Tuairiscí

Ráiteas Bliantúil RTÉ faoi Ghealltanais Feidhmíochta

Thug an tAcht Craolacháin 2009 (an tAcht) isteach ceanglas nua ó thaobh tuairisciú i gcás RTÉ agus ceann acu seo is ea:
Ullmhóidh RTÉ, faoin 31 Eanáir gach bliain, ráiteas bliantúil i dtaobh gealltanas feidhmíochta de réir (a) a chuspóirí, (b) an Ráitis Straitéise, (c) an Ráitis Seirbhíse Poiblí agus lena n-áireofar ann na gníomhaíochtaí a mbeidh sé beartaithe ag an gcorparáid gealltanas a thabhairt ina leith sa bhliain airgeadais sin agus táscairí feidhmíochta gaolmhara. Tuairisceoidh RTÉ gach bliain ina Thuarascáil Bhliantúil faoi chomhall nó neamhchomhall aon ghealltanas a tugadh ina Ráiteas Bliantúil i dtaobh Gealltanas Feidhmíochta.

Naisc Ghaolmhara

www.rte.ie/about/ie