Freastal ar ár Lucht Féachana/Éisteachta

Tionscadal 2025

Tá pleananna fadtéarmacha fógartha ag RTÉ chun athfhorbairt a dhéanamh ar a láithreán i nDomhnach Broc.

Samhlaítear go ndéanfar athsholáthar céimeach thar tréimhse 10-15 bliain ar fhormhór na bhfoirgneamh a tógadh sna 1960idí agus 1970idí ar láithreán Dhomhnach Broc chomh maith le coimpléasc foirgneamh nua-aimseartha saintógtha a bheidh deartha don ré digiteach agus ardghléine a thógáil.

Tá fógra RTÉ tráthúil agus ag teacht le breithniú pleanáilte Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ar Phlean Forbartha Cathrach Bhaile Átha Cliath. Éilíonn an próiseas sin go gcuirfeadh RTÉ, mar aon le sealbhóirí móra talún eile sa chathair, a dtuairimí fadtéarmacha i láthair an tráth sin.

Pléadh Tionscadal 2025, togra athfhorbartha a d’eascair as anailís agus as pleanáil mhionsonraithe a rinneadh i 2002, le comhaltaí áitiúla na Comhairle Cathrach roimh athbhreithniú ar gach criosú talún i limistéir na comhairle.

Faoi réir cead pleanála, tá sé beartaithe tús a chur leis an bhforbairt chéimnithe le stiúideonna Raidió digitigh, stiúideonna Teilifíse digití agus ardghléine (HD) nua a thógáil. Beidh foirgneamh ann ar deireadh do bhreis áiteanna léiriúcháin, spásanna cleachtaidh agus cur i láthair agus oifigí foirne. Tháinig an plean chun cinn trí athbhreithniú iomlán a dhéanamh ar na roghanna go léir maidir le bunáit léiriúcháin agus saoráidí caipitil RTÉ a athnuachan.

I bhfianaise an phróisis phleanála agus na cúinsí eacnamaíochta atá ann faoi láthair ní cheapann RTÉ gur féidir tús a chur le haon obair thógála ar an láithreán roimh 2012. Beidh cainteanna ar siúl le grúpaí cónaitheoirí áitiúla mar chuid lárnach den phróiseas pleanála.


Cúlra Thionscadal 2025

In 2002, nuair a cuireadh tús le hatheagrú ar RTÉ, chuathas i mbun tionscadail chun cur chuige fadtéarmach a fhorbairt maidir le nuachóiriú eagraithe agus athnuachan na saoráidí i nDomhnach Broc.

Lena chinntiú go leanfaidh lucht féachana agus éisteachta na hÉireann ag fáil an chaighdeáin seirbhíse teilifíse agus raidió is fearr, thar na 20-30 bliain amach romhainn, caithfidh RTÉ infheistíocht a dhéanamh i saoráidí nua léiriúcháin agus tarchuir le craoladh digiteach a dhéanamh. Ní féidir na teicneolaíochtaí nua seo a choinneáil sna foirgnimh atá ar an láithreán faoi láthair, áfach, mar go bhfuil go leor de na foirgnimh sin ann ó na 1960idí agus níl siad oiriúnach ó thaobh na hoibríochta.

I ndiaidh anailíse agus scrúdú mionsonraithe ar na roghanna ar fad atá ar fáil chinn RTÉ gurb é an cur chuige is fearr ó thaobh costais, riachtanas teicniúil agus solúbhthachta ná an láithreán atá ann a athchóiriú agus na saoráidí ar fad a ionchorprú in aon fhoirgneamh nua amháin.

Tá chúig chéim ar leith ag baint le Tionscadal 2025 agus maoiniú a bheith ar fáil agus ceanglais ghnó a chinnfidh cá huair a chuirfear tús le gach céim. Samhlaítear athsholáthar céimneach thar tréimhse 10-15 bliain ar na foirgnimh ó na 1960idí agus 1970idí ar láithreán Dhomhnach Broc le coimpléasc saintógtha de stiúideónna, áiteanna léiriúcháin, spásanna cleachtaidh agus cur i láthair agus oifigí foirne. Rud an-tábhachtach ná go ráthaíonn an tionscadal leanúnachas gan briseadh sna seirbhísí do phobal na hÉireann i rith na tréimhse tógála.

Nuair a bheidh sí críochnaithe féachfaidh an tsaoráid nua le solúbthacht ardleibhéil a chinntiú maidir le húsáid spáis agus níos mó cumais léirithe a chinntiú ar fud na n-ardán atá ann cheana agus na n-ardán a bheidh ann. Féachann sí chomh maith le coigiltis fuinnimh agus éifeachtachtaí oibríochta suntasacha a ghiniúint agus tá sí leagtha amach le gur féidir sáoráidí a chur ar fáil lena n-úsáid ag cuideachtaí agus ag soláthróirí meán neamhspleácha.

Thar an chéad 10 go 20 bliain eile amach romhainn beidh spás ar fáil ar an láithreán agus samhlaítear go mbeifear in ann an spás sin a fhorbairt i dteannta páirtithe eile do chríocha éagsúla. Samhlaítear an láthair a bheith tarraingteach do chnuasach cuideachtaí a bhaineann le craoladh agus le léiriú chomh maith le fiontair theicneolaíochta eile a bheadh bunaithe ar an idirlíon.


Rinne RTÉ iarratas ar chead pleanála 10 mbliana don fhorbairt ar an bhfoirgneamh nua Dé hAoine an 9 Deireadh Fómhair 2009. Tá fógra RTÉ tráthúil agus ag teacht le breithniú pleanáilte Chomhairle Chontae Bhaile Átha Cliath ar Phlean Forbartha Cathrach Bhaile Átha Cliath. Éilíonn an próiseas sin go gcuirfeadh RTÉ, mar aon le sealbhóirí móra talún eile sa chathair, a dtuairimí fadtéarmacha i láthair an tráth sin. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin athbhreithniú ar Phlean Forbartha Cathrach Bhaile Átha Cliath téigh chuig láithreán gréasáin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

www.rte.ie/about/ie