Freastal ar ár Lucht Féachana/Éisteachta

RTÉ Ag Tacú leis na hEalaíona

Tá RTÉ tiomanta tacú leis na healaíona agus is bealach amháin a ndéanann sé sin ná leis an scéim 'RTÉ Ag Tacú leis na hEalaíona'.

Tá RTÉ tiomanta an tacaíocht a leithdháileadh ar bhealach cóir agus trédhearcach. Trí é sin a dhéanamh, tugann RTÉ tacaíocht do na cineálacha Ealaíne a aithníonn an Roinn Gnóthaí Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta nó an Chomhairle Ealaíon faoi reachtaíocht, ar na bealaí is féidir leis agus laistigh de shrianta reachtaíochta agus acmhainne.

Treoirlínte
Ba chóir aird a thabhairt ar na treoirlínte seo a leanas -

1. Maidir le fógraíocht Teilifíse agus Raidió ar an aer, aithníonn RTÉ trí chatagóir a d’fhéadfadh tairbhe a bhaint as tacaíocht - Ionaid – lena n-áirítear amharclanna, gailearaithe, músaeim, ionaid ealaíon etc.
Féilte – roinnt imeachtaí le chéile thar tréimhse dhá lá nó níos mó le téama, láthair nó mír ealaíne ar leith.
Imeachtaí aon uaire – imeacht foirme ealaíne faoi leith, léiriú aonair nó il-léirithe san ionad céanna nó ar an turas céanna.

2. Déanfaidh RTÉ iarracht a chinntiú go mbeidh cothromaíocht sa tacaíocht a thugann sé i measc na gcatagóirí sin agus ar bhonn réigiúnach.

3. Caithfidh gach imeacht a dtugtar tacaíocht dó a bheith oscailte don phobal; ní chiallaíonn tacaíocht a thabhairt d’imeacht faoi leith in aon tréimhse amháin go dtabharfar tacaíocht dó ar bhonn rialta.

4. Is féidir le tacaíocht RTÉ a bheith i gceann de dhá chatagóir: fógraíocht saor in aisce nó fógraíocht mheaitseála.

5. Leithdháilfidh RTÉ am craolta ‘Ag Tacú leis na hEalaíona’ ar bhonn ráithiúil, i.e. tréimhsí trí mhí ag tosú i mí Eanáir, Aibreáin, Iúil agus Deireadh Fómhair.

6. Sa chéad tseachtain de mhí na Nollag, Márta, Meithimh agus Meán Fómhair déanfar athbhreithniú agus cinneadh maidir le gach iarratas a fhaightear maidir le ham craolta sa chéad ráithe eile nó i ráithe ina dhiaidh sin.

7. Déanfaidh coiste de cheathrar, a bheidh comhdhéanta de Stiúrthóir Bainistíochta Theilifís RTÉ, Stiúrthóir Bainistíochta Raidió RTÉ agus Stiúrthóir Bainistíochta na Forbartha Corparáidí, nó a n-ainmnithe, cinneadh maidir leis na leithdháiltí.

8. Beidh aon am neamhdháilte, nach mbeadh súil leis ach a bheidh ar fáil de bharr cealúcháin, ar fáil i rith na tréimhse eatramhaí idir cruinnithe ráithiúla agus tabharfar tosaíocht d’iarratasóirí nár éirigh leo ar bhonn rangaithe agus coimeádfar an t-am sin mar chúltaca.

9. Ba chóir a thabhairt ar aird nach meicníocht maoinithe é RTÉ 'Ag Tacú leis na hEalaíona' agus gur d’imeachtaí ealaíon agus sin amháin atá sé. Sa chás is gur carthanacht a bhainfidh tairbhe as imeacht is é an imeacht a chuirfear chun cinn arna chomhaontú, le mionsonraí iomchuí, gan tagairt don Charthanacht lena mbaineann.

10. Ní dhéanfar urraitheoirí tráchtála ná eagraíochtaí maoinithe eile imeacht(aí) ealaíon a chur chun cinn faoi RTÉ 'Ag Tacú leis na hEalaíona'. Sa chás go gcomhaontófar tacaíocht, déanfar an t-imeacht a chur chun cinn, le mionsonraí iomchuí, gan tagairt don urraitheoir tráchtála.

Iarratais

  • Níl aon fhoirm iarratais de dhíth ach mar sin féin ba chóir sonraí iomlána a thabhairt ar an bhfoirm iarratais faoin imeacht agus faoin tacaíocht atáthar ag lorg.
  • Níor chóir d’iarratais a bheith níos faide ná dhá leathanach A4.
  • Aithneofar iarratais de réir mar a fhaightear iad agus cuirfear ar aghaidh iad chuig an gcoiste leithdháilte lena mbreithniú ag a chéad chruinniú eile.
  • Sa chás go mbeadh tuilleadh eolais ag teastáil, rachfar i dteagmhail leis na hiarratasóirí.
  • Ní mór iarratais a bheith déanta ar a laghad 6 seachtainí roimh an imeacht agus glacfar leo suas le 6 mhí roimh an imeacht.

Ba chóir gach iarratas a sheoladh, trí ríomhphost más féidir, chuig trí scríobh chuig:
RTÉ Ag Tacú leis na hEalaíona (RTÉ Supporting the Arts)

An Foirgneamh Riaracháin,
RTÉ, Domhnach Broc,
Baile Átha Cliath 4.

www.rte.ie/about/ie