina bhfuil duaiseanna iolracha ar tairiscint in aon chomórtas amháin ní cheadófar ach do dhuine amháin i ngach teaghlach duais amháin a bhuachan.

Ní bhronnfar airgead mar rogha ar an duais/na duaiseanna atá luaite.

I gcás mura bhfuil fáil ar dhuais, mar gheall ar imthosca nach féidir leis a rialú, tá an ceart ar cosaint ag RTÉ agus/nó tionscnóir(í) an chomórtais duais ar chomhluach a chur ina ionad.

Dícháileofar iontrálaí ar chomórtas maidir le duais a fháil má usáidtear ainm nó seoladh atá bréagach.

Déanfaidh RTÉ agus/nó tionscnóir(í) an chomórtais gach iarracht duaiseanna a sheachadadh chuig na buaiteoirí laistigh de 28 lá ón lá a buadh iad. Mura féidir é sin a dhéanamh cuirfear an buaiteoir/na buaiteoirí ar an eolas faoin moill.

Mura bhfuil a mhalairt luaite, is é freagracht an bhuaiteora agus freagracht an bhuaiteora amháin íoc as aon chánacha, árachas, táillí agus formhuirir ar dhuais ar bith.

I gcás má chuireann tríú páirtí duais ar fáil, ní ghlacann RTÉ le haon fhreagracht ar bith maidir lena soláthar nó gan í a sholáthar nó maidir le soláthar airbheartaithe nó i gcás moill lena soláthar, lena n-áirítear gan teorainn, mura bhfaigheann nó mura n-úsáideann an buaiteoir an duais. Sa chás gur cuí, beidh ar bhuaiteoirí duaiseanna na háirithintí uile lena mbaineann agus/nó foirmiúlachtaí eile a chomhlánú go díreach leis an soláthróir/na soláthróirí tríú páirtí atá sonraithe.

Tá an ceart ar cosaint ag RTÉ sonraí duaiseanna a athrú gan fógra agus tá gach duais, lena n-áirítear dátaí taistil do shaoire, faoi réir iad a bheith ar fáil.

I gcás comórtas áirithe d’fhéadfadh go mbeidh ar iontrálaithe páirt a ghlacadh i gclár chun an duais a bhuachan. Sa chás go dteastaíonn é sin agus má theipeann ar iontrálaí páirt a ghlacadh de réir mar is gá nó má ghlacann sé/sí páirt ach teipeann air/uirthi ina dhiaidh sin i dtástáil scile atá ag teastáil chun an duais a bhuachan, measfar go bhfuil an deis chun an duais a bhuachan fhorghéillte ag an iontrálaí agus dícháileofar é/í ón gcomórtas.
Má ghlactar le duais ar bith is ionann é sin agus cead chun ainm, baile dúchais agus cósúlacht an bhuaiteora a úsáid ar mhaithe le fógraíocht, cur chun cinn nó poiblíocht i meán ar bith gan cúiteamh breise agus toilíonn buaiteoirí duaise le páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí cur chun cinn lena mbaineann de réir mar a theastaíonn ó RTÉ agus/nó ó thionscnóir(í) an chomórtais.
Ní mór do gach iontráil ar chomórtas a bheith faighte ag RTÉ san fhormáid a bhfuil gá leis roimh an dáta deiridh atá fógraithe. Níl RTÉ ná a aonáin cleamhnaithe freagrach as botúin chló nó phrionteála in ábhair ar bith a bhaineann le gníomhaíochtaí chur chun cinn RTÉ; iontrálacha atá calaoiseach, caillte, déanach, an seoladh mícheart curtha orthu, neamhiomlán nó athraithe; nó iontrálacha atá próiseáilte go déanach nó go mícheart nó atá caillte de bharr mífheidhm ríomhaire nó cliseadh teicniúil eile.
Tá an ceart ar cosaint ag RTÉ comórtas a chur ar ceal, deireadh a chur leis, é a athrú nó a chur ar athló agus/nó rialacha comórtais a athrú ag am ar bith gan réamhfhógra.
Ní ghlacann RTÉ ná a ghníomhairí freagracht d’aon chineál as bás, gortú ná damáiste, caillteanas, costas ná dliteanas eile a d’fhéadfadh tarlú mar thoradh ar dhuais a ghlacadh. Ní bheidh aon dliteanas ar RTÉ ach an oiread ná ní bheidh sé freagrach as aon éileamh a d’fhéadfaí a dhéanamh maidir le páirt a ghlacadh i gcomórtas ar bith de chuid RTÉ ná maidir le duais ar bith a bhronntar.
I gcás nach n-éilítear duais laistigh de theorainn ama sonrach measfar í a bheith forghéillte agus féadfaidh RTÉ na duaiseanna sin a chur ar láimh gan aon dliteanas i leith an bhuaiteora.
I gcás má thugann aon duine neamhaird ar na rialacha seo dícháileofar é/í go huathoibríoch.
Tá an ceart ar cosaint ag RTÉ iontrálaí ar bith a dhícháiliú ar chúis ar bith mar a roghnaíonn RTÉ ann féin sin a dhéanamh.
Má ghlacann duine páirt i gomórtais RTÉ ciallaíonn sé sin go nglacann sé/sí leis na téarmaí agus na coinníollacha sin agus le haon téarmaí agus coinníollacha breise a bhaineann go sainiúil le comórtas ar bith a fhógrófaí.
TABHAIR AR AIRD: Comórtais glao/téacs – chun na mionsonraí comórtais ar fad a fháil, lena n-áirítear soláthróir(í) seirbhíse, costas iontrála agus amanna oscailte agus dúnta comórtais, féach ar/éist leis na cláir ar leith agus/nó tabhair cuairt ar na leathanaigh tacaíochta Aertel agus ar líne atá fógartha. Ná cuir isteach ar chomórtas lasmuigh de thréimhse fógartha an chomórtais le do thoil mar ní iontráil bhailí a bheidh ann ach beidh ort íoc aisti.
Daoine óga faoi bhun 18: iarr cead ón íocóir bille le do thoil sula gcuireann tú isteach ar ár gcomórtais.
Ní ghlacann RTÉ le haon fhreagracht ar bith maidir le haon chliseadh teicniúil nó mífheidhm nó fadhb ar bith eile maidir le haon líonra, córas, freastalaí, soláthróir, nó eile a d’fhéadfadh go gcaillfí iontrálacha nó gan iad a bheith cláraithe nó taifeadta mar go mba chóir agus leis seo tarscaoileann iontrálaithe gach éileamh maidir le caillteanais, costais, damáistí agus speansais a thagann chun cinn mar gheall ar na fadhbanna sin.

Gnáth-Théarmaí agus Coinníollacha Teilea-Vótáil RTÉ

Is é cinneadh RTÉ an cinneadh deiridh maidir le socruithe vótála agus bailíocht na teilea-vótála.
Ní ghlacann RTÉ le haon fhreagacht, ar a shon féin nó ar son aon chonraitheoir, fhochonraitheoir, ghníomhaire nó chomhpháirtí léirithe de chuid RTÉ, maidir le haon chliseadh teicniúil nó mífheidhm nó fadhb ar bith eile maidir le haon líonra teileafón nó líne teileafóin, córas, freastalaí, soláthróir, nó eile a d’fhéadfadh go gcaillfí aon vóta nó gan é a bheith cláraithe nó taifeadta mar go mba chóir.

Beidh RTÉ i dteideal cinneadh ar bith is cuí leis a dhéanamh maidir le hiontrálaí a chur as an áireamh agus/nó buaiteoir a roghnú sa chás go dtarlódh cliseadh teicniúil ar aon chóras teilea-vótála nó mífheidhm nó fadhb ar bith eile maidir le haon líonra teileafón nó líne teileafóin, córas, freastalaí, soláthróir, nó eile a d’fhéadfadh go gcaillfí aon vóta nó gan é a bheith cláraithe nó taifeadta mar go mba chóir.

Sa chás neamhdhóchúil go dtagann beirt iontrálaithe ar cothrom sa vóta, maidir le iontrálaí ar bith a chur as an áireamh agus/nó buaiteoir a roghnú, beidh RTÉ agus an fhoireann léirithe iomchuí i dteideal iontrálaí a chur as an áireamh agus/nó an buaiteoir a roghnú ar bhealach ar bith a chinneann RTÉ agus an fhoireann léirithe iomchuí. Cinneadh críochnaitheach agus dochloíte a bheidh ann agus ní rachfar i mbun aon chomhfhreagras ina leith.

D’fhéadfadh go ndícháileofar duine ar bith den lucht féachana as páirt a ghlacadh sa vótáil amach anseo, má dhéanann an duine sin iarracht, i dtuairim RTÉ, baint d’aon chuid den vótáil nó dul i bhfeidhm go neamhoiriúnach uirthi nó cur isteach uirthi nó má dhéantar iarracht an cur chuige teilea-vótála a mhí-ionramháil. Tá cinneadh RTÉ ina leith seo críochnaitheach agus dochloíte.

Tá an ceart ar cosaint ag RTÉ vótaí a chur as an áireamh má tá RTÉ in amhras go bhfuil nó go raibh daoine i mbun bulc-vótála ar iarracht dul i bhfeidhm go neamhoiriúnach ar na cur chuigí teilea-vótála nó ar iad a mhí-ionramháil. Tá cinneadh RTÉ ina leith seo críochnaitheach agus dochloíte.

Má ghlacann duine páirt ciallaíonn sé sin go nglacann sé/sí leis na téarmaí agus na coinníollacha sin agus le haon téarmaí agus coinníollacha breise a bhaineann go sainiúil le feachtas ar bith a fhógrófaí.

Féach ar/éist leis na cláir ar leith nó tabhair cuairt ar láithreán gréasáin iomchuí an chláir chun na sonraí iomlána maidir le vótáil/comórtais a fháil, lena n-áirítear sonraí faoi sholáthróir(í) seirbhíse, costas vóta agus na hamanna oscailte agus dúnta i gcomhair vótála.

Le linn chláir bheo d’fhéadfadh nach mbeidh amanna oscailte agus dúnta na tréimhse vótála ag teacht leis an méid atá foilsithe, mar sin féach ar/éist leis na cláir féin le do thoil chun a bheith cinnte faoi amanna oscailte agus dúnta an vóta. Ná caith vóta lasmuigh den tréimhse vótála a fógraíodh le do thoil mar ní vóta bailí a bheidh ann ach beidh ort íoc as.

  • Daoine óga faoi bhun 18: iarr cead ón íocóir bille le do thoil sula gcaitheann tú vóta.

Línte Tuairimí Téacs RTÉ - Polasaí úsáide

Tá an cead ar cosaint ag RTÉ bac teachtaireachta a chur ar chuid de na teachtaireachtaí agus/nó ar gach teachtaireacht a sheoltar chuig seirbhísí RTÉ ó uimhreacha fóin phóca a chuireann teachtaireachtaí chuig RTÉ a cheapann RTÉ gur teachtaireachtaí iad atá bagrach, ionsaitheach nó maslach. I gcásanna ina gcuirtear bac i bhfeidhm, cuirfidh na hoibreoirí líonra costas na dtéacsteachtaireachtaí in aghaidh an té a sheolann iad, ach ní shroichfidh na teachtaireachtaí sin cláir RTÉ sa chaoi nach ndéanfar iad a bhreithniú/chur san áireamh.

Mar chuid den phróiséas sin, seolfaidh RTÉ téacsteachtaireacht chuig an uimhir fóin phóca as a bhfuil an teachtaireacht/na teachtaireachtaí atá bagrach, ionsaitheach nó maslach tagtha, ag iarraidh ar an seoltóir éirí as teachtaireachtaí den chineál sin a sheoladh as seo amach agus ag cur in iúl dóibh, mura ndéanann sé/sí amhlaidh, go gcuirfear bac teachtaireachta i bhfeidhm a fhágfaidh nach sroichfidh cuid dá t(h)eachtaireachtaí/a t(h)eachtaireachtaí ar fad cláir RTÉ a thuilleadh sa chaoi nach ndéanfar iad a bhreithniú/chur san áireamh agus ag míniú, dá réir sin, go gcuirfidh na hoibreoirí líonra costas na dtéacsteachtaireachtaí in aghaidh an té a sheolann iad i gcónaí.

Má leanfar le teachtaireachtaí de chineál bagrach, ionsaitheach nó maslach a fháil ó uimhir an fhón phóca atá i gceist, seolfaidh RTÉ téacsteachtaireacht amháin eile chuig an uimhir atá ciontach ag cinntiú go bhfuil bac teachtaireachta curtha i bhfeidhm anois.

Tá cinneadh RTÉ i leith bacanna teachtaireachta críochnaitheach agus ní rachfar i mbun aon chomhfhreagras ina leith.

Nuair is cuí leis, tá an ceart ar cosaint ag RTÉ sonraí seoltóra nó teachtaireachta a sheoladh chuig na húdaráis chuí le go ndéanfaí fiosrú agus gníomh leanta orthu.

Competition Voting Terms & Conditions

RTÉ COMPETITIONS: STANDARD TERMS & CONDITIONS

RTÉ's decision in relation to selection of prize winner(s) is final and no correspondence will be entered into.

In the event of any dispute regarding the rules, conduct or the results of a ...

Tuilleadh »

www.rte.ie/about/ie