Preas Eisiúintí

Cuidíonn athstruchtúrú suntasach chun Airgeadas RTÉ a chobhsú

Tuairiscíonn RTÉ cóimheá airgid ainneoin dúshláin leanúnacha airgeadais

Eiseoidh RTÉ a Thuarascáil Bhliantúil agus a Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite don Bhliain dar Críoch an 31ú Nollaig 2014 inniu. 

Bhain RTÉ cóimheá airgid amach arís in 2014, don dara bliain as a chéile.   Ainneoin gur tháinig laghdú €5 mhilliún ar mhaoiniú poiblí don eagraíocht i mBuiséad 2014, tháinig méadú ar ioncam tráchtála, agus bhí barrachas beag airgeadais arís ag RTÉ mar a bhí in 2013.

Noel Curran, Príomh-Stiúrthóir, RTÉ:“Tá dul chun cinn mór déanta againn le trí bliana anuas i dtaobh RTÉ a chóiriú don todhchaí, ní hamháin trí chostais a laghdú ach freisin trí athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar gach a ndéanaimid agus é sin a fheabhsú. Rinneadh athbhreithnithe neamhspleácha orainn i ndiaidh a chéile sa tréimhse atá faoi chaibidil agus fuarthas oibríochtaí RTÉ éifeachtach.   Ainneoin go bhfuil deireadh ag teacht go mall leis an gcúlú eacnamaíochta tá margadh na meán cumarsáide níos iomaíche agus níos scoilte.  Leanfaidh RTÉ ag comhlíonadh na n-oibleagáidí agus na bhfreagrachtaí a leagtar orainn agus féachfaimid le bheith ábhartha agus riachtanach i saol mhuintir na hÉireann.  Tá sé ríthábhachtach do thodhchaí RTÉ agus don earnáil cultúir ar fad in Éirinn go mbainfí bonn slán maoinithe amach.  Tá an lucht féachana agus éisteachta fós i gcroílár gach a ndéanaimid; níorbh fhiú dada na hiarrachtaí atá déanta againn costais a laghdú agus cur le hioncam mura leanfaimis ag cur cláracha agus seirbhísí ar fáil don lucht féachana agus éisteachta agus mura leanfaimis i mbun na nuálaíochta le táirgí agus seirbhísí nua digiteacha”. 

Baineadh an chobhsaíocht airgeadais seo amach de bharr mór-athstruchtúrú a rinneadh ar oibríochtaí uile RTÉ le dhá bhliain anuas. Mar thoradh ar fheachtas cuimsitheach éifeachtúlachta ar fud ghníomhaíochtaí ar fad na heagraíochta, chomh maith le ciorruithe deonacha pá, tháinig laghdú 30% ar chostais oibríochta RTÉ i gcomparáid le 2008 agus tá bonn níos seasmhaí curtha faoi chúrsaí airgeadais RTÉ arís.

Chomh maith le farasbarr beag airgeadais a bhaint amach, tugtar chun solais sa Tuarascáil Bhliantúil nithe eile a bhain RTÉ amach in 2014 ina measc:

  • seoladh GAAGO
  • clúdach ar chuairt stairiúil an Uachtaráin Higgins ar an mBreatain
  • tuairiscí Aonad Imscrúdúcháin RTÉ ina measc an t-imscrúdú faoi Áras Attracta a raibh tionchar mór aige
  • breis nuachta i nGaeilge
  • stíl agus sceideal nua do RTÉ One agus RTÉ2, dhá rud a chinntíonn gur ar RTÉ a bhíonn an 20 clár is mó a bhféachtar orthu sa tír
  • RTÉ Radio 1 ag coinneáil a áite mar an stáisiún raidió is mó a bhfuil tóir air sa tír
  • Bliain den scoth ag RTÉ2fm agus ardú ar líon na n-éisteoirí
  • Ceolfhoirne, Ceathairéid agus Cóir RTÉ ag ceol do bhreis is 180,000 duine.

Dúirt Moya Doherty, Cathaoirleach Bhord RTÉ: “Ainneoin na ndúshlán a bhí le sárú le blianta beaga anuas de bharr margadh níos iomaíche, is díol suntais an bainistiú airgeadais a rinneadh agus tréaslaím leis an bPríomh-Stiúrthóir agus lena fhoireann faoin méid atá bainte amach acu. Is tosaíocht thábhachtach ag an mBord bonn maoinithe slán a bhaint amach don todhchaí; bhí tionchar ag ciorruithe i gcúrsaí léiriúcháin, ciorruithe a raibh gá leo, ar an ngeilleagar cruthaitheach tríd is tríd agus tuigeann RTÉ an dualgas atá air a bheith ina cheannródaí ó thaobh forbartha sa réimse seo.”

www.rte.ie/about/ie